Българско-руски разговорник/Езици

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Говорите ли ...?
руски
английски
немски
френски
Вы говори́те ...?
по-ру́сски
по-англи́йски
по-неме́цки
по-францу́зски
Аз ... български
не говоря
(малко) говоря
(малко) разбирам
не разбирам
чета, но не говоря
Я ... по-болга́рски
не говоря́
(немно́го) говорю́
(немно́го) понима́ю
не понима́ю
чита́ю, но не говорю́
Разбирам малко, но не мога да говоря английски Я немно́го понима́ю, но не могу́ говори́ть по-англи́йски
Какъв език знаете? Како́й язы́к вы зна́ете?
Аз зная ...
английски
немски
френски
шведски
Я зна́ю ...
англи́йский
неме́цкий
францу́зский
шве́дский
Изучавам ... език
италиански
испански
датски
Я изуча́ю ... язык
италья́нский
испански
да́тский
Току-що започнах да уча норвежки език Я то́лько на́чал изуча́ть норве́жский язы́к
Изучавам гръцки език от една година Я изуча́ю гре́ческий язы́к уже́ год
Вие говорите руски вече (много) добре Вы говори́те по-ру́сски уже́ (о́чень) хорошо́
Вие владеете руски език добре Вы хорошо́ владе́ете ру́сским языко́м
За съжаление нямам практика К сожале́нию, у меня́ нет пра́ктики
Неприятно ми е, че правя много грешки Мне доса́дно, что я де́лаю мно́го оши́бок
Мога да се оправя (да обясня) Я могу́ объясни́ться
Искам да се науча да говоря ...
английски
български
Я хочу́ научи́ться говори́ть ...
по-англи́йски
по-болга́рски
Вие разбирате ли ме? Вы меня́ понима́ете?
Разбирате ли всичко, което казвам? Вы всё понима́ете, что я говорю́?
Не ви разбирам Я вас не понима́ю
Повторете, моля Повтори́те, пожа́луйста
Говорете, ако обичате, по-бавно Говори́те, пожа́луйста, поме́дленнее
Извинете! Как казахте? Прости́те! Как вы сказа́ли?
Извинете! Какво казахте? Прости́те! Что вы сказа́ли?
Имам нужда от преводач Мне ну́жен перево́дчик
Какво е написано тук? Что здесь напи́сано?
Какво означава това? Что ето зна́чит?
Как се чете тази дума? Как чита́ется э́то сло́во?
Преведете, ако обичате Переведи́те, пожа́луйста
Как трябва да се преведе тази дума? Как перевести́ э́то сло́во?

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)