Направо към съдържанието

Англо- български речник на компютърните понятия

От Уикикниги

Можете да изтеглите потребителско приложение за работа с този речник от: http://reqnikyt.hit.bg/

Кратки, но важни указания:
1. Разделяйте английските от българските думи с " := " (интервал + двуеточие + знак за равенство + интервал)
2. Между отделните думи оставяйте знак за нов ред.
3. Отделяйте новите редове за една и съща дума с
4. Желателно е да подреждате новите попълнения по азбучен ред.

Използвани съкращения:
гл.  глагол       *кс  Юникс/Линукс понятие     соб. словообработващо/ печатарско
нрч.  наречие       мрж  мрежово понятие          понятие
прил. прилагателно    ГНОМ  обичаен за ГНОМ превод    звук. понятие, свързано със звука
скр.  съкращение     КДЕ  обичаен за КДЕ превод     Уин обичаен за Уиндоуз превод
същ.  съществително    опт  понятие, свързано с оптиката 

<Начало на речника-#-#->

access := 1. същ. достъп
2.осъществявам достъп до
~ control контрол / управление на достъпа
~ control list Уин списък за контрол на достъпа
~ denied достъпът е отказан
~ mode режим на достъп
~ time време на достъп

account := същ. сметка

active := действащ, работещ; деятелен
~ mode деятелен режим

action := гл. действие

adapter := същ. преходник

advanced := 1. прил. напреднал (за човек)
2. прил. разширен, допълнителен
3. прил. за напреднали
~ settings разширени настройки

alarm clock := същ. будилник (не бих го написал, ако не бях видял "алармен часовник"" някаква Нокия.)

alias := прозвище, название

aliasing := назъбване (между редовете)
anti~ изглаждане, заглаждане

align := 1. същ. подравняване
2. гл. подравняване

ambiguous := прил. нееднозначен, двусмислен
определям повече от веднъж (за променлива, функция, т.н.)

amplitude := същ. размах

aperture : същ. разтвор (опт.)

attribute :=

audio := 1. същ. звук
2. прил. звуков

autosize := гл. самооразмерявам

backbone := гръбнак

background := гръб, фон

bilinear := прил. двулиеен

blocking := съш. наръбване

bold := прил. получер

boot  := пускам, запускам, потеглям, обувам
~ disk пусков диск; потеглящ диск; обуващ диск

break := разделяне

brightness := яркост

browse  := разлиствам, правя обзор. На копчетата може просто да се пише "Обзор..."; "Преглед..." или "Избор".

browser := обзорник

bullet := водач, водещ знак
bulleted list неподреден списък

cache := склад

capslock := ключ главност

numlock := ключ числен

character := 1. същ. знак
2. прил. знаков
~ set знаков набор
~ device знаково устройство

charset := виж character set

checksum := проверовъчен сбор, контролна сума

clipboard := кошница (Някои използват „буфер", дума която се употребява за толкова много неща, за временно съхранение на данни, че в крайна сметка не може да се разбере за кой точно буфер става въпрос.

collapse := свиване

color := цвят ~ scheme разцветка ~ space цветопространство, цветово пространство

column := същ. стълб

compress := нагнетявам; уплътнявам

compress; pack; archive := сбивам, уплътнявам

compression := гнет; сбиване

compressor := нагнетител

configure := настройвам

connect := гл. свързвам (се)

connector := същ. присъединител, съединител

container := същ. съдържател, поемник

control := същ. механизъм за управление в диалогов прозорец ("джвъчка" за посочване на данни като етикет, текстово поле, отметка)

convert := гл. преобразувам

converter := същ. преобразувател

COP := код на операцията/ действието (КОП)

copy := презаписвам (за файлове); запомням (в кошницата)

copyright := Ползва се континенталноправното понятие „авторско право”, което е далечко от истината- „copyright” е право на разпространение, докато създателят (авторът) може да продаде правата си върху произведението си или просто да не ги е имал, ако работи наемно. Може да ес ползва „право за възпроизвеждане”.

coupling := свързване, сдвояване; сдвоител

deblock := гл. обезръбявам

deblocking := същ. обезръбяване

define := гл. определям

desktop := същ. работна площ

detailed := подробен

details := подробности

disconnect := разделям (се)

discrete := краен, изброим

disc :=

disk :=

dirty := прил. замърсен

dock := същ. гнездо

download := гл. свалям

drag and drop := влачи и пусни

DRM := скр. ЦУП (цифрово управление на правата- способ за управление на разпространението на ограничено откъм разпространителски права съдържание)

edit := обработвам, променям

edition := преработка, издание

editor := обработчик

encoding := обозначаване

equalize := гл. изравнявам

equalizer := същ. изравнител

expand := РОС разгръщане

export := 1. същ. износ (запис на данни от едно приложение в несвойствен или неподразбран за него формат) 2. гл. изнасям

expression := израз

file :=

filter := 1. същ. Пресяване
2. същ. сито
3. гл. пресявам, отсявам

frame := рамка

frameset := набор от рамки

framework := същ. (работно) обкръжение

framing := обрамчване, използване на рамки, поставяне в рамка (и)

free := прил. свободен
royalty ~ безплатен

frontend := същ. преден слой (на приложение); обвивка (за приложение без собствен ГПИ).

folder := папка

format := оразмерявам; размерност, подреждане

forum := форум

gain := усилване (МЕ. бел, децибел и т.н.; в предусилвател); коефициент на усилване

gamma := гама

gradient := преливка

gray := сив (примерно numpad9 става сив 9)

grayscale := сиво- бял (изображение, което съдържа отенъци на сивото, но не и цветове)

hash := същ. отпечатък (създавам число, което обозначава еднозначно някакъв файл) 2. гл. снемам отпечатък ~ value стойност на отпечатъка

HDD := скр. твърд диск (ТД), запомнящо устройство на твърд магнитен диск (ЗУГМД)

hard := твърд
~ disk drive твърд диск, ЗУГМД
~ link виж link

histogram :=

history := 1. същ. дневник (когато се използва като файла за съхранение на събития) 2. същ. история

homepage := същ. начална страница

horizontal := водоравен

hue := оттенък

icon := значка

id := съкр. ОУ (обозначаващ указател, може да е числен или буквен)

id3 tag := ОУ3 означител (означител, който се използва за съхраняване на помощни данни в MP3 файлове)

IDE := скр. ПСР (пълна (цялостна) среда за разработка)

image := изображение (за рисунка, снимка и т.н.)
disk ~ дисков образ (образ (снимка) на диска 1:1, съхраняван във файл, чрез който съсдържанието на диска може да бъде възстановено)

import := 1. същ. внос (зареждане на данни от приложение, които са в несвойствен или неподразбран за него формат) 2. гл. внасям

indent := същ. отстъп

industrial := промишлен

industry := промишленост

input := 1. същ. вход
2. пр. входящ

install := въвеждам (в употреба), установявам

installation := въвеждане, установка

intensity := същ. яркост

interface := според случая: когато става дума за GUI, може да се ползва „работна среда" или „облик"; за устройство за пренос на данни-

interpolate := 1. същ. вмъкване, допълване
2. гл. вмъкване, допълване


justify := същ. (двустранно) изравняване, подравняване
гл. подравнявам, изравнявам (двустранно)

keystone := 1. същ. свод
2. същ. скосеност (за изображение на монитор)

launcher := същ. пускател, пускач

layer := слой

layout := подредба

leecher :=

licence := 1. същ. разрешение, позволение, разрешително
2. гл. позволявам, разрешавам, давам разрешително
~ agreement разрешително споразумение/ съглашение

license := виж licence

line  := 1. ред (когато е в матрица, таблица и т.н.)
2. черта, линия (геометричен предмет)
Внимание: Значения 1 и 2 често биват бъркани!

link := 1. същ. връзка, препратка (към файл)
hard ~ твърда връзка
soft ~ мека връзка
symbolic ~ мека връзка
symlink ~ мека връзка
2. гл. свързвам

lime := жълто- зелен

location := местоположение

log := 1. гл. водя дневник, вписвам
2. същ. (+ file) дневник

log in := влизам

log out := излизам

luminance := осветеност

manager := управител file ~ файлов управител device ~ управител на устройствата task ~ задачен управител, управител на задачите file ~ файлов манипулатор window ~ прозоречен управител, управител на прозорците

map (as network drive) := присъединявам (мрежов диск)

method := същ. похват, способ

mount := гл. прикачам

namespace := същ. именно пространство

network := същ. мрежа

nickname := прозвище

node := същ. възел

numpad := сив (примерно numpad9 става сив 9)

OEM := скр. марков (за хардуер)
съпровождащ, придружаващ (който се продава заедно с хардуера)(за софтуер)

operation  := действие (освен, ако не става въпрос за рязане на тела, с цел лечение)

option := избор; настройка

oscillograph :=

output := изходящ; целеви

overlay := наслагване

padding := 1. подложка

2. уплътняване cell~ клетъчен отстъп

panel := крило
two-~ двукрил

parse := гл. правя разбор

parser := същ. разборник

partition := същ. дял

passive := прил. страдателен

pattern := същ. шарка (в графичните приложения)

peer := равен

peer to peer := равен с равен

pitch := същ. звук височина (на звука)

play := 1. гл. възпроизвеждам
2. пуск (за надписване на копчето „play“ на възпроизводителите)

player := същ. възпроизводител

playlist := същ. песноред, възпроизводствен списък

plug and play := включи и бичи; бодни и бичи

plugin := приставка

polygon := многоъгълник

position := 1. същ. разположение
2. гл. разполагам, намествам

prefix := същ. представка

priority := старшинство; буквално на латински би трябвало да означава „първенство", но може и да се лъжа.

property := свойство

publish := издавам, обнародвам

RAD := скр. БРП (бърза разработка на приложения)

receive := гл. приемам

receiver := същ. приемник

refresh := 1. същ. опресняване, обновяване
2. гл. опреснявам, обновявам
~ rate опресняване (измерва се в Хц)
vertical ~ rate отвесно опресняване (Показва колко пъти се опреснява (сменя) образът на екрана за една секунда. Обикновено стойността му е между 60 и 120Хц).
horizontal ~ rate водоравно опресняване (Обикновено стойността му е между 50 и 100КХц).

regular expression := същ. обичаен израз

remote := далечен, отдалечен
~ control далечно управление

render := гл. измазвам (понятието май идва от архи- програмите)

remove := гл. премахвам, изтривам

replace := гл. замествам (не „презаписвам“ (copy= презаписвам))

repeater := същ. повторител, усилвател

resolution := същ. разрешение; разделителна способност

rip := гл. кормя (обикновено се ползва за сваляне на звукови парчета от КД или за филми от ЦМД (DVD))

runlevel := същ. ниво на работа

sample := същ. извадка (Понятието идва от статистиката и показва, че при цифроване на аналоговите данни те преминават в изброимо (дискретен) състояние.)

samplerate := честота (количество извадки за единица време)

satellite := същ. спътник

saturation := същ. наситеност

scale := 1. същ. мащаб
2. гл. мащабирам auto ~ самооразмеряване, самомащабиране, самовместване

scroll := гл. прелиствам, превъртам

scroller := същ. колелце (на мишка); плъзгач (ГПИ)

seeder :=

sharpen := изострям

shell := същ. обвивка

shutter := същ. затвор (опт)

sidepin := бъчвовидност

silicon := същ. силиций (Не го бъркайте със „силикон”- силицият е полупроводник и от него се правят полупроводникови прибори (диоди, транзистори, чипове, т.н.). Силиконът е непроводник и от него се правят други неща. Съответно и небеизвестната калифорнийска долина не е „силиконова", а „силициева".)

silicone := същ. силоксан; силикон (силициев каучук)

site :== същ. възел, мрежов възел

solid := 1. прил плътен
2. прил. равномерен (за цвят)
3. прил. плътен, непрозрачен

source := 1. гл. източник
2. прил. изходен
~ code изходник, изходен код, първичен код
open ~ с отворен изходник, с отворен първичен код

space :=

spacing := разредка

spline := 1. многочленна крива (комп)
2. сплайн (мат)- вид функция, използвана при вмъкване (допълване)

start := 1. същ. начало, пускане, запускане
2. гл. пускам, запускам

statement := същ. твърдение

status  := състояние; развитие, ход (до къде е стигнало в изпълнението си дадено действие)

string := низ

suffix := същ. наставка

sum := същ. сбор

symbolic link := виж link

symlink := виж link

tab := същ. изрез

tag := същ. означител

target := 1. същ. цел 2. прил. целеви

tendency := склонност, насока

test := 1. същ. проверка, изпитание, изпитване
2. гл. проверявам, изпитвам
~ panel проверочно крило
~ drive пробно каране

tester := 1. същ. изпитател (за човек)
2. същ. пробник (за устройство)

torrent := същ. ручей (място, където се ловят разни неща с мрежа)

tracker := търсач

trend := склонност; гъзария

trendy := гъзар; вървежен

UNC := ВПН (всеобщо прието наименуване)

un/de install := премахвам

unmount := разкачам

uppercase := главни букви

upload := гл. качвам

verification := 1. проверка
2. потвърждение, потвърждаване, доказателство

verify := гл. потвърждавам, проверявам, удостоверявам

vertical := отвесен

viewer := същ. преглед (приложение (само) за онагледяване на съдържанието на файлове)
hex ~ шестнадесетичен преглем
text ~ словесен преглед
image ~ преглед на изображения

waveguide := същ. вълновод

web := мрежа (обикновено се има предвид интернет)
~ page мрежова страница
~ editor обработчик на мрежови страници

wildcard := същ. заместващ знак (* или ?)

wireless := безжичен

wizard := същ. помощник, съветник

word ~ wrap виж wrap
~processor словообработка, свовообработващо/ текстообработващо приложение

wrap := същ пренасяне (на думи, текст)
гл. пренасям

WYSIWYG := ПКВ (получаваш, каквото виждаш)
Нагледен обработчик (обикновено на мрежови страници) от рода на Dreamweaver, NVU и т.н.

zoom := същ. приближение (опт)
optical ~ оптично приближение
digital ~ цифрово приближение
Понякога „zoom“ се използва неправилно вместо „magnify“, така че в превода може да напишете „увеличение“, ако това е смисълът.

<-#-#-Край на речника>