Българско-руски разговорник/Професии

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Какво работите? Кем вы рабо́таете?
Аз съм редактор Я рабо́таю реда́ктором
Какъв сте по специалност? Кто вы по специа́льности?
Аз съм ...
агроном
адвокат
актьор
актриса
артист
артистка
археолог
архитект
астроном
банков служител
барман
бизнесмен
биолог
брокер
счетоводител
ветеринарен лекар
шофьор
военнослужещ
лекар
генетик
географ
геолог
геофизик
шеф на фирма
дизайнер
диктор
дилър
дипломат
ди-джей
дистрибутор
доктор
животновъд
журналист
инженер
историк
комерсант
конструктор
селянин
летец
маклер
математик
мениджър
механик
микробиолог
моделиер
моряк
музикант
нарколог
научен работник
оператор
педагог
преводач
предприемач
представител на фирма
преподавател
програмист
продуцент
прокурор
психиатър
психолог
психотерапевт
работник
редактор
режисьор
референт
рибар
свещеник
скулптор
шлосер
служещ; служител
специалист по маркетинг
спортист
строител
студент
съдя
стругар
учащ
учен
учител
фармацевт
фермер
физик
филолог
философ
финансист
фотограф
химик
художник
ученик
икономист
юрист
По специа́льности я ...
агроно́м
адвока́т
актёр
актри́са
арти́ст
арти́стка
архео́лог
архите́ктор
астроно́м
ба́нковский слу́жащий
ба́рмен
бизнесме́н
био́лог
бро́кер
бухга́лтер
ветерина́р
води́тель
военнослу́жащий
врач
гене́тик
гео́граф
гео́лог
геофи́зик
глава́ фи́рмы
диза́йнер
ди́ктор
ди́лер
диплома́т
диск-жоке́й
дистрибью́тор
до́ктор
животново́д
журнали́ст
инжене́р
исто́рик
коммерса́нт
констру́ктор
крестья́нин
лётчик
ма́клер
матема́тик
ме́неджер
меха́ник
микробио́лог
моделье́р
моря́к
музыка́нт
нарко́лог
нау́чный рабо́тник
опера́тор
педаго́г
перево́дчик
предпринима́тель
представи́тель фи́рмы
преподава́тель
программи́ст
продю́сер
прокуро́р
психиа́тр
психо́лог
психотерапе́вт
рабо́чий
реда́ктор
режиссёр
рефере́нт
рыба́к
свяще́нник
ску́льптор
сле́сарь
слу́жащий
специали́ст по ма́ркетингу
спортсме́н
строи́тель
студе́нт
судья́
то́карь
уча́щийся
учёный
учи́тель
фармаце́вт
фе́рмер
фи́зик
фило́лог
фило́соф
финанси́ст
фото́граф
хи́мик
худо́жник
шко́льник
экономи́ст
юри́ст
Каква ви е професията? Кака́я у вас профе́ссия?
Инженер съм Я инжене́р
Какво преподавате? Что вы преподаёте?
Преподавам математика Я преподаю́ матема́тику
С какво се занимавате? Чем вы занима́етесь?
Занимавам се с история на театъра Я занима́юсь исто́рией теа́тра
Къде работите? Где́ вы рабо́таете?
Работя ...
в завод
в банка
в болница
в научноизследователски институт
Я рабо́таю ...
на заво́де
в ба́нке
в больни́це
в научно-иссле́довательском институ́те
Какво работи жена ви? Кем рабо́тает ва́ша жена́?
Жена ми е домакиня Моя́ жена́ домохозя́йка
Студент съм Я студе́нт
Къде учите? Где́ вы учи́тесь?
Уча в ...
колеж
академия
университет (Следвам в университет)
Я учу́сь в ...
ко́лледже
университе́те
акаде́мии
В кой факултет учите (следвате)? На како́м факульте́те вы учи́тесь?
Уча в ... факултет
филологически
икономически
юридически
Я учу́сь на ... факультете
филологи́ческом
экономи́ческом
юриди́ческом
В трети курс съм Я учу́сь на тре́тьем ку́рсе
Къде работят родителите ви? Где рабо́тают ва́ши роди́тели?
Те са пенсионери Они́ пенсионе́ры

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)