Направо към съдържанието

Българско-руски разговорник/Среща

От Уикикниги

Фрази и изрази

[редактиране]
Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Каква приятна изненада! Ка́кая прия́тная неожи́данность!
Кого виждам? Кого́ я ви́жу?
Каква неочаквана среща! Ка́кая неожи́данная встре́ча!
Здравейте! Здра́вствуйте!
Колко отдавна не сме се виждали! Как давно́ мы не ви́делись!
Толкова време мина! Ско́лько лет, ско́лько зим!
Колко се радвам, че ви виждам! Как я рад вас ви́деть!
Ние толкова често ви споменавахме! Мы так ча́сто вас вспомина́ли!
Как е семейството ви? Как пожива́ет ва́ша семья́?
Как са родителите ви (ти)? Как роди́тели?
Как е жена ви (ти)? Как жена́?
Как е мъжът ви (ти)? Как муж?
Как са децата? Как де́ти?
Как е здравето? Как здоро́вье?
Какво ново? Что но́вого?
Нищо ново Ничего́ но́вого
Всичко си е по старому Всё по-ста́рому
Нищо интересно Ничего́ интере́сного
Как е работата? Как дела́?
Как са успехите? Как успе́хи?
Всичко е наред Всё (идёт) хорошо́
Нищо добро Ничего́ хоро́шего
Отдавна не съм виждал(а) Я давно́ не ви́дел ...
Как са нещата при него? Как у него́ дела́?
Минете към нас, когато можете Захо́дит к нам, когда́ смо́жете
Много ще се радваме Мы бу́дем о́чень ра́ды
Утре вечер аз ще бъда ...
у дома
в хотела
За́втра ве́чером я бу́ду
до́ма
в гости́нице
Бързате ли? Вы торо́питесь?
Хайде да се поразходим малко Дава́йте немно́го прогуля́емся
Надявам се скоро пак да се видим Наде́юсь, мы ско́ро сно́ва уви́димся
Къде и кога ще се срещнем? Где и когда́ мы встре́тимся?
Позвънете ми утре. Моят телефон е ... Позвони́те мне за́втра. Мой телефо́н ...
Аз имам нов адрес. Запишете ... У меня́ но́вый а́дрес. Запиши́те ...
До скоро виждане! До ско́рой встре́чи!

Бележки

[редактиране]
  • Николова, Галя. Българско-руски разговорник. В. Търново, Грамма, 2004. ISBN 954-8805-36-7. с. 352. (на български)