Българско-руски разговорник/Семейство

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Искам да ви запозная със семейството си Я хочу́ познако́мить вас со свое́й семьёй
Това е ... ми
баща
сина
брат
мъжа
съпруга
дядо
внук
чичо, вуйчо
племенник
зет
свекър
тъст
девер (брат на мъжа)
шурей (брат на жената)
братовчед
прадядо
правнук
годеника
Э́то мой ...
оте́ц, па́па
сын
брат
муж
супру́г
де́душка
внук
дя́дя
племя́нник
зять
свёкор
тесть
де́верь (брат му́жа)
шу́рин (брат жены́)
двою́родный брат
праде́душка
пра́внук
жени́х
Казва се ... Его́ зову́т ...
Това е ... ми
майка
дъщеря
сестра
жена
съпругата
баба
внучка
леля
племенница
снаха, етърва
свекърва
тъща
зълва (сестра на мъжа)
братовчедка
прабаба
правнучка
годеницата
Э́то моя́ ...
мать, ма́ма
дочь
сестра́
жена́
супру́га
ба́бушка
вну́чка
тётя
племя́нница
неве́стка
свекро́вь
тёща
золо́вка (сестра́ му́жа)
двою́родная сестра́
праба́бушка
пра́внучка
неве́ста
Казва се ... Её зову́т ...
В семейството ни сме три деца – аз, сестра ми и брат ми У нас в семье́ тро́е дете́й – я, моя́ сестра́ и мой брат
Сестра ми е по-голяма от мене с две години, брат ми е по-малък от мене с пет години Сестра́ ста́рше меня́ на два го́да, брат мла́дше меня́ на пять лет
Женен ли сте? Вы жена́ты?
Женен съм Я жена́т
Омъжена ли сте? Вы за́мужем?
Омъжена съм Я за́мужем
Ерген съм Я хо́лост
Още не съм омъжена Я ещё не за́мужем
Разведен съм Я разведён
Женен съм втори път Я жена́т второ́й раз
От първия брат имам син-студент От пе́рвого бра́ка у меня́ сын-студе́нт
От втория брак имам дъщеря-ученичка От второ́го бра́ка у меня́ дочь-шко́льница
Имам голяма дъщеря и имам вече внуци – момче и момиче, умирам за тях У меня́ взро́слая дочь и уже́ есть вну́ки – ма́льчик и де́вочка, я в них ду́ши не ча́ю
Имам мъж и две деца У меня́ муж и дво́е дете́й
Имам жена и син У меня́ жена́ и сын
Нямаме деца У нас нет дете́й
Родителите ми са живи Мои́ роди́тели жи́вы
Майка ми почина преди три години Моя́ мать умерла́ три го́да тому́ наза́д

Бележки[редактиране]

  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)