Есхил - "Прикованият Прометей", критически прочити и коментари

От Уикикниги
 • © Рекламно - издателска къща "ПЕГАС"
 • © Преводач - проф. Александър Ничев
 • © Художник - Симеон Василев
 • ISBN 954-539-020-1
 • Сканирано от Slideworld
 • ЕСХИЛ
 • ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ
 • КРИТИЧЕСКИ ПРОЧИТИ И КОМЕНТАРИИ
 • Превод от старогръцки
 • проф. Александър Ничев
 • СЪДЪРЖАНИЕ
 • 1. Класическата епоха стр. 5-8
 • 2. Възникване на трагедията в Древна Гърция стр. 8-13
 • 3. Есхил - живот и творчество стр. 13-14
 • 4. Светогледът на Есхил стр. 14-15
 • 5. Есхил - родоначалник на трагедията стр. 15-16
 • 6. Поетиката на Есхиловата драматургия стр. 17-19
 • 7. Митът за Прометей , стр. 19-23
 • 8. Есхиповата трактовка на мита за
 • Прометей стр. 24-26
 • 9. Мястото на "Прикованият Прометей" в
 • творчеството на Есхил стр. 26-27
 • 10. Драматичното действие в "Прикованият
 • Прометей" стр. 27-29
 • 11. Конфликтът в "Прикованият Прометей" стр. 29-31
 • 12. Епизодичните колизии в "Прикованият
 • Прометей" стр. 31-33
 • 13. Характерите в "Прикованият Прометей" стр. 33-36
 • 14. Конкретният смисъл на "Прикованият
 • Прометей" стр. 36-37
 • 15. "Прикованият Прометей" стр.38-91
 • 16. Библиографска справка към анализи и
 • коментарии стр. 92-93
 • 17. Бележки към "Прикованият Прометей" стр. 94-96
 • Есхил
 • ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ
 • Отговорен редактор - доц. Гено Генов
 • Редактор- Иван Петров
 • Художник- Симеон Василев
 • Коректор - Иван Петров
 • АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
 • КЛАСИЧЕСКАТА ЕПОХА
 • "Епохата на атическата класика се ограничава в V и IV
 • век пр. н.е., по-точно между Грько-персийските войни и на-
 • чалото на Александровите завоевания на Изток. Две битки
 • бележат началото и края на периода - при Маратон /490
 • г.пр.н.е./, където войската на елинския демократичен полис
 • побеждава силите на монархична Персия, и Херонея /338
 • г.пр.н.е./, където обединените елински полиси губят срещу
 • един монарх /Филип Македонски/. Ако търсим обществена-
 • та основа на епохата, тя се носи от демократичния полис,
 • чиято политическа мощ продължава наистина кратко, в сто
 • и петдесетте години между Маратон и Херонея. От друга
 • страна, полисът е кадърът на(класическото робовладелско
 • производство. По явленията на изкуството и литература-
 • та е прието периодът да се дели на ранна, зряла и късна
 • класика. Зрялата класика се ограничава в петдесетилети-
 • ето между 430 и 380 г.пр.н.е."
 • "От Гръко-персийските войни до Пелопонеската война -
 • ни разказва Тукидид - спартанците и атиняните ту воюва-
 • ха едни срещу други, ту срещу собствените си съюзници,
 • които искаха да се освободят от тяхното влияние, ту, сключ-
 • вайки примирие, непрекъснато подобряваха военните си сред-
 • ства и обогатяваха опита си в сраженията." Гледан рет-
 • роспективно този петдесетгодишен период, п е н т е -
 • контаетия се възприема като подготовка за конф-
 • ликта, до който неизбежно трябвало да доведе съперничес-
 • твото между двата големи гръцки града. Спарта, чийто
 • авторитет дотогава бил неоспорван, гледала с тревога как
 • мощта на Атина се разраства дотам, че разклаща собст-
 • веното й влияние дори в самия Пелопонес. Този възход е
 • факт с огромно значение не само за историята на Гърция,
 • но и за цялата наша цивилизация, защото именно издигайки
 • се до челна роля в политическата и военната сфера, Атина
 • могла да разгърне целия си гений в областта на мисълта,
 • литературата и изкуството. Половината столетие от 480
 • до 430 г. с основание е останало в паметта на хората под
 • името "П е р и к л о В В е к": той дал на гръцката
 • цивилизация решителен тласък и я озарил с блясък, който
 • не е престанал да сияе до ден днешен... десетилетието от
 • 460-450 г. имало решаващо значение за Атина. Тогава именно
 • Перикъл, роден в знатна фамилия /към 495 г./, родствена на
 • Алкмеонидите, станал главният вдъхновител на атинската
 • политика. Красив, привлекателен, образован, отличен ора-
 • тор и опитен политик, той се ползувал с пълното доверие
 • на демократите, които ценели високите му качества и гле-
 • дали на него като на неподкупен човек в политическо и във
 • финансово отношение, и му останали верни докрая въпреки
 • нападките на комическите поети, които симпатизирали на
 • противниците му. Той хранел огромни амбиции по отноше-
 • ние на родината си и като прозорлив политик не се смуща-
 • вал от излишни скрупули, когато подбирал средствата, за
 • да ги осъществи. Убеден с основание, че атинският народ
 • притежава изключителни качества, той считал, че тези
 • качества му дават право на хегемония и го задължават да
 • я постигне; така той достигнал до онази завоевателна
 • доктрина, която неговите съотечественици лесно възпри-
 • ели..."2
 • "Дейността на Перикъл. В средата на V век пр.н.е.
 • Атина започва да играе ролята на център на елинската култура.
 • Причините са предимно политически. След голямата побе-
 • да в Гръко-персийските войни градът удържа своето ръко-
 • водно място в елинския свят, създава Атинския морски съ-
 • юз и става център най-напред в едно политическо прост-
 • ранство. По-късно се възползува от съюзните средства след
 • пренасянето на общата каса от Делос в Атина, за да се
 • украси и заприлича на център.
 • Дали градът дължи достиженията си на активността
 • на Перикъл? Тя би ги дължала и на друг. Тенденцията към
 • отваряне и подвижност се представя по-късно деструктив-
 • но от Алкивиад. В личността на Перикъл тя придобива гра-
 • дивен вид. Водач на демократичната партия в Атина, в кул-
 • турната област Перикъл се държи като демократ - отво-
 • рено и либерално. Край него се събират талантливи лич-
 • ности - философът Анаксагор от Клазомене, музикантът
 • Дамон, историкът Херодот от Халикарнас, поетът Ион от
 • Хиос. По-късно идват други чужденци - софистите Горгий,
 • Протагор и Продик. Отношенията на Перикъл с тези дейци
 • на културата са либерални. Край него се образува среда за
 • по-свободно поведение, налага се една идея за равенство, за
 • което играят роля единствено качествата на личността.
 • Това е в разрез с нормата на полиса. И отношенията на
 • Перикъл с милетчанката Аспазия нарушават тази норма.
 • Не че Аспазия е хетера - хетерата е утвърдена като фи-
 • гура в атинския начин на живот. А защото Перикъл я пос-
 • тавя на мястото на съпругата и смесва съпружеството с
 • любовта...
 • ... Художествените творби, създадени през епохата на
 • класиката, изразяват колективния дух на времето, свиде-
 • телствуват за способността на тези, които са ги създа-
 • вали, да продължават започнатото от други. Тази способ-
 • ност се корени в ограничеността на колективите и устой-
 • чивостта на спояващите ги ценности. Изкуството на кла-
 • сиката предполага занаятчийски канони и затова достига
 • до виртуозно техническо съвършенство. Ако липсва подпис,
 • е трудно да се твърди от чия ръка е създадена една ста-
 • туя. Различават се почерци на школи и групи, но не и инди-
 • видуални стилове. Върху големия фриз на Партенона не мо-
 • же да се идентифицира длетото на самия Фидий, а само
 • неговият почерк, който други следват навярно послушно...
 • Особено постижение на класическата архитектура са го-
 • лемите каменни амфитеатри. Най-добре запазе-
 • ният, на Поликлет Младши в Епидавър, правен в средата на
 • IV век пр.н.е., представя класическата форма на условното
 • и същевременно развито върху естествено място, отворе-
 • но към далечината пространство, което се гради от про-
 • тивопоставяне на страна на зрителите и страна на из-
 • пълнителите. Прислоненият в подножието на Акропола Ди-
 • онисов театър в Атина е другият голям паметник на те-
 • атралната архитектура на късната класика. Той не е така
 • импозантен. Подобно развиване в архитектурен комплекс
 • дава плацът на спортните състезания - стадионите в Дел-
 • фи и Олимпия. Епохата на класиката изработва формата и
 • на това пространство за общуване, достигнало по нерав-
 • ния път на традицията до съвременността..."3
 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРАГЕДИЯТА В ДРЕВНА ГЪРЦИЯ
 • "И тъй, като произлязла от импровизации - и трагеди-
 • ята, и комедията /първата - от запевачите на дитирамба
 • /тържествена песен в чест на бог Дионис, Г.Г./, втората -
 • от тези на фалическите песни./ Тези песни се изпълнявали
 • по време на празниците в чест на Дионис. Участниците в
 • тях носели грамадно кожено изображение на мъжкия възпро-
 • изводителен орган /фалоса/, който тогава се възприемал
 • като символ на живителните и производителни сили на
 • бога, Г.Г./, които и сега влизат в обичаите на много градо-
 • ве, тя постепенно се разрасла, тъй като в нея развивали
 • това, което представлява нейна особеност; и след като
 • претърпяла много промени, приключила своя ход, тъй като
 • вече получила собствената си природа.
 • Есхил пръв довел броя на актьорите от един до двама,
 • намалил частите на хора и изтъкнал на преден план диало-
 • га... И тъй, трагедията е подражание /гр. мимезис, Г.Г./ на
 • действие сериозно и завършено, с определен обем, с укра-
 • сена реч, различна в отделните части, което подражание
 • с действие, а не с разказ, чрез състрадание и страх извър-
 • шва очистване/гр. катарзис, Г.Г./ от подобни чувства...4
 • "Първият трагически поет бил от Атика, от дема Ика-
 • рия. Наричал се Теспид . Пизистрат го повикал в Атина
 • и той представил в 534 г.пр.н.е. на първите Големи Дионисий
 • /Празник, учреден от тирана Пизистрат, посветен на Ди-
 • онис като бог на възродителните сили в природа, честву-
 • ван в края на март и началото на април, бел.Г.Г/ първата
 • трагедия. Това е рождената дата на атическата трагедия.
 • Есхил ще се роди след десетина години и само за три
 • десетилетия трагедията ще се превърне в пълноценно дра-
 • матично произведение. Сега тя е все още хорова песен, а
 • авторът, единственият актьор, отговаря на въпросите на
 • хора, като сменя костюмите и маските си и създава по
 • този начин илюзията за множественост. Играело се на
 • кръгла площадка, заобиколена отвсякъде с публика. Понеже
 • главното било в танца и пеенето на хора, тази позиция
 • била напълно удобна.
 • Най-значителният автор между Теспид и Есхил бил Фри-
 • них. Той получил първата си награда в същата Олимпиада,
 • когато изгонили тираните от Атина /Пизистратидите били
 • изгонени окончателно от Атина с помощта на Спарта през
 • 509 г. пр.н.е., Бел.Б.Б./. В 494 г.пр.н.е. той разплакал публика-
 • та с трагедията "Превземането на Милет", за което му
 • наложили парична глоба, защото внушил слабост у атиня-
 • ните, като показал трагедията на превзетия от персите
 • Милет. Но в 476 г.пр.н.е. Фриних се поправил с "финикийки-
 • те". Този път показал унищожението на персийския лагер
 • след битката при Саламин. От Фриних притежаваме само
 • няколко незначителни фрагмента."5
 • "Първото голямо име в трагедията е името на фриних,
 • чиито произведения са изгубени, но били все още ценени в
 • края на V в. В неговите драми има само един актьор, който
 • разговаря с хора, което ще рече, че пиесите му имали по-
 • вече характер на оратория, отколкото на истинска драма.
 • Негова е заслугата пръв да потърси сюжети в историята
 • на своето съвремие: "Превземането на Милет" пресъздава
 • неуспешното въстание в Йония през 494 г., а "финикийки",
 • представена към 476-475 г., има за сюжет последиците от
 • битката при Саламин. Четири години по-късно Есхил
 • написва под негово влияние "Перси". Все пак Фриних обикно-
 • вено вземал теми от богатия репертоар на епичните ле-
 • генди; неговите наследници правели същото, без обаче да
 • се чувствуват обвързани от митологическата традиция,
 • която никога не била схващана като догма.
 • Трима големи атически поети от V в. въплъщават за
 • нас цялата гръцка трагедия: Есхил - най-възрастният
 • от тримата, творил през първата половина на века, Еври-
 • пид, най-младият, творил през втората половина и Софо-
 • къл, който живял деветдесет години - почти през цялото
 • столетие след края на Гръко-персийските войни. От техни-
 • те произведения, от които познаваме само ограничения подбор,
 • направен от граматиците от по-късно време за учебни це-
 • ли, можем да видим как постепенно е еволюирало схващане-
 • то за трагедията. Ролята на хора, отначало твърде голя-
 • ма, постепенно намалявала едновременно с първостепенно-
 • то значение, което имал първоначално лирическия елемент.
 • Диалогът се развива и става по-жив. Есхил вмъква в
 • драмата втори актьор, после по подражание на по-младия
 • Софокъл - и трети. Понеже всеки от тези актьори, сменяй-
 • ки костюма и маската, може да играе последователно раз-
 • лични роли, възможностите на сцената се разширяват и
 • действието, отначало съвсем ограничено, добива все по-
 • голямо значение. У Еврипид участието на хора е сведено до
 • ролята на дискретен свидетел, чиято намеса служи преди
 • всичко да разделя главните моменти на трагедията; той
 • заема орхестрата и занимава публиката през
 • паузите, които съответствуват на нашите антракти. В
 • замяна на това нарастване на драматичното напрежение,
 • неочакваните обрати, все по-пълното разкриване на чувст-
 • вата на действуващите лица, словесните двубои между глав-
 • ните герои стоят в центъра на вниманието и на поета и"
 • на публиката. Авторът ни разказва една история, вълнува
 • ни, буди у нас страх или състрадание, постъпва вече като
 • истински трагически поет; също и тук гръцките автори са
 • установили правилата на литературния вид и са ги завеща-
 • ли на европейската литература.
 • Съвременната трагедия дължи на гръцките трагици не
 • само литературната техника, а преди всичко онова, което
 • винаги е обуславяло нейното благородство и величие: тре-
 • вожния проблем за Съдбата. Драмите на Есхил, Софокъл и
 • Еврипид представят съдбата на човека такава, каквато я
 • решават свръхестествени сили. Есхил, ръководен от
 • вярата, която се подхранва от източниците на свещената
 • традиция, показва смъртните като подвластни на Не ме
 • зида /Богинята, която олицетворява нравствения свето-
 • вен ред и бди за съразмерното разпределение на щастието
 • и нещастието в живота на хората, бел.Г.Г./, изложени на
 • отмъщението на ревнивите богове, които наказват всяка
 • крайност, всяко нарушение на ритуалния закон; но едно вече
 • по-развито чувство за справедливост, на което става из-
 • разител град Атина чрез гласа на Ареопага, идва да смекчи,
 • както е в епилога на "Орестия" /единствената .стигнала
 • до нас, трилогия на Есхил, Г.Г./, строгостта на присъда-
 • та..."6
 • "Непосредствената система на ранната гръцка словес-
 • ност се образува от мрежата на отнасящи се един към
 • друг празници. Първоначално литературните текстове за-
 • висят плътно от контекстовете на определени празници.
 • Атическата трагедия и комедия са привързани към атинс-
 • ките пролетни празници на Дионис. Омировият епос се ре-
 • цитира по стара традиция също на един вид големи праз-
 • ници /Празника на Аполон в Делос, Панатенеите/. Разбира
 • се, не при всички поетически жанрове сме в състояние да
 • посочим и още повече да възстановим празничния сценарий,
 • от който те са възникнали. Ясно е обаче, че винаги изпъл-
 • нявани пред публика, тогавашните художествени текстове
 • са живи моменти от някакво празнично протичане. То може
 • да бъде обемисто и сложно като атинските Панатенеи и
 • Градските Дионисий или по-кратко и интимно като празни-
 • ка на религиозното сдружение, на който са се изпълнявали
 • вероятно песните на Сафо...
 • Ранното развитие на старогръцката поезия се изразява
 • в постепенно дипляне на един йерархичен строй на жанрове,
 • в който са поставени в отношение различни форми на ви-
 • соко нереалистично и ниско по-актуално реагиране. Подо-
 • бен висок жанр е оформилата се на границата между VI и
 • V век пр.н.е. атическа трагедия, в която се
 • обсъжда един нов проблем - диалектиката на индивидуална
 • и колективна съдба. В йерархично отношение трагедията
 • стои по-високо от други драматични жанрове, занимаващи
 • се със същия проблем /комедията и сатировската драма/,
 • но и самата тя се развива като един вид йерархия между
 • високото слово на хоровите песни и по-ниското на диалози-
 • те и монолозите. Подобна текстова йерархия откриваме и
 • в атическата комедия, която обаче реагира
 • по принцип по-ниско от трагедията, работи с всекидневни
 • пародийни или измислени персонажи и се ориентира към
 • нетрадиционни сюжети. Докато също като Омировия епос
 • атическата трагедия се придържа към традиционните ми-
 • тологически фабули с високи герои. Но не става дума за
 • повтаряне на високата епическа позиция към света. Траге-
 • дията реагира по-гъвкаво и по-относимо към обществената
 • реалност на своето време."7
 • ... Компактният зрителски колектив от амфитеа-
 • т ъ р а има на сцената посредник в лицето на х о р а ,
 • в чието реагиране му е дадена насока за разбиране на съ-
 • битията. Театърът, разиграван на сцената пред хора, мо-
 • делира театралното общуване между сцената и амфитеа-
 • търа. Тази структура, която можем да наречем театър в
 • театъра, налага идеята, че събитията не са за отделния
 • зрител, а за зрителския колектив. Емоционалният път към
 • това, което се представя, е в прислояването към общата
 • емоция, изпитвана от една човешка група. На свой ред и
 • това, което се случва с героите, не може да се отнася към
 • личната съдба на зрителите Героят е висок, в неговото
 • неблагополучие се моделира съдбата на колектив и едва
 • чрез нея съдбата на отделния човек. Така театралното
 • общуване в Дионисовия театър конструира особена среда
 • за идентификация. Тя се осъществява по принципа на прис-
 • лояването на отделния зрител към общността и на общ-
 • ността към високата личност, която я представя и която
 • поради това има право да участвува в събития със симво-
 • лен характер. Театралното общуване в тази среда е, така
 • да се каже, колективизъм в действие."8
 • "... В техниката на трагедията има полярност между
 • два елемента: хора, колективно анонимно същество, чиято
 • роля се състои в това да изразява чрез страховете, надеж-
 • дите и преценките си чувствата на зрителите, които със-
 • тавят гражданската общност, и индивидуализирания герой,
 • чието действие е в сърцевината на драмата, който е герой
 • от друго време, всякога повече или по-малко чужд на обик-
 • новеното съществуване на гражданина.
 • На наличието на тези два елемента - хор и трагически I
 • герой - в езика на трагедията съответствува друга двойст-
 • веност: от една страна, хоров лиризъм, от друга - у глав-
 • ните герои, - диалектична форма, чиято метрика е по-близ-
 • ка до прозата. Приближени по своя език до обикновения чо-
 • век, трагическите герои не само присъствуват на сцената
 • пред погледа на всички зрители; чрез пренията, които ги
 • противопоставят едни на други или на хора, те се превръ-
 • щат в обект на спор. По един или друг начин те са поста-
 • вени на обсъждане от публиката. От своя страна хорът в
 • частите, които се пеят, повече се безпокои и се пита за
 • героя, отколкото въздига примерните му добродетели, как-
 • то това се прави в лирическата традиция от Симонид или
 • от Пиндар. Следователно в новия контекст на трагическа-
 • та игра героят престава да бъде модел; той се превръща
 • в проблем за себе си и за другите."9
 • ЕСХИЛ - ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО
 • "Есхил /525-456/, старогръцки поет, най-ранният от
 • тримата велики трагически поети на Атина. Роден в Елев-
 • зин, близо до Атина, в знатния род на едър земевладелец.
 • През младежките си години става свидетел на установява-
 • нето на демократичния строй в Атина. Взема лично учас-
 • тие в битката край Маратон /490 г.пр.н.е./ и вероятно в
 • сраженията край о.Саламин и Платея. Излиза на театрал-
 • ните състезания още на 25 години като съперник на Пра-
 • тин и Хойрил, но първата си победа извоюва едва през 484
 • г.пр.н.е. През 476 г. е поканен да гостува на Хиерон - тирана
 • на Сиракуза, покровителя на изкуството и литературата,
 • сред чиито гости са поетите Симонид, Пиндар и Бакхилид.
 • Когато през 468 г.пр.н.е. се връща в Атина, е победен на
 • театралните състезания от 30 години по младия от него
 • Софокъл. На следващата година спечелва първата награда
 • с тетралогията, чиято трета част е озаглавена "Седем-
 • те срещу Тива". Времето на неговия успех съвпада с три-
 • умфа на Перикьл, водача на радикалните демократи. По всичко
 • личи, че Есхил не е приемал безрезервно неговата полити-
 • ка. Изглежда, във връзка с това поетът е обвинен, че е
 • разкрил тайните на Елевзинските мистерии и е направен
 • опит да бъде осъден. През 458 г.пр.н.е. отново напуска Ати-
 • на и умира две години по-късно в Сицилия, близо до Гела,
 • където вероятно е написал "Прикованият П р о-
 • м е т е й". По предложение на оратора Ликург по-късно
 • атиняните издигат на поета бронзова статуя в театъра.
 • Есхил е автор на близо 90 драматически произведения
 • /трагедии и сатирни драми/. Отличаван е приживе 13 пъти
 • с първа награда по време на състезанията между трагичес-
 • ки поети, провеждани на празника Големите Дионисий. Из-
 • цяло са достигнали до нас 7 от трагедиите му, а от оста-
 • налите притежаваме фрагменти и заглавията на повече
 • от 75 пиеси. Запазени са: "Персите", поставена през
 • 472 г.пр.н.е. като заключителна част от несвързана в те-
 • матично единство тетралогия - представя посрещането
 • на разгромения край Саламин персийски цар Ксеркс в пер-
 • сийския двор; "Седемте срещу ТиВа", поставена през 476
 • г.пр.н.е. като заключителна част от тетралогия, която
 • обхваща цикъла от легенди за царския дом на Тива; трило-
 • гията "Ористия", включваща трагедиите "Агамемнон", "Хо-
 • ефори" и "Евмениди", е посветена на трагичната съдба на
 • потомците на Атрей, над които тежи проклятието на из-
 • вършеното от него престъпление; " Молителките" е първа
 • част от трилогия, изградена върху мита за Данай и него-
 • вите дъщери и представя тяхното посрещане в Аргос;
 • "Прикованият Прометей" е вероятно втора
 • част от трилогия, в която са влизали и "Прометей огнено-
 • сец" и "Освободеният Прометей"...10
 • СВЕТОГЛЕДЪТ НА ЕСХИЛ
 • "Елементите на традиционния светоглед се преплитат
 • у Есхил със съвременни нему гледища: той вярва в реалното
 • съществуване на божествени сили, като се придържа към
 • представата за наследствена родова отговорност; стра-
 • данието е оръдие за справедливото управление на света;
 • чрез мъдростта, придобита в страданието и добродетел-
 • та, може да се избегне дори проклятието, което тегне над
 • рода... "11
 • "Младостта на Есхил съвпада с първите години на де-
 • мокрацията. Есхиловите политически възгледи са издържа-
 • ни в духа на примирение на крайностите и спазване на мяр-
 • ка, т.е. в демократичния дух на първия атински реформатор
 • Солон. Когато с времето демокрацията превишила мярката
 • така, както я разбирал Есхил, той се оказал защитник на
 • някои по-консервативни институции. Предполага се, че към
 • края на своя живот Есхил се настроил съвсем скептично
 • към новостите на демокрацията и може би затова прека-
 • рал последните си дни в Сицилия в двора на сиракузкия ти-
 • ран Хиерон.
 • Есхил твърде много се отдалечил от Омировата пред-
 • става за боговете. Художествената традиция го карала да
 • извежда на сцената богове. Но във възгледите си за божес-
 • твото Есхил стоял много по-близко до йонийските натур-
 • философи - до един Анаксимандьр или Хераклит. Като тях
 • той вярвал в иманентната справедливост на света, в един-
 • ния закон и единната субстанция. Често това е някаква
 • справедливост-закон. Есхиловият Зевс, например, значител-
 • но отстъпва от митологичната представа за бога с чо-
 • вешки вид. Но Есхил не е философ. И в него могат да се
 • открият противоречия, резултат на резюмиращия твор-
 • чески мироглед, наследен от Омир..."12
 • ЕСХИЛ - РОДОНАЧАЛНИК НА ТРАГЕДИЯТА
 • "Есхил пръв довел броя на актьорите от един до
 • двама, намалил частите на хора и изтъкнал на преден план
 • диалога."13
 • "Аристотел съобщава, че Есхил е въвел Втория
 • актьор. Това означава, че трагедията до Есхил, произ-
 • лязла от хоровата лирика, в началото на развитието си
 • представлява всъщност хорово произведение, в което има
 • само един обособил се актьор изпълняващ най-незначител-
 • ната роля на събеседник на хора. Въвеждането на втория
 • актьор, несъмнено, съкращава партиите на хора и разширя-
 • ва диалога като дава възможност да се въвеждат все по-
 • голям брой действуващи лица, тъй като двамата актьори
 • можели да изпълняват по няколко роли. Най-ранната траге-
 • дия на Есхил "Молителките", отрежда на хора три пети
 • от общия брой на стиховете в нея, а в следващите му
 • трагедии партиите на хора също заемат не по-малко от
 • половината на целия текст. /Изключение прави "Приковани-
 • ят Прометей", в която хоровите партии заемат приблизи-
 • телно една осма част от целия текст./
 • На Есхил приписват въвеждането на разкошни костюми
 • за актьорите, на маските и котурните /Специални обувки,
 • предназначени за трагическите актьори в древна Гърция,
 • които имали много висок ток и подметки, за да увеличават
 • ръста на изпълнителите, бел.Г.Г/ и разнообразяването на
 • мизансцена. Някои епизоди в трагедиите, като появата на
 • сенки на мъртъвци, пропадането на цели канари в подземния
 • свят, слизането на богове на сцената, изисквали различни
 • технически приспособления, които не съществували преди
 • появата на Есхил в старогръцкия театър. Освен това, Ес-
 • хил въвежда в трагедиите си танците и сам се изявява
 • като хореограф-постановчик.
 • Накрая, необходимо е да се отбележи, че Есхил пише
 • трилогии, посветени било на един сюжет, било на
 • различни сюжети, но така или иначе свързани тематично.
 • Всяка трилогия завършвала със с а т и р н а драма,
 • те. драма с участието на сатири, разработваща някакъв
 • мит в присмехулно-пародийна форма."14
 • "Ако сравним тримата гръцки трагици, ще намерим на-
 • истина, че Еврипид трябва да бъде отделен от първите
 • двама в много отношения. Същността на истинската тра-
 • гедия на Есхил и Софокъл се основава изцяло върху онази
 • по-висша нравственост, която е била духът и животът на
 • своето време и на своя град. В техните произведения тра-
 • гичното не почива никога върху чисто външно нещастие;
 • необходимостта се проявява по-скоро в непосредствена борба
 • със самата воля и воюва с нея на собствената и почва."15
 • ПОЕТИКАТА НА ЕСХИЛОВАТА ДРАМАТУРГИЯ
 • "Декламацията като художествено говорене била малко
 • развита у гърците; у тях разбираемостта съставлявала
 • главното нещо, докато ние искаме да припознаем цялата
 • обективност на душата и своеобразност на характера в
 • най-финните нюанси и преходи, както и в по-резките проти-
 • положности и контрасти, в тона и израза на гласа и в
 • начина на рецитиране. Напротив, отчасти за да изтъкнат
 • ритъма, отчасти за да постигнат по-богат откъм модула-
 • ции израз на думите, макар че последните останали преоб-
 • ладаващото, дребните прибавили към декламацията музи-
 • калния съпровод. И все пак диалогът вероятно се е произна-
 • сял или само леко се е съпровождал, а хоровете, напротив,
 • се изпълнявали лирично-музикално. Пеенето е искало да нап-
 • рави със своето по-остро акцентиране по-разбираеми зна-
 • ченията на думите от хоровите строфи, иначе поне аз не
 • знам как е щяло да бъде възможно за гърците да разбират
 • хоровете на Есхил и Софокъл...
 • ... Най-подходящо е всяка драма да има на брой три
 • действия, първото от които излага появяването на колизи-
 • ята, която впоследствие, във второто, се разцъфтява живо
 • като сблъскване на интересите, като разлика, борба и зав-
 • ръзка, докато най-сетне, в третото, доведена до връхната
 • точка на противоречието, се разрешава с необходимост. У
 • древните, у които драматичните дялове остават изобщо
 • по-неопределени, като съответствуващ аналог на това ес-
 • тествено разчленяване могат да се приведат трило-
 • гиите на Е с х и л , в които обаче всяка част се закръгля
 • до едно завършено само за себе си цяло...
 • ... Главното изискване, което трябва да се предяви по
 • отношение на един добър текст, се състои в това, съдър-
 • жанието да бъде истински солидно в самото себе си.
 • С плоското, тривиалното, пошлото и абсурдното в самото
 • себе си не може да се измайстори нищо музикално значи-
 • телно и дълбоко; колкото и да подправя и гарнира компози-
 • торът, от опечената котка все пак няма да стане заешки
 • пастет. Разбира се, при чисто мелодични музикални произ-
 • ведения текстът е изобщо по-малко решаващ; но все пак и
 • те изискват истинно в себе си съдържание на думите. Оба-
 • че, от друга страна, това съдържание трябва да бъде и
 • прекалено трудно за мисълта и да има философска дълбо-
 • чина, както например лириката на Шилер, чиято величест-
 • вена широта на патоса превишава музикалния израз на ли-
 • ричните чувства. Подобно е положението и при хоровете
 • на Есхил и Софокъл, които въпреки своята дълбочина на
 • възгледите, същевременно са изработени с такава богата
 • фантазия, така духовито и проникновено дори в подробнос-
 • тите и вече сами за себе си така поетично завършени, че
 • на музиката не остава да добави нещо, тъй като сякаш
 • вече няма простор на вътрешния свят да си играе с това
 • съдържание и да го оставя да се впуска в нови движения..."16
 • "... Ако сравним двамата най-велики трагически поети,
 • произведенията на Есхил представят успоредица към
 • пластическите произведения на високия и строгия стил на
 • изкуството, както тези на Софокъл към пластическите
 • произведения на красивия стил, водещ началото си от По-
 • ликлет и фидий. Но като че ли у Есхил не проблясва изобщо
 • нравствена възвишеност, макар че тя не е присъща в съща-
 • та степен на всички лица в неговите произведения, както
 • на лицата в произведенията на Софокъл; не като че ли
 • това настроение в изображението не би било познаваемо и
 • там, където той представя само велики престъпления и
 • ужасни характери, както коварното убийство на Агамемнон
 • и характера на Клитемнестра, а защото този зародиш на
 • нравствеността тук е още затворен в една по-твърда че-
 • рупка и е суров и недостъпен, докато у Софокъл нравстве-
 • ната доброта се слива с красотата и по този начин въз-
 • никва най-висшия образ на божествеността.
 • И ако по-нататък Есхил се стреми да постигне строго
 • ограничаване и завършеност на всяко от своите произведе-
 • ния и на образите в него, Софокъл, напротив, е разпределил
 • равномерно изкуството и красотата в частите на своите
 • произведения и е дал на всяка от тях освен абсолютност
 • в себе си още и хармония с другите..."17
 • "... Дейността на Есхил обхваща цялото театрално де-
 • ло Той бил автор, драматург, режисьор, композитор, ба-
 • летмайстор, декоратор и не на последно място актьор.
 • Дори само от текста на трагедиите личи редкия му син-
 • тетичен талант, способността му да показва и движи чо-
 • вешки маси, да съчетава слово и музика в единството на
 • силен сугестивен двигател. Есхиловата постановка целяла
 • мощно въздействие върху сетивата .преживяване, не само
 • рационален извод.
 • ... Сюжетите, избрани от Есхил, третират важно епо-
 • хално събитие, което се нуждае от огромен плац време, за
 • да се осъществи. Есхиловата трагедия третира често и
 • човека в епохален план. Съответно и конфликтът приема
 • космически размери. Есхил го разрешава обикновено поло-
 • жително, не с гибел, а с примирение и сливане. В края тър-
 • жествува иманентната справедливост, която активно про-
 • меня ония, които са стоели срещу нея. Драматичното дейс-
 • твие прилича на урок по истина."18
 • МИТЪТ ЗА ПРОМЕТЕЙ
 • Япет Климена пък взе за жена - стройнонога
 • Океанида - и с нея във обща постеля той легна.
 • Тя му роди пък Атлас,със безстрашно сърце, а след него
 • даде живот на Менетий прославен, на хитрия, с остър ум
 • Прометей ,...
 • Зевс с несломими вериги скова Прометей хитроумен,
 • с тежки окови го свърза, а тях пък за стълб закачи ги,
 • още му пратил орел дългокрил да кълве от дроба му,
 • който безсмъртен пораства среднощем отново със толкоз
 • колкото целия ден ширнокрилата птица изяжда.
 • Нея уби я Херакъл - на хубавонога Алкмена
 • храбрият , славният син, - от бедата ужасна избави
 • той Прометей и спаси го от страшните болки и мъки,
 • както поискал бе Зевс Олимпийски, небето владеещ,
 • с цел да постигне Херакъл Тиванецът още по-гръмка
 • слава, отколкото вече сред смъртните хора бе имал -
 • ето така той почете сина си, тъй много прославен.
 • Зевс овладя яростта си предишна, макар да бе гневен,
 • дето със него по ум пожела Прометей да се мери.
 • Нявга между боговете и смъртните беше решено
 • жертвата как да делят. Но голям един вол той разсече
 • и със готовност раздаде, опитвайки Зевс да измами:
 • сложи пред всички месо и обилни със лой дреболии,
 • с волски търбух ги похлупи върху разпростряната кожа,
 • белите кости на вола пред Зевс пък с коварно изкуство
 • той подреди и покрити със бляскава лой, ги положи.
 • Тъй му продума тогава бащата на смъртни и вечни:
 • "Япетов сине, прославен сред всички царе, о, любезни,
 • колко пристрастно, нечестно извършил си тази подялба!"
 • Тъй подигра му се Зевс, непреходните мъдрости знаещ.
 • Тези слова Прометей хитроумен отвърна тогава,
 • кротко усмихнат, но без да забравя за своите измами:
 • "Зевсе най-славен, най-мощен между боговете безсмъртни,
 • сам избери си дела, на сърцето ти който се нрави."
 • Рече,замисляйки хитрост, а Зевс,преизпълнен със мъдрост,
 • ясно разбра хитростта и предвиди за смъртните хора
 • много злини във сърцето си - знаеше, те ще се сбъднат.
 • С двете ръце от дела си той бялата лой приповдигна,
 • в миг се ядоса в сърце си и ярост обхвана духа му,
 • виждайки белите кости на вола, поставени хитро.
 • Земните хора затуй оттогава на,димни олтари
 • белите кости навред за безсмъртните вечно изгарят.
 • Зевс, събирач на мъглите, разсърди се много тогава.
 • "Япетов сине, мъдрецо, от всичките повече знаещ,
 • още от свойто лукавство ти, драги, не си се отказал" -
 • рече ядосано Зевс, непреходните мъдрости знаещ.
 • Тази лъжа оттогава нататък запомни навеки,
 • вечният огън могъщ не дари на Мелийското племе -
 • смъртните хора, които по земната твърд обитават.
 • Знатният Япетов син го измами обаче, потули
 • искра сияйна от вечния огън в стъблото на нартекс."/|/19
 • Прометей /грц. "прозорливия"/ - титан, син на
 • титана Япет и на океанидата Климена /или на Азия, или на
 • Темида/, брат на Атлант, Менойтий и Епиметей, баща на
 • Девкалион. В борбата между нечестивия род на титаните
 • и боговете поддържал Зевс, но когато Зевс поискал да уни-
 • щожи хората, се възбунтувал. Първото му стълкновение с
 • божеството било за жертвоприношенията. След като хо-
 • рата трябвало да колят и да принасят животни, възникнал
 • въпросът: каква част от закланото животно да изяждат
 • хората? Прометей трябвало да разреши спора. Той заклал
 • един вол, насякъл го на парчета и го разделил на две купчи-
 • ни. На едното място отделил костите, като ги покрил с
 • малко мазнина и обвил с кожата, а месото, по-ценната
 • част, скрил в търбуха и предложил на Зевс да избира. Зевс,
 • разбира се, разбрал измамата, но все пак взел за олимпий-
 • ците по-малоценната част /оттогава при жертвоприноше-
 • ния хората запазвали за себе си най-ценното месо от жи-
 • вотното/. Но отмъщението не закъсняло. Зевс наредил на
 • Хефест да извае от влажна глина съблазънта - жената
 • Пандора и я изпратил при Прометеевия брат Епиметей с
 • урна, в която били скрити всички злини, нещастия и болес-
 • ти. Прометей пък откраднал огъня от Олимп или от ковач-
 • ницата на Хефест, или от колелото на слънчевата колес-
 • ница. Кражбата причинила гнева на Зевс, който кроял други
 • планове за смъртните: според Есхил - да ги унищожи напъл-
 • но. И поръчал на Хефест да прикове Прометей на скала в
 • Кавказ, накрая на земята, до безлюдната скитска пустиня.
 • Хефест, макар и против волята си, забил железен кол в
 • гърдите му, извил ръцете му назад и оковал цялото му тяло
 • във вериги. В тази работа му помагали Зевсовите слуги
 • Кратос и Биа /Власт и Сила/. Човеколюбивият Прометей
 • увиснал на скалата - денем орел му кълвял непрекъснато
 • черния дроб, който всяка нощ отново израствал. Негов ос-
 • вободител бил героят Херакъл, който минавал край Кавказ,
 • за да търси градината на Хесперидите, откъдето искал да
 • откъсне златните ябълки. Той съжалил прикования титан.
 • Но не само от съжаление го спасил от мъките. Героят се
 • надявал, че от този прозорлив непокорник ще научи къде се
 • намира градината с ябълките. Затова той убил със стрела
 • орела, разбил веригите и го освободил. В полза на Проме-
 • тей се отказал от безсмъртието си кентавърът Хирон."20
 • "Борбата на духовно индивидуалните богове с природни-
 • те сили представя една абсолютна катастрофа и е същес-
 • твената дейност на боговете, чрез която за пръв път се
 • появява на бял свят главната разлика между старите и
 • новите богове. Затова не трябва да сочим войната, която
 • изкарва тази разлика наяве, като някакъв мит, който би
 • имал стойността на всеки друг, а трябва да я смятаме за
 • мит, който съставлява повратната точка и изразява съз-
 • даването на новите богове.
 • Резултатът от това исполинско стълкновение на бого-
 • вете е събарянето на титаните, единствената победа на
 • новите богове, които после, в тяхното осигурено господс-
 • тво, са били изпълнени от фантазията с конкретно съдър-
 • жание от всички страни. Титаните, напротив, биват изго-
 • нени и трябва да обитават във вътрешността на земята,
 • или да продължат да се намират в тъмната периферия на
 • светлия, веселия свят, както Океан, или да търпят и иначе
 • още най-различни наказания. Така например Прометей бива
 • прикован на Скитската планина, където орелът кълве нена-
 • ситно от черния му дроб, който все нараства отново и
 • отново; по подобен начин Тантал се измъчва в подземния
 • свят от безкрайна, никога неутолена жажда, а Сизиф тряб-
 • ва да тласка непрестанно нагоре скалата, която винаги се
 • смъква отново. Тези наказания, както самите титанични
 • природни сили, са безмерното в себе си, лошата безкрай-
 • ност, копнежът на "трябването" или ненаситността на
 • субективната естествена жажда, която в своето продъл-
 • жително повторение не стига до последния покой на удов-
 • летворението. Защото правилният божествен усет на гър-
 • ците е разглеждал излизането навън, в просторното и не-
 • определеното не по начина на модерния копнеж, като нещо
 • най-висше за човека, а като проклятие, и го е отправял в
 • Тартар...
 • По-ясно изглежда почитането и запазването на стари-
 • те богове в самото художествено изображение. На пред-
 • ходната степен говорихме например за Прометей като на-
 • казания титан. Но по същия начин го намираме отново ка-
 • то освободен. Защото както земята и слънцето, така и
 • огънят, който Прометей донесъл на хората, яденето на
 • месо, на което ги научил, е съществен момент на човеш-
 • кото съществуване, необходимо условие за удовлетворява-
 • нето на нуждите и затова е станало чест на Прометей за
 • дълги времена. Например В "Едип В Колон" на Софокъл се
 • казва /54-56 стих/:
 • Свещен е този край - над него властвува
 • бог Посейдон и още - огненосецът,
 • титанът Прометей.21
 • а схолиастът /древен тълкувател на античен текст, кой-
 • то е писал своите бележки върху полетата на ръкописите,
 • бел.Г.Г./ прибавя, че и в Академията Прометей се почита
 • редом с Атина, както Хефест, и посочва храм в горичката
 • на богинята и стар пиедестал при входа, на който имало
 • изображение както на Прометей, така и на Хефест; но
 • според това, което съобщава Лизимахид, Прометей се изоб-
 • разява като пръв и по-стар, държащ в ръката си скиптър,
 • а Хефест като по-млад и втори, при което олтарът върху
 • пиедестала е общ за двамата. Защото и според мита Про-
 • метей не трябвало да търпи наказанието си вечно, а бил
 • освободен от оковите му благодарение на Херкулес. В тази
 • история на освобождаването се срещат отново някои забе-
 • лежителни черти. А именно, Прометей бива освободен от
 • неговото мъчение поради това, че съобщава на Зевс за опас-
 • ността, която застрашава царството му от неговия три-
 • надесети потомък. Този потомък е Херкулес, на когото нап-
 • ример Посейдон В "Птиците" на Аристофан /1645-1648 стих/
 • казва, че сам ще си навреди, ако влезе в сговора за смъкване
 • на господството на боговете, защото всичко, което оста-
 • ви Зевс, след като си замине, ще стане негово. И в дейст-
 • вителност Херкулес е единственият човек, който преминал
 • в Олимп, който станал от смъртен човек бог и стои по-
 • високо от Прометей, който останал титан...22
 • ЕСХИЛОВАТА ТРАКТОВКА НА МИТА ЗА ПРОМЕТЕЙ
 • "Идейното съдържание на образа на Прометей /в траге-
 • дията "Прикованият Прометей", бел.Г.Г/ свидетелствува,
 • че в светогледа на Есхил идеологията на архаиката е окон-
 • чателно преодоляна. Това става ясно веднага при сравнява-
 • нето на Есхиловата трагедия с епизодите от поемите на
 • Хезиод, в които се появява първата известна ни литера-
 • турна обработка на мита за Прометей.
 • У Хезиод Прометей се появява в ролята на фолклорния
 • "измамник" /трикстер/, който почти успява да измами Зевс.
 • Така, от двете купчини, приготвени от Прометей с кокали-
 • те и месото на заклания бик, Зевс избира за късмет на
 • боговете кокалите, измамно покрити с блестяща лой, дока-
 • то късметът за хората се оказва месото, нарочно обвито
 • във волския търбух. Когато пък Зевс, в гнева си срещу Про-
 • метей, лишава хората от огъня, изобретателният титан
 • отново прибягва до хитрост и, след като открадва огъня
 • от върховния бог, го занася в тръстиково стъбло на хората
 • /"Теогония", 535-570 стих/. Есхил, напротив, не споменава
 • изобщо за подялбата на жертвеното животно, а открадва-
 • нето на огъня в трагедията помага на хората да овладеят
 • много полезни занаяти и природни блага/109-111 стих/, ко-
 • ито в крайна сметка нямат никаква връзка с огъня.
 • У Хезиод като наказание за открадването на огъня Зевс
 • изпраща на хората Пандора, от чиято кутия на земята
 • плъпват всякакви бедствия и болести. На дъното на доне-
 • сената от Олимп кутия на Пандора остава само надежда-
 • та /"Дела и дни", 80-105 стих/. У Есхил, сред останалите
 • благодеяния, дарени от Прометей на смъртните, са упоме-
 • нати лечебните треви и билки, прогонващи болестите и
 • недъзите /476-483 стих/, а още преди това той дарява хора-
 • та с надеждата и ги избавя от страха пред смъртта /248-
 • 251 стих/...
 • У Хезиод са съхранени отзвуци от сказанието за опас-
 • ността, заплашвала някога Зевс: първата от неговите мно-
 • гобройни жени, титанидата Метис, е трябвало да роди
 • потомък, по-силен от баща си, и това е щяло да коства на
 • Зевс властта му над боговете, така както самият той
 • сваля от царския престол баща си Кронос. По съвета на Гея
 • и Уран Зевс поглъща бременната с Атина Метис и не й
 • дава възможност да зачене второ, опасно за него, дете
 • /"Теогония", 886-900 стих/. У Хезиод историята на Метис
 • няма връзка с преданието за Прометей. Есхил обаче въвеж-
 • да този мотив в характеристиката на героя си: неговият
 • Прометей знае от Гея-Темида, че Зевс някога ще придобие
 • син, който ще бъде по-силен от баща си, т.е. Зевс сам ще
 • породи собствената си гибел. Само че, за разлика от Гея
 • у Хезиод, Прометей у Есхил съвсем не бърза да разкрие на
 • Зевс името на тази жена и оставя преднамерено владете-
 • ля на боговете в непрекъснат страх пред очакващото го
 • детрониране..."23
 • ... Много преди да се очовечи в главите на хората, Про-
 • метей бил просто огънят, станал после атрибут на него-
 • вата творческа сила. Бог от по-старото поколение той е
 • син на титана Япет и вероятно разполагал с огъня и зана-
 • ятите. Когато дошли новите богове, а с тях и малоазийс-
 • кият Хефест, Прометей загубил силата си. С огъня се раз-
 • пореждал сам Зевс, а на Хефест олимпиецът възложил ма-
 • териалното изкуство и занаятите. Така изтикан, Проме-
 • тей продължил да съществува като локално божество. Чес-
 • твували го със специален празник, наречен Прометей край
 • Атина, като устройвали щафетни надбягвания с факли. Един
 • късен мит го представя и за създател на хората, които
 • Прометей слепил от кал. Дори показвали мястото, където
 • работил титанът. В конфликта на Зевс и Прометей има
 • зърно от бунта на старото божество, което отстъпва с
 • недоволство функциите си на бог от по-младото поколение.
 • Но това зърно е покрито с мотиви от по-ново време...
 • ... За основаването на град Етна Есхил написал специал-
 • на трагедия. Не се знае какво научил от старата драма-
 • тична традиция в Сицилия, от сицилийския мит и митоло-
 • гичната травестия. Предполага се само, че впечатления
 • от пребиваването в Сицилия активизирали Есхил за напие-
 • ването на трилогията за Прометей, представена скоро след
 • връщането му в Атина. Имало вярване, че под Етна лежи
 • прикован Тифон, стоглавият великан, опълчил се срещу бо-
 • говете и наказан от Зевс. Може би видът на пушещата
 • Етна събудил представи и мисли за мощта на върховния
 • бог и справедливостта на властта му. Може би в Сицилия
 • Есхил прибавил към трилогията, чиято първа част е "Пер-
 • си", сатирната драма "Прометей", в която представял въз-
 • торга на изумените сатири при вида на огъня, донесен от
 • Прометей от небето. Титанът най-напред се появил на
 • сцената в традиционния си смешен вид...24
 • "Ето накратко Есхиловата версия на мита за Проме-
 • тей:
 • Зевс решил да унищожи човешкия род, за да създаде но-
 • ви, по-съвършени същества. Единствен Прометей се сми-
 • лил над клетите смъртни. Той откраднал и им предал бо-
 • жествения огън. Надарени с него, хората подобрили живота
 • си, създали наука и изкуство. Но Прометей скъпо заплатил
 • за човеколюбието си. По заповед на Зевс той бил прикован
 • на скала далече на север и подложен на страшни мъчения.
 • След тринайсет човешки поколения бил освободен от Хера-
 • къл."25
 • МЯСТОТО НА "ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ" В
 • ТВОРЧЕСТВОТО НА ЕСХИЛ
 • "От Есхиловата трилогия за титана Прометей до нас
 • е достигнала само "Прикованият Прометей". От останали-
 • те две - "Прометей Огненосецът" и "Освободеният Проме-
 • тей" - са запазени оскъдни откъси, които не дават доста-
 • тъчна представа за цялостите. Вероятният ред на траге-
 • диите е следният: "Прометей Огненосецът", "Прикованият
 • Прометей", "Освободеният Прометей".
 • Кога е била поставена тази трилогия? Никакъв театра-
 • лен запис /дидаскалия/ не съпровожда текста на запазена-
 • та трагедия и ние не знаем нищо по хронологията й. По-
 • ради това не случайно едни изследвачи смятат "Приковани-
 • ят Прометей" /и цялата трилогия/ за ранно, а други - за
 • късно произведение. Във всеки случай, нито съдържанието ,
 • нито драматическата форма дават основания за катего-
 • рични твърдения.
 • По драматическа техника трагедията "Прикованият Про-
 • метей" има черти на ранно произведение, но веднага тряб-
 • ва да се добави странният за едно ранно /па и не само за
 • ранно/ произведение факт, че лирическите й партии са крайно
 • стеснени. По съдържание тя може да се отнесе към късни-
 • те творби на Есхил. Прави впечатление близостта на "При-
 • кованият Прометей" до "Евменидите" /458 г./: и в двете
 • трагедии враждуват представители на старите и млади-
 • те богове. Освен това нападките в "Прикованият Проме-
 • тей", които Есхил отправя срещу новите господари на Олимп
 • и тяхната тирания, може би визират събитията от 462
 • г.пр.н.е., когато радикално-демократическата партия над-
 • делява над умерената демокрация.26
 • ДРАМАТИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ
 • В "ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ"
 • "За разлика от останалите трагедии на Есхил "Прико-
 • ваният Прометей" поразява с краткостта и маловажното
 • съдържание на хоровите партии в нея. Поради това тази
 • трагедия трудно може да се причисли към широкообхват-
 • ния жанр "трагедия-оратория". В нея няма оратория тъй
 • като хорът тук не играе почти никаква роля. Драматурги-
 • ята на "Прикованият Прометей" е също много слаба /само
 • монолози и диалози/. В тази трагедия е представен само
 • един жанр - това е жанра д е к л а м а ц и я"27
 • "Общото на Софокъл и Есхил е по - нататък
 • действието никога не завършва чисто външно а вътрешно
 • и външно едновременно. Неговото въздействие върху душа-
 • та е, че я очиства от страсти, вместо да я възбужда и по-
 • скоро й дава възможност да постигне съвършенство и ця-
 • лост в самата себе си, вместо да я завлича навън и да я
 • раздвоява."28
 • "Действието на трагедията се развива на самия край на
 • земята, в безжизнена пустош, където прикованият към ска-
 • лата Прометей ще открие изгарящото сияние на слънцето
 • и мразовитото дихание на нощта /22-25 стих/: сега той е
 • изцяло във властта на вечните стихии и на първозданните
 • сили на природата. Останал сам сред безлюдното безмъл-
 • вие, той може да общува единствено с тях; призовава ги в
 • последния си монолог, след като усеща с тялото си запла-
 • шителните подземни трусове и вижда как около него бушу-
 • ват вихрите, тътнат гръмотевици и се извиват /лъка-
 • тушат/ мълнии:
 • Свещен ефир и ветрове развихрени!
 • Вий, изворни води, и вий, усмихнати
 • вълни в морето. Земьо кърмилнице,
 • и ти, всевиждащ слънчев кръг! О, вижте как
 • аз, богът, страдам от ръцете божии,
 • /88-92 стих/
 • Моя свято почитана майко Земя!
 • Ти, ефире, дарителю на светлина!
 • Вижте как незаслужено страдам!
 • /1091-1093 стих/
 • Безстрашието на Прометей пред заплахите, идващи от
 • Зевс, привежда в действие всички земни и небесни стихии
 • и свалянето му в Аид придобива характера на космическа
 • катастрофа.
 • На завършващия трагедията наистина вселенски катак-
 • лизъм в пространството съотвествува по време на цялото
 • й протичане не по-малко обширен обхват на събития във
 • времето. Между двете "наказания", които се стоварват
 • върху Прометей в началото и в края на пиесата, пред зри-
 • телите се разкрива не само индивидуалната участ на ти-
 • тана, но и съдбата на целия човешки род: в първата поло-
 • вина на трагедията, в разказа на Прометей пред Океаниди-
 • те, ние виждаме миналото на човечеството, успяло да се
 • измъкне, благодарение на него, от състоянието на първо-
 • битно дивачество и да се издигне до върховете на цивили-
 • зацията; във втората половина на драмата, в пророчества-
 • та на Прометей, изказани пред нещастната Йо, ние узна-
 • ваме за поколенията, които ще произлязат от нея, за по-
 • томъка й от тринадесето коляно, който ще освободи Про-
 • метей от мъченията...29
 • "Есхил представил всички страни на драматичната хар-
 • мония: страдание за справедливо дело, тирана Зевс, съчув-
 • ствието, тайната, която ще промени непримиримия върхо-
 • вен бог. Нататък той ще комбинира тоновете, ще повиша-
 • ва един, ще приглушава друг. Майсторството на Есхиловия
 • израз не е в логичността на драматичното развитие, а в
 • едновременното внушително движение на мотивите...
 • Есхил държи юздите на трите стихии: епическата -
 • власт-справедливост, лирическата - страдание-съчувствие
 • и драматургическата - тайната. Щом придаде на една по-
 • голяма сила, тя се предава органично на другите...
 • Кулминацията е в самия край на трагедията. Нараства-
 • нето върви успоредно с разкриването на Прометей, който
 • остава в центъра на действието. Композицията на "Прико-
 • ваният Прометей" непосредствено зависи от характерово-
 • то развитие на главния образ. С пулсацията на всеки нов
 • диалог бунтът нараства, за да свърши с катаклизъм...30
 • КОНФЛИКТЪТ В "ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ"
 • "В "Прикованият Прометей" Есхил остава верен на прин-
 • ципа за контрастното разполагане и обрисовка на героите.
 • Антагонисти в трагедията са Прометей и Зевс, но Проме-
 • тей се сблъсква не пряко със Зевс, а с боговете от обкръ-
 • жението му. Този факт също свидетелствува за намерени-
 • ето на поета да помири враждуващите богове, като не
 • допусне стрелите на Прометей да бъдат отправени пряко
 • срещу върховния бог. Есхил не може да изведе Зевс пред
 • публика в сцени, които биха подкопали авторитета му. Да
 • се покаже Зевс пред публика, би означавало срещите му сf
 • Прометей да получат известен комичен оцвет. Конфлик-
 • тът между двата бога, който при отсъствието на единия
 • от тях. звучи въпреки всичко с трагическа възвишеност,
 • при сценичен показ на Зевс неизбежно би се превърнал в
 • битова разпра..."31
 • "У Хезиод конфликтът Зевс-Прометей е нещо дребно и
 • обикновено. Подигравчията Прометей не само не помага на
 • хората, но им вреди. Доброто, което им донася, цели да
 • ядоса Зевс и те по-късно го плащат с огромни мъки. Струк-
 • турно Есхил не е изменил нищо - Прометей е с хората
 • срещу Зевс и страда заради това. Но от каламбурната
 • ситуация той създал възвишено трагическо действие.
 • С това той отговорил на вкусовете на своята публика,
 • войните-победители при Маратон и Саламин. За тях теа-
 • търът бил храм и трибуна и те търсели да изживеят там
 • естетически възвишеното близко минало. А Есхил не мо-
 • жел да върви срещу вкуса и характера на публиката, него-
 • вата задача била да разбира и да изразява този характер...
 • В митичния си вид конфликтът не бил нито драматичен,
 • нито трагичен. При преобразуването най-напред отпаднала
 • измамата с жертвеното животно и гневът на Зевс се от
 • равдал с открадването на огъня. Но сериозният конфликт
 • изисква и сериозна цел, затова Прометей открадва не за
 • да разсърди Зевс, а за да помогне на хората. Есхил постига
 • едновременно две цели. Прави Прометей човеколюбец, при-
 • дава му сериозни възвишени черти и намира основание за
 • състрадание - зрителите ще състрадават на своя благоде-
 • тел. Прометей се противопоставил на Зевсовото намере-
 • ние да унищожи негодния човешки род и става първопричина
 • за прогреса. За Хезиод титанът беше причина за злото на
 • земята. С проста градация Есхил преобръща и уголемява
 • значението на Прометей, за да го направи достоен за кон-
 • фликта в божествения план и за да включи в него съдбата
 • на човечеството.
 • Но това не е достатъчно основание за състрадание.
 • Прометей трябва да страда несправедливо. От друг мито-
 • логически цикъл към благодетеля на хората се прибавя и
 • мотивът за помощника на Зевс. Прометей помогнал на Зевс
 • в борбата с титаните за установяване на новия ред. Слей
 • дователно новият властник дължал победата си на Проме-
 • тей.
 • След тия промени и образите, и ситуацията са възвише-
 • ни но конфликтът все още е лиричен, защото Зевсовата
 • сила е независима от Прометей. За да стане конфликтът
 • драматичен, то и Прометей трябва да има някаква власт
 • над Зевс. Той я има най-напред чрез справедливостта, коя-
 • то е на негова страна. Но е необходимо още нещо, за да
 • стане тази зависимост конкретна. Тогава от цикъла за
 • Ахил Есхил използувал мотива за голямата тайна. Темида
 • отървала Зевс от гибел, като предрекла, че от желания
 • брак с морската богиня Тетида ще се роди син по-могъщ от
 • бащата, който ще му отнеме властта. Зевс се отказал
 • от намеренията си, а Тетида се омъжила за царя на фтия
 • Пелей. Есхил смесил Темида с майката на Прометей Гея и
 • така титанът научил толкова важната за Зевс тайна за
 • брака с Тетида. Тази тайна става неговата сила срещу
 • Зевс. Тя поставя в зависимост върховния бог. Така конфлик-
 • тът звучал вече и драматично, и трагично...
 • Трагедията ще бъде истинска драма, защото страдащи-
 • ят Прометей може да причини с някаква тайна страдание
 • на Зевс. Следователно божата воля не е изключителна и
 • те двамата с Прометей са истински антагонисти. Наис-
 • тина Зевс се не явява никъде. Други представят силата и
 • властта му. С това Есхил умело избягнал принизяването на
 • божеството в пряк диалог с Прометей. Но неговото появя-
 • ване не е необходимо. Зрителят знае за него толкова опре-
 • делени неща, колкото и за Прометей. "Зевс е тиран и закон
 • е сега произволът му".32
 • ЕПИЗОДИЧНИТЕ КОЛИЗИИ
 • В "ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ"
 • "Прометей не реагира към представителите на Зевсо-
 • вата власт така, както се отнася към Зевс. С Власт и Сила
 • той не разговаря - те са слепи оръдия, те показват личен
 • почин и воля само там, където трябва да се прояви жесто-
 • кост. Без съмнение Есхил е оценявал мълчанието му като
 • израз на героично държане. Но той е смятал словесната
 • намеса на Прометей за неуместна и по друга причина: сце-
 • ната на приковаването посочва пукнатините в крепостта
 • на Прометеевите врагове. Тук зрителят е свидетел на вто-
 • ростепенния, но съществен конфликт между онези, чиято
 • жертва е Прометей. Есхил внушава, че самите те не са
 • единодушни относно страшната разправа, заръчана от Зевс.
 • Намесата на Прометей тук не би била оправдана и той
 • съвсем логично мълчи.
 • Иначе се отнася Прометей към Океан. Океан е прак-
 • тичният тип, който овреме долавя промените и се ориен-
 • тира в един себеполезен смисъл. Вчера той е бил съратник
 • на Прометей срещу олимпийците, но днес благоразумно заб-
 • равя това. Днес той е Зевсов приятел и добър приятел,
 • защото може да се застъпва пред вседържителя дори за
 • Прометей. Прометей се отнася към него с неизменна през-
 • рителна ирония. Той му припомня опасностите, които крие
 • подобно застъпничество, угасява добротворческия му плам
 • и сцената получава ефектен завършек: Океан забравя всич-
 • ки лицемерни уверения, които е давал само преди миг, въз-
 • сяда четириногата си птица и отлита...
 • Това е втората победа на Прометей над Зевс. Като про-
 • гонва ренегата и лицемера Океан, което е и главна цел на
 • сцената, като изобличава низката му природа, Прометей
 • изобличава и самия Зевс. Защото на зрителя е дадена въз-
 • можност да заключи, че към приятелите на Зевс се числи
 • и един ренегат и лицемер.
 • В стълкновението с Хе р м ес Прометей показва друг
 • разред Зевсови крепители. Хермес изрича наперена реч, с
 • която призовава Прометей към благоразумие - както го разбира
 • той, лакеят. Сега на сцената е не мним доброжелател
 • който декларира преданост, а един откровено груб предс-
 • тавител на Олимп. Това определя както неговия, така и
 • Прометеевия тон. Но Прометей има предимство и в тази
 • сцена, защото речите на Зевсовия пратеник се намират в
 • комическо противоречие с мястото му в олимпийската йе-
 • рархия...
 • В сцената с Хермес Есхил създава енергичен диалог. Тук
 • актьорът представя деен драматически характер. Двама-
 • та участници в словесния двубой се въодушевяват от най-
 • искрена и неприкрита неприязън и се стараят да направят
 • нейния израз максимално язвителен. Едностишните репли-
 • ки са здраво свързани помежду си и силата, с която изра-
 • зяват противоположните позиции, е удивителна...
 • В сцената с Хермес Прометей удържа нова победа над
 • Зевс. Ако диалогът с Океан подсказва, че една част от
 • приятелите на Олимпиеца се състои от ренегати, двубоят
 • с Хермес прави несъмнено, че друга част от обкръжението
 • му съставят лакеите.33
 • ХАРАКТЕРИТЕ В "ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ"
 • "... Прометей на Есхил страда не само от външна
 • болка, а много по-дълбоко от вътрешното чувство за нес-
 • праведливост и потискане и неговото страдание се изявява
 • не като подчинение, тъй като не съдбата, а тиранията на
 • новия господар на боговете е, която му причинява това стра-
 • дание, то се изявява като упорство, като възмущение и тук
 • свободата п о б е ж д а в а необходимостта тъкмо чрез
 • това, че в чувството за неговото л и ч н о страдание го
 • движи все пак само о б щ о т о възмущение срещу непо-
 • носимото господство на Юпитер. Прометей е първообра-
 • зът на най-величавия човешки характер, а по този начин и
 • истински първообраз на трагедията..."34
 • "Във вторичната митология, в която опозицията на без-
 • смъртен бог с универсални функции и на смъртен герой,
 • репрезентант на общност, е вече оформена, отношението
 • на боговете и хората е основен оператор за изразяване на
 • диалектиката на активност и пасивност. Героят се проти-
 • вопоставя на силите на хаоса, носени от друго племе и
 • чужда земя, но и на небесните сили, които иначе се смя-
 • тат за носители на ред и култура. Така наред с активната
 • и пасивната позиция в света в героя се преплитат диалек-
 • тично идеите за хаос и ред. В образа на т.нар. трикстер,
 • лакомник, сладострастник и шегобиец героят става озна-
 • чение за хаоса на човешката природа, който се противо-
 • поставя на силите на реда. Но случаят с Есхиловия Про-
 • м е т е й показва как комичният конфликт с върховното
 • божество на реда се преобразува в сериозна колизия. Геро-
 • ят може да застъпва идея за нов ред и култура и да става
 • жертва на боговете. Това е по същество израз на колизи-
 • ята между човешката култура и извънкултурното прост-
 • ранство, динамика-колебание около носителя на културата
 • и хаоса. И природата, представяна от боговете, и човешки-
 • ят свят, представян от героя, се оказват двойствено оп-
 • ределени като хаос и космос. Разбира се, опозицията на
 • богове и герои служи не за еднозначно изразяване на диа-
 • лектиката на природа и култура, на активност и пасив-
 • ност, а за решаването на конкретни задачи в границата на
 • тази диалектика."35
 • "... Прометей обхваща с поглед миналите и бъдещите
 • векове, тъй като самият той, като безсмъртен бог, е не-
 • подвластен на течението на времето /933 стих: "Защо да
 • тръпна? Смърт не ми е съдена."/. Въпреки това отредени-
 • те му от съдбата страдания го заставят да почувствува
 • като смъртен изтичането на времето и при това в такива
 • мащаби, в които простосмъртните едва ли биха могли да
 • се ориентират - трагическото битие на Прометей придо-
 • бива характера на абсолютна величина, неизмерима с оби-
 • чайната човешка мяра.
 • От това става ясно, че образът на Прометей е като че
 • ли построен върху пресечната точка на две несъвместими
 • линии: безсмъртният бог, част от вечността, от непре-
 • ходното мироздание, неподвластен на ритъма на времето,
 • се озовава в положение, което съответствува повече на "ефи-
 • мерното", смъртно, същество от плът и кръв. Подобна вът-
 • решна противоречивост на образа е заложена, разбира се,
 • от антропоморфизма на гръцките богове: въпреки своята
 • безтелесност, те притежават способността да страдат
 • от болки и рани. Важно е да се отбележи, че в трагедията
 • "Прикованият Прометей" пред Прометей възникват същи-
 • те проблеми, които се появяват пред обикновените , смър-
 • тни герои на Есхил, но при тяхното разрешаване се дости-
 • га до дълбочина и мащабност, които са характерни само за
 • божествения, "абсолютен" уровен на съществуване...
 • Съдържание на "действието" на Прометей като че ли
 • става само негодуванието на титана срещу Зевс и в след-
 • ствие на това образът на Прометей се оказва външно мно-
 • го по-статичен, отколкото образите на Етеокъл или на
 • героите в "Орестията". Само че зад физическата непод-
 • вижност на прикования титан се крие огромно вътрешно
 • напрежение, което се проявява в решителната, непоколеби-
 • ма непримиримост спрямо Зевс. В хода на драматичното
 • действие се формира трагическата нетърпимост
 • на героя, чиито етапи на съзряване се нуждаят от отделен
 • анализ...36
 • "... Прометей създал цивилизацията и прогреса, като из-
 • вел човека от тъмнината на миналото. С образа на Проме-
 • тей Есхил открил нов възглед за хода на човешката исто-
 • рия. Докато за Омир и Хезиод златният век се намирал
 • далече в миналото, а след него следвали епохи на упадък,
 • Есхил видял с исторически очи хода на човешкия прогрес и
 • символизирал този възглед в делото на човеколюбеца Про-
 • метей, който дал сила и единение на скоросмъртния човеш-
 • ки род...
 • На сцената излиза гонената по света и превърната в
 • крава И о - жертва на Зевсовата любов и Херината рев-
 • ност. Още едно несправедливо страдание, причинено от
 • Зевс, закрепява каузата на Прометей, прави я обективна и
 • силна. Прометей все пак е сгрешил нещо, "прекомерно... по-
 • чел смъртния човешки род". Ио е виновна само с красотата
 • си. "Не е ли безсърдечен повелителят на боговете?" Ио
 • научава бъдещето на своите страдания от страдащия Про-
 • метей и възкликва:"Да умреш веднъж е по-добре, отколкото
 • да изнемогваш всеки ден". "На мене и смъртта не ми е
 • дадена" - отговаря Прометей и вълната на общо страдание
 • и съчувствие се разделя. Титанът страда повече, защото
 • е безсмъртен. Но той няма да страда вечно. Отново има
 • нужда от тайната и в диалог с Ио Прометей я разкрива
 • почти напълно: Зевс желае брак, от който ще се роди син,
 • по-могъщ от него и спасението е да свали оковите на Про-
 • метей, за да научи какъв е този брак. Хорът най-после
 • разбира в какво е силата на Прометей.
 • Но Ио научава още нещо - далечен неин потомък след 13
 • поколения ще стане освободител на титана. И на него
 • както на нея Прометей ще посочи бъдещия път. Скрил се
 • зад титана, Есхил с любознателността на учен и пъгпе-
 • шественик указва на Ио страните и племената, през кои-
 • то ще мине нейният мъчителен път. Щастлив повод, за да
 • прояви младежката ревностност на своето поколение към
 • знание и движение.
 • Отново сме в допир с пластичната техника на Есхил.
 • Ио се свързва с цялото с няколко връзки - по аналогия,
 • защото страда подобно страдание; по контраст, защото
 • тя смъртната страда в движение (докато Прометей без-
 • смъртният страда в неподвижност); сюжетно, защото е
 • баба на Херакъл, бъдещият освободител на Прометей. Вклю-
 • чено с няколко основания, страданието на Ио звучи органич-
 • но в цялото...
 • КОНКРЕТНИЯТ СМИСЪЛ НА "ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ"
 • става понятен само във връзка със събитията, които след-
 • ват. Ето как се е развивало действието в другите недос-
 • тигнали до нас части на трилогията. "Освободеният Про-
 • метей" показвал титана, прикован на Кавказ. Хора образу-
 • вали помилваните и освободени братя на Прометей тита-
 • ните, които живеели щастливо на острова на блажените.
 • По всяка вероятност в поведението на Зевс настъпила дъл-
 • бока промяна. Той преодолял тиранския нрав и станал мъдър
 • владетел. Неизвестно е как Есхил мотивирал тази промя-
 • на. Но явно той показвал една власт от нов тип, близка до
 • често срещаната в другите трагедии представа за спра-
 • ведливо божество. С тази промяна той активно поправял
 • несъвършеното божество от Омиров тип и довеждал кри-
 • тиката на йонийските философи срещу антропоморфната
 • митология до положителен резултат. Зевс осъзнал по ня-
 • какъв начин висшия ред, на който сам трябвало да се под-
 • чини. Затова може би важна роля изиграла тайната за опас-
 • ния брак, разкрита му от Гея или от самия Прометей. Зевс
 • се отказал от любовта към Тетида, научил се на сдържа-
 • ност и мярка. Може би именно тогава подарил на хората
 • духовните блага на цивилизацията, получили вече от Про-
 • метей материалните. Поне такава е ролята на Зевс за
 • създаването на човешкото общество в прочутия мит в
 • диалога "Протагор" на Платон.
 • С промяната на Зевс бунтът на Прометей загубвал своя
 • смисъл. Той послужил за активно средство във възпитани-
 • ето на върховния бог. Крайностите се помирили. Зевс поз-
 • волил на Херакъл да освободи Прометей от орела и вериги-
 • те, а Прометей, както преди векове на Ио, му посочил пътя
 • на бъдещите подвизи. В знак на подчинение пред справедли-
 • вия ред на новата власт Прометей се увенчавал. Венецът
 • бил символ на подчинението на справедливото божество и
 • на световната хармония.
 • Есхил показал как своеволният в началото бог чрез стра-
 • данието на Прометей и зависимостта от него станал спра-
 • ведлив. Той разказал следователно свещената история на
 • световния ред. С тази история Есхил постигнал висша нрав-
 • ствена цел, като внушавал на своите зрители онази увере-
 • ност в хармонията, която те сами търсели и усещали.
 • Богът не само ставал добър, той приемал човешкия прог-
 • рес, фактически се помирявали не Зевс и Прометей, а Зевс
 • и човечеството."37
 • Подбор и съставителство -
 • доцент Гено Генов
 • ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА
 • Власт
 • Сила
 • X е ф е с т
 • Прометей
 • Хор на океаниди
 • Океан
 • Ио
 • Хермес
 • ПРОЛОГ
 • На сцената са Власт, Сила, Хефест
 • и Прометей.
 • ВЛАСТ
 • Най-сетне, ето, стигнахме накрай земя,
 • в пустинната и непристъпна Скития.
 • Ти, Хефесте, велението бащино
 • ще трябва да изпълниш - към скалистите
 • 5 била, ей там, ще приковеш бунтовника,
 • пристегнат със веригите стоманени.
 • Че той открадна твойто цвете - пламъка
 • всемощен - и го подари на смъртните.
 • Пред боговете ще плати греха си той,
 • Ю за да научи как се тачи царска власт
 • и да забрави любовта към людете.
 • ХЕФЕСТ
 • Вий, Власт и Сила, Зевсовата заповед
 • изпълнихте и ето ви, свободни сте.
 • А аз не смея него, кръвно близкия,
 • 15 да прикова над бездната на бурите.
 • И все пак трябва да посмея. Страшно е
 • да пренебрегна бащината заповед.
 • (Към Прометей)
 • О ти, премъдри сине на великата
 • Темида! Пряко волята на двама ни
 • 20 ще те пригвоздя здраво към безлюдната
 • скала, където людска реч и смъртен взор
 • не ще съзреш, а изгорен от слънчев зной,
 • ще промениш цвета си. Ще жадуваш ти
 • да скрие зрака нощ пъстрооблечена
 • 25 и слънце да стопи сланата утринна.
 • И непрестанно ще те гложди болката -
 • че твоят избавител, знай, не е роден.
 • Сам бог, на боговете ти презря гнева
 • 30 и с прекомерен дар почете смъртните.
 • Затуй ще бдиш на този връх безрадостен -
 • изпънат, без да свиеш крак, с безсънен взор.
 • Ще екнат всуе твоите ридания
 • и твоите вопли. Знай, неумолим е Зевс!
 • 35 Безмилостни са всички нови властници.
 • ВЛАСТ
 • Недей се бави с безполезно вайкане!
 • Мрази го! Бог е, но на боговете е
 • пръв враг - той даде твоя дар на смъртните!
 • ХЕФЕСТ
 • Могъщи са роднинството и дружбата.
 • ВЛАСТ
 • 40 Но можеш ли да не изпълниш волята
 • на Зевс? Това не те ли плаши повече?
 • ХЕФЕСТ
 • Ти винаги си дръзка и безмилостна!
 • ВЛАСТ
 • Не ще помогнат сълзите. Не се труди
 • с напълно безполезното, напусто е!
 • ХЕФЕСТ
 • 45 Уви, проклет да бъде занаятът ми!
 • ВЛАСТ
 • Защо пък? Да ти кажа право, твоето
 • изкуство няма дял в злочестините му.
 • ХЕФЕСТ
 • Все пак на някой друг да бе се паднало.
 • ВЛАСТ
 • Да, всеки носи тежки задължения.
 • 50 Едничък е свободен Зевс, властителят.
 • ХЕФЕСТ
 • Разбрах това и нямам възражения.
 • ВЛАСТ
 • Тогава бързо му сложи оковите -
 • баща ти да не види, че бездействуваш.
 • ХЕФЕСТ
 • Това са железата за ръцете му.
 • ВЛАСТ
 • 55 Сложи ги на ръцете му и здраво бий
 • със млата! Прикови го върху зъбера!
 • ХЕФЕСТ
 • Готово е, безукорно е сторено.
 • ВЛАСТ
 • По-силно бий, недей отпуща никъде!
 • Той знае път и в безизходни трудности!
 • ХЕФЕСТ
 • 60 Навеки е пригвоздена ръката му.
 • ВЛАСТ
 • Тъй! Прикови и другата - да види той,
 • мъдрецът, че пред Зевс е слаб и немощен!
 • ХЕФЕСТ
 • Със право би ме укорил единствен той.
 • ВЛАСТ
 • Забий сега стоманен клин със остър зъб
 • 65 и пронижи от край до край гърдите му!
 • ХЕФЕСТ
 • Ах, Прометее! Плача над бедите ти!
 • ВЛАСТ
 • Пак жалиш, пак оплакваш неприятеля
 • на Зевс! Да не заплачеш и за себе си!
 • ХЕФЕСТ
 • Ти виждаш, всичко туй не е за гледане.
 • ВЛАСТ
 • 70 Да, виждам, виждам, той получи своето.
 • Сега с верига окови ребрата му!
 • ХЕФЕСТ
 • Да, зная сам! Не заповядвай толкова!
 • ВЛАСТ
 • Ще заповядвам и ще ти крещя дори!
 • Я слез и в железа стегни нозете му!
 • ХЕФЕСТ
 • 75 Без много мъка и това е свършено.
 • ВЛАСТ
 • Бий здраво - да се впият Във месата му.
 • Строг властник ти възложи тази работа!
 • ХЕФЕСТ
 • Езикът ти прилича на лицето ти.
 • ВЛАСТ
 • Бъди мекосърдечен, но за моята
 • 80 суровост и за моя гняв не ме кори!
 • ХЕФЕСТ
 • Да тръгнем вече, в железа е целият.
 • ВЛАСТ
 • (към Прометей)
 • Злодействувай, кради небесни дарове,
 • дарувай еднодневките! Ще могат ли
 • да снемат част от участта ти смъртните!
 • 85 За боговете ти си Промислителят!
 • О, не! На тебе трябват промислители -
 • чрез тях да се избавиш от веригите!
 • (Власт, Сила и Хефест излизат.)
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Свещен ефир и ветрове развихрени!
 • Вий, изворни води, и вий, усмихнати
 • 90 вълни в морето! Земьо всекърмилнице,
 • и ти, всевиждащ слънчев кръг! О, вижте как
 • аз, богът, страдам от ръцете божии!
 • Погледнете ме, вижте ме - смазан
 • от ужасен позор, ще се боря навек
 • 95 с безконечните дни!
 • Тия срамни вериги измисли за мен
 • новожезлият цар на блажените. Ах!
 • За сегашните мъки, за бъдното зло
 • аз въздишам! Кога, след какви изпитни
 • 100 ще изгрее на мъките краят?
 • Какво говоря? Нищо неочаквано
 • не ще ме сполети. А отреденото
 • ще трябва да понасям леко. Зная аз -
 • съдбата има непреодолима мощ.
 • Не мога да мълча за своите бедствия,
 • не мога и да не мълча. На смъртните
 • аз дадох дар и тъй се впрегнах в зла съдба.
 • В тръстиково стъбло аз грабнах семето
 • 110 на огъня - учителя на смъртните
 • в изкуствата, безценното им щастие.
 • Пригвозден сред просторите на етера,
 • заплащам за такива прегрешения.
 • Ах, ах! О, О!
 • 115 Какъв звук и благ дъх незрим насам долита?
 • Божествен, смъртен или полубожески?
 • Ах, иде някой тук, на този пуст връх,
 • да гледа теглилата ми. Какво сега?
 • Това съм аз, злочестият разпънат бог!
 • 120 Неприятел на Зевс и намразен безкрай
 • зарад своята обич към людския род
 • от онези в Олимп, за които домът
 • на властителя Зевс е приятелски дом!
 • Аз долавям - уви! - как се движи насам
 • 125 ято птици и как под чевръсти крила
 • затрептя, зазвуча принебесната шир.
 • Всяка стъпка насам ме тревожи.
 • (Влиза Хорът.)
 • П А Р О Д
 • ХОР
 • Първа строфа
 • Не се плаши: иде с любов
 • на този връх нашият рой
 • със полет бърз; идем при теб,
 • 130 след като с толкоз труд едва
 • склонихме стария наш баща.
 • Тук ни доведоха бързи вихри.
 • Стоманен ек в миг долетя
 • в далечния наш пещерен кът,
 • прогони той плахия свян
 • и ето, боси
 • 135 литнахме с вихра кола към тебе.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Уви,уви!
 • Вий, деца на богатата с рожби Тетис,
 • вие, щерки на бог Океан,
 • който земната твърд със безсънни води
 • 140 е обгърнал отвред! Погледнете сега
 • със какви железа прикован съм навек,
 • как връз тъмните бездни на стръмни скали
 • ще стоя на нерадостна стража!
 • ХОР
 • Първа антистрофа
 • О, да, видях! Моите очи
 • прибули с мрак тъмна мъгла
 • и цял порой горки сълзи,
 • 145 щом, Прометее, зърнах как
 • изсъхва бавно на тоя скат
 • твоята плът в стоманни връзки.
 • Защото днес нови царе
 • държат Олимп. Властвува днес
 • безбожно Зевс с новия свой
 • 150 закон. Той стъпка
 • всичко, което преди бе свято.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Под земята, дълбоко под мрачния ад,
 • под мъртвешкия пристан, в Тартара глух
 • да ме беше запратил,
 • 155 окован в несломими вериги, та тъй
 • нито бог, нито другиго моята скръб
 • да не може да радва!
 • А сега съм играчка на вихъра лих,
 • враговете ликуват над мене!
 • ХОР
 • Втора строфа
 • 160 Кой бог е толкова жесток,
 • че да злорадствува над теб?
 • И кой не би се възмутил
 • пред твоето тегло?
 • Единствен Зевс. А с бесен гняв
 • и с непреклонна мисъл
 • 165 стария род на Уран
 • той изкоренява.
 • Няма да спре, доде не се насити
 • или додето не бъде отнета
 • с тежък бой властта му!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Но от мене, от мене, макар че сега
 • съм потънал в позор и търпя железа,
 • ще почувствува нужда блаженият цар -
 • 170 съзаклятния план да разкрия! Че той
 • ще отнеме от него и скиптър, и чест.
 • И тогава с подкупваща медена реч
 • той не ще ме измами, не ще ме сломи
 • със заплахи и няма за тайния план
 • 175 да му кажа, додето не паднат от мен
 • тия хищни вериги и той не плати
 • както трябва за моите мъки!
 • ХОР
 • Втора антистрофа
 • Да, ти си смел! И в крайно зло
 • пред нищо не отстъпваш ти.
 • 180 Премного волна реч редиш.
 • А моето сърце
 • тревожи и пронизва страх -
 • пред твоя жребий тръпна!
 • Де ли ще видиш ти
 • край на всички тия
 • бедствия? Да, сърце неумолимо,
 • дух непреклонен в гърдите си крие
 • той, синът на Кронос.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 185 Той е твърд и жесток и закон е сега
 • произволът му, знам. Ала до'ще часът-
 • и тогава ще стане и кротък, и благ
 • под съдбовният удар; суровият гняв
 • 190 ще притихне и той ще подири съюз
 • и приятелство с мен
 • и желан при желан ще се върне.
 • ПЪРВИ ЕПИЗОД
 • ХОР
 • Разкрий ни всичко и кажи вината си,
 • зарад която Зевс те хвърля в толкова
 • 195 позорни и потъръсващи страдания.
 • Кажи, ако за теб не е мъчително.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • За мен и да говоря е болезнено,
 • и да мълча. От вси страни нещастия!
 • И тъй, когато боговете почнаха
 • 200 вражда и се роди междуособица
 • (едни желаеха да смъкнат Кроноса
 • от власт и Зевс да зацарува, други пък
 • със всички сили срещу Зевс въстанаха),
 • реших да дам тогава на титаните,
 • 205 родени от Уран и Гея, най-добри
 • съвети. Не успях - те пренебрегнаха
 • надменно моите мъдри увещания
 • и смятаха да властвуват с насилие.
 • А майка ми Темида-Гея (много са
 • 210 названията, но един е образът)
 • многажди отнапред ми бе предричала
 • какво ще има да се случи в бъдеще -
 • че трябва не със сила, не с могъщество,
 • а с хитрост да се борят за победата.
 • 215 Когато им излагах туй вещание,
 • дори със поглед те не ме зачетоха.
 • Като видях това, реших, че най-добре
 • ще бъде, ако ние двама с майка ми
 • решим да станем Зевсови поддръжници.
 • Благодарение на мене адските
 • 220 дълбоки бездни скриха както Кроноса,
 • така и всички негови съратници.
 • И ето, властелинът на безсмъртните
 • ми се отплаща с тези наказания.
 • Да, болест е, вродена на тираните,
 • 225 да нямат вяра в своите приятели.
 • Поискахте да знаете причината
 • за моя срам. Ще ви я кажа, чуйте я.
 • Щом сяда на престола бащин, почва той
 • да разпределя почетните длъжности
 • 230 сред боговете, да раздава властите.
 • За бедния човешки род ни думица
 • не каза. Щял да го изтреби целия,
 • за да изникне ново поколение.
 • Единствен аз оспорих тези планове.
 • 235 Аз само дръзнах. Аз избавих смъртните.
 • Не слязоха избити в преизподнята.
 • Затуй стоя превит под тези бедствия,
 • ужасни за страдалеца, за зрителя -
 • покъртващи. Бях милостив към хората -
 • 240 не срещнах милост, а така безжалостно
 • разбит, вися - за Зевс позорно зрелище.
 • ХОР
 • С душа от камък, със сърце безчувствено
 • е онзи, който не скърби пред твоите
 • страдания! О, да не бях ги виждала!
 • 245 Видях ги аз и болка сви сърцето ми!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Да, жалък съм за своите приятели.
 • ХОР
 • Ти може би си сторил нещо повече?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • На смъртните отнех да виждат края си.
 • ХОР
 • А как намери цяр за туй страдание?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 250 Надежди слепи вселих във душите им.
 • ХОР
 • Голяма благодат си дал на смъртните.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Освен това дарувах им и огъня.
 • ХОР
 • Как? Огън имат днес и еднодневките?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • А той ще им разкрие много работи.
 • ХОР
 • 255 И Зевс за тези твои провинения...
 • ПРОМЕТЕЙ
 • ... ме мъчи и не намалява мъките.
 • ХОР
 • Не ще ли имат свьршек теглилата ти?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Тук важи само неговото хрумване.
 • ХОР
 • Как тъй? Какво очакваш? Та не виждащ ли,
 • 260 че си грешил? А как - да не приказваме -
 • нерадост е за мен, за теб - страдание.
 • Но стига. Помисли за изход някакъв.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Когато сам не страдаш, твърде лесно е
 • да увещаваш и кориш разбития
 • 265 от зло. Аз знаех всичко предварително.
 • Да, чуйте: исках, исках, и така сгреших!
 • Пострадах сам, помагайки на хората.
 • Не мислех, че в такива страшни бедствия
 • ще съхна върху зъбери приоблачни,
 • 270 че този пуст връх ще ми бъде жребият.
 • Недейте плака вече за сегашното,
 • а слезте на земята, чуйте бъдната
 • съдба, та всичко, всичко да узнаете.
 • Послушайте ме, чуйте, помогнете ми
 • 275 в бедата! Броди нашето нещастие -
 • днес едного сполита, утре - другиго.
 • ХОР
 • Прометее, с готовност словата ти аз
 • ще послушам. Със пъргави млади нозе
 • 280 ето, скачам от моята бърза кола,
 • от свещения етер - от птичия брод -
 • и заставам на тая скалиста земя,
 • че желая докрай
 • да узная за твоите мъки.
 • (Хорът слиза от колесницата си.
 • На крилат кон долита Океан.)
 • ОКЕАН
 • Аз преминах далечни земи и дойдох,
 • 285 Прометее, при тебе. Донесе ме тук
 • тази птица с чевръсти крила. Не с юзди -
 • с мисълта си напътвах летежа й аз!
 • В тия тежки беди ти съчуствувам, знай!
 • Мисля, тъй повелява роднинската кръв
 • 290 да постъпвам сега,
 • а пък вън от рода си не зная кого
 • бих могъл да почитам така, както теб.
 • Ти ще видиш, че вярно е всичко това.
 • Не обичам ласкателства. Хайде сега,
 • 295 обади ми какво да направя за теб
 • и ти няма да кажеш, че имаш другар,
 • по-надежден от мен, Океана.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Какво, и ти ли идеш - теглилата ми
 • да гледаш? Как, оставяйки потока си
 • 300 и тъмните скали на пещерите си,
 • посмя да дойдеш тук, в железородната
 • зебя? Какво, да гледаш участта ми ли
 • дохождаш тук, да споделиш скръбта ми ли?
 • Тогава гледай зрелище: приятелят
 • 305 на Зевс, установителят на царската
 • му власт, когото той премазва с бедствия!
 • ОКЕАН
 • Да, виждам, Прометее, и макар че си
 • разумен, ще ти дам един добър съвет.
 • Виж кой си, промени си и характера -
 • 310 да стане нов, защото нов е властникът.
 • Ако отправяш груби и ругателни
 • слова, от висотата на престола си
 • ще чуе Зевс и знай - тогава днешната
 • беда ще ти се стори само някаква
 • 315 игра. Злочести, чуй ме, остави гнева
 • и подири избава от бедите си!
 • Ще кажеш, че говоря стари приказки.
 • Все пак ти знаеш, Прометее - тази е
 • наградата за дръзките ругателства.
 • 320 Не си смирен и не отстъпваш в бедствие,
 • та ще прибавиш ново към сегашното.
 • Ако послушаш моите напътствия,
 • ти няма на ръжен да риташ, виждайки,
 • че властвува жесток, безотговорен цар.
 • 325 Сега отивам, ще опитам - може би
 • с успех ще те избавя от бедата ти.
 • А ти кротувай тук и дръж езика си.
 • Какво, нима не знаеш ти, премъдрият,
 • че скъпо струва всяка празна приказка?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 330 Завиждам ти, че си между невинните,
 • след като с мен споделя всички дързости.
 • Недей сега, не се грижи. Ти никога
 • не ще го преклониш. Че непреклонен е.
 • Виж сам да не напакостиш на себе си!
 • ОКЕАН
 • 335 Съветваш мене по-добре, отколкото
 • сам себе си. Аз съдя не по думите,
 • а по делата. Тръгвам вече - моля те,
 • не ме задържай повече. Уверен съм,
 • ще го склоня, ще те спася от мъките.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 340 Благодаря, навеки съм признателен.
 • На всичко си готов. Ала не се труди
 • за мене. Знай, напразен, безполезен е
 • трудът ти, ако си решил наистина
 • да се потрудиш. Стой си, в безопасност си.
 • 345 Че ако страдам сам, не искам бедствия
 • да връхлетят главите и на другите.
 • О, да, защото ме разкъсват мъките
 • на брат ми Атлас, който сред просторите
 • на Запада поддържа с раменете си
 • 350 стълбът между Небе и Твърд. Ужасен дял!
 • Скърбя и за Тифон, земероденият,
 • поселникът суров на килкийските
 • скали, Тифон, стоглавото чудовище,
 • разбит сега. Въстанал срещу всички там,
 • 355 в небето, и забълвал смърт с устата си,
 • а с поглед стрелял страховити мълнии -
 • поискал да низвергне Зевс от трона му.
 • Но долетяло будното оръжие
 • на Зевс, гърмът, от който веят пламъци,
 • 360 и той го поразил заради дръзките
 • слова. Ударен във сърцето, паднал той
 • безжизнен, изгорен от пламък мълниен.
 • И мъртвото му тяло днес е проснато
 • край теснините при морето. Смазано
 • 365 и то под Етна, дето, на самия връх,
 • е седнал и кове нагорещеното
 • желязо Хефест. Но ще рукнат огнени
 • реки и ще разръфат с алчни челюсти
 • широките поля на плодородната
 • 370 Сицилия. Тифон ще запламти от гняв
 • с горещите стрели на буря огнена,
 • макар свъглен от Зевсовата мълния.
 • Но ти не си неопитен, съветът ми
 • не ти е нужен. Сам спасявай себе си.
 • 375 А аз ще нося дотогава мъките,
 • додето Зевс смири гнева в сърцето си.
 • ОКЕАН
 • Но, драги Прометее, не разбираш ли,
 • че блага реч лекува разгневения?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Когато укротиш сърцето овреме,
 • 380 а не когато сдържаш ярост кипнала!
 • ОКЕАН
 • Ако съзираш нещо вредно в моята
 • готовност и решителност, кажи ми го.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Безсмислен труд и празно добродушие!
 • ОКЕАН
 • Аз искам тази болест. Често умният
 • 385 желае да го смятат за лишен от ум.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • О, този грях ще бъде смятан пак за мой!
 • ОКЕАН
 • Със тези думи ти ме гониш, ясно е.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • За да не те намразят за съчувствие.
 • ОКЕАН
 • Кой, новият владетел на престола ли?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 390 Да, гледай да не разгневиш сърцето му.
 • ОКЕАН
 • Урок за мен е твоето нещастие.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Иди си, бързай. Разсъждавай все така.
 • ОКЕАН
 • Готов съм, ще се вслушам във съвета ти.
 • Подпърхва вече със крила в просторите
 • 395 четириногата ми птица. Радостна
 • ще свие тя коляно във обора си.
 • (Излиза)
 • ПЪРВИ СТАЗИМ
 • ХОР
 • Първа строфа
 • Над този твой гибелен дял
 • аз плача днес. Буен поток
 • 400 сълзи струят моите очи -
 • и аз облях с влажен порой
 • прекрасен лик. Ето че сега
 • ужасно зло пратил е Зевс -
 • по свой закон действува той,
 • че с дръзка власт
 • 405 отколешните богове заплашва.
 • Първа антистрофа
 • Но прокънтя цяла земя
 • от жалбен вик. Вредом скърбят
 • за почитта, древната чест,
 • която ти, Атлас, Тифон
 • 4Ю и всички вий имахте преди.
 • И днес навред в светия край
 • азийски, знай, плачат за теб -
 • за твоя дял,
 • за твоята многопечална участ.
 • Втора строфа
 • 415 Жителките на Колхида -
 • доблестните в бой девойки,
 • скитските тълпи, които
 • живеят чак накрай земя,
 • при Меотийското море,
 • Втора антистрофа
 • 420 и арийците - Ареев
 • цвят, - и всички смели воини
 • от кавказките твърдини -
 • окайват твоята съдба
 • със остри копия в ръце.
 • Епод
 • 430 Реват високите вълни,
 • простенват дълбините
 • и глухо тътнат бездните на ада.
 • Твоята страшна беда оплакват
 • 435 бистроструйните реки.
 • ВТОРИ ЕПИЗОД
 • ПРОМЕТЕЙ
 • О, не от гордост и високомерие
 • мълча. Разкъсват мислите сърцето ми,
 • когато виждам свойто унижение.
 • Нима не аз,-а друг дари на младите
 • 440 сегашни богове и власт, и почести?
 • Но аз ще премълча това - че знаете
 • какво бих рекъл. Чуйте за неволите
 • на смъртните - че тях, които нямаха
 • разсъдък, аз дарувах с ум и знания.
 • 445 Ще кажа не за да обиждам хората,
 • а само да посоча добрините си.
 • Те бяха със очи, ала не виждаха,
 • с уши, ала не чуваха. И цял живот
 • подобни на видения, прекарваха
 • 450 в мъгла и мрак. Не знаеха ни светлите
 • и здрави къщи, нито дърводелството
 • и - сякаш мравки пъплещи - живееха
 • из пещерните кътища безслънчеви.
 • Не знаеха с какво започва зимата,
 • 455 обкитената с цвете пролет, лятото
 • със плодните си дни - и всичко вършеха
 • без ум, додето им показах изгрева
 • и заника на светилата. Пак за тях,
 • за хората, измислих най-великата
 • 460 наука за числата, още буквите -
 • всепамет и всемайка на изкуствата.
 • Аз пръв запрегнах във ярем добитъка
 • и го зажеглих, за да бъде в тежките
 • усилия помощник пръв на смъртните,
 • 465 и после впрегнах във кола покорните
 • коне - украса дръзка за охолници.
 • Едничък аз измислих платнокрилите
 • блуждаещи в морето бързи кораби.
 • Да, толкова неща открих за смъртните,
 • 470 нещастен аз, а ето, сам не зная как
 • да се спася от днешните страдания.
 • ХОР
 • Позорни са бедите ти. Помътен е
 • умът ти. Падаш духом, както лошият
 • и повален от болест лекар. Сам сега
 • 475 не знаеш как да излекуваш себе си.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Но ти ще се учудиш още повече,
 • щом чуеш за изкуствата, създадени
 • от мен. Когато болен някой лягаше,
 • не знаеха ни цяр, ни здраво ядене,
 • 480 ни питие, ни мазила. Топяха се
 • от липса на лекарства. И научих ги
 • да смесват изцелителните цярове,
 • с които да отблъскват всички болести.
 • Аз дадох много ясновидски способи,
 • 435 открих им пръв кои съновидения
 • се сбъдват, изясних им също тъмните
 • гадания и смисъла на срещите,
 • показах им кои сред кривоноктите
 • грабливи птици предвещават щастие,
 • 490 кои сред тях - неволя, как пернатите
 • живеят, как създават помежду си те
 • вражда, любов, другарство и приятелство,
 • каква да бъде жертвената вътрешност,
 • с какъв се цвят харесва тя на бозите,
 • 495 с какви петна са черният дроб и злъчката.
 • Покрити с мас меса и тлъсти бутове
 • запалих аз и тъй напътих смъртните
 • към трудните умения, разкривайки
 • незнайните знамения на огъня.
 • 500 Това, това направих аз. А скритите
 • сред земните недра блага за хората -
 • желязо, мед, сребро, и злато? Може ли
 • да се похвали друг с това откритие?
 • Не, тъй би сторил само празнословецът!
 • 505 Та ето всичко, с кратка реч изказано:
 • от Прометей са всичките умения!
 • ХОР
 • Недей дарява прекомерно смъртните,
 • а помисли за себе си. И вярвам аз,
 • че някога, избавен от оковите,
 • 510 със Зевса ще се мериш по могъщество.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • О, не така, Съдбата-Извършителка
 • не иска тъй! Сломен в безкрайни бедствия
 • и мъки, ще избягна от оковите.
 • Безсилно пред Съдбата е изкуството.
 • ХОР
 • 515 А на Съдбата кой държи кормилото?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Трилични Мойри, помнещи Еринии.
 • ХОР
 • По-слаб е, значи, Зевс от тях. Така ли е?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • И той не ще избегне от съдбата си.
 • ХОР
 • Не е ли вечна власт за него съдена?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 520 Не питай за това, недей упорствува.
 • ХОР
 • Ти криеш нещо важно без съмнение.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Приказвайте за друго, че далече е
 • часът за него. То ще бъде пазено
 • в дълбока тайна. Бъде ли опазено,
 • 525 ще се спася от железа и бедствия.
 • ВТОРИ СТАЗИМ
 • ХОР
 • Първа строфа
 • Нека всевластникът Зевс
 • нивга в мисълта ми
 • скверно упорство не вложи,
 • нека тача боговете
 • винаги с пир благочест,
 • 530 с кръв на тлъсти бикове там,
 • край потока
 • вечен на моя баща
 • Океан,
 • нека в думи не греша,
 • нека бъде вечно с мене
 • 535 и не чезне тази мъдрост!
 • Първа антистрофа
 • Сладко е в смели мечти
 • тихо да прекараш
 • дългите дни на живота
 • и да храниш с ясна
 • радост доволна душа.
 • 540 Тръпна аз, като виждам как
 • в страшни мъки
 • чезнеш на тия скали.
 • Ти пред Зевс,
 • Прометее, нямаш страх -
 • прекомерно си почел
 • смъртния човешки род.
 • Втора строфа
 • Той плати ли с любов любовта?
 • 545 О, приятелю, имаш ли помощ
 • и подкрепа от смъртните? Та не видя ли
 • немощта, под която лежи,
 • удавен в тъма, в слепота,
 • като призрак човешкият род?
 • 550 Смъртният никога няма
 • с остър ум да отклони
 • Зевсовата твърда воля.
 • Втора антистрофа
 • Прометее, научих това
 • от горчивата твоя неволя.
 • 555 Друга песен достигна до мен - не оная,
 • със която те славех преди
 • при твоето брачно легло,
 • по сватбарски - когато, склонил
 • с дарове мойта сестрица
 • 560 Хезиона, ти я взе -
 • ложе да споделя с тебе.
 • ТРЕТИ ЕПИЗОД
 • (Втурва се Ио.)
 • Във каква страна, сред какви племена
 • съм дошла? Кой си ти, окован в железа
 • върху бурния връх? За каква вина
 • си осъден на гибел? Кажи ми, къде
 • 565 съм дошла, като бродя без отдих?
 • Ах! Ах!
 • О, пак ме жилна стършелът, горко ми!
 • Земеродени Аргосе, иди си!
 • Ах, тръпна пред стоокия си пастир!
 • 570 Ето го, иде с коварство във погледа!
 • Дори умрял не го прибра земята,
 • върна се той отдолу,
 • ада е минал
 • и ме преследва. И блуждая аз,
 • гонена, гладна, по морските пясъци.
 • Строфа
 • Свири след мене тръстика, намазана
 • 575 с восък, приспивна мелодия.
 • Страшно е, страшно е!
 • Де ме водят блудните ми стъпки!
 • Как прегреших, сине на Крон, как прегреших,
 • та ме хвърли така
 • безсърдечно в такива ужасни беди?
 • 580 Ах, с бесен, с нечовешки страх
 • измъчваш мене, безумната девойка!
 • С огън срази ме, в земята ме скрий
 • или пък
 • дай ме на стръвното море.
 • Не отхвърляй, царю,
 • моите молитви!
 • 585 о, стига ме е мъчил този
 • безкраен път! И няма как да разбера
 • къде ще свърши злото!
 • На рогатата девойка
 • чуваш ли гласа?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Как да не чувам щерката Инахова,
 • 590 подгонена от стършела? Разпали тя
 • страстта у Зевса и сега, намразена
 • от Хера, броди в тия дълги пътища.
 • Ио
 • Антистрофа
 • Как си научил на татка ми името?
 • Кой си ти, който със истинско
 • име злочестата
 • 595 мене призоваваш, о злочести?
 • Ти назоба божия бич, който безспир
 • ме гори и суши
 • със ужасни жила, и аз нямам покой!
 • Ах, гладна, със безумен бяг
 • 600 достигам тук устремена и разбита -
 • жертва на злобната Херина мъст.
 • И кой ли
 • клетник - уви! - като мене днес,
 • като мене страда?
 • Моля те, ясно
 • кажи какви беди ще трябва
 • 605 да изтърпя! И средство, цяр за болката
 • кажи ми, ако знаеш.
 • Говори на таз, която
 • броди сред беди!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Ще отговоря ясно на въпроса ти,
 • 610 без всякакви загатвания, с проста реч,
 • тъй както подобава на приятели -
 • пред теб е Прометей, огнедарителят.
 • Иo
 • Велики благодетелю на смъртните!
 • Злочести Прометее! За какво е туй?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 615 Току-що спрях да плача над теглилата си.
 • Ио
 • А моята молба ще пренебрегнеш ли?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Добре, ще ти открия всичко. Питай ме.
 • Ио
 • Кажи ми кой те прикова над бездната.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Умът на Зевса и чукът на Хефеста.
 • Ио
 • 620 Каква вина изкупваш чрез страдание?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Това, което казах, е достатъчно.
 • Ио
 • Кажи сега, кога за мене, бедната,
 • ще дойде край на моите блуждания?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Не искай туй - за тебе ще е по-добре.
 • Ио
 • 625 Защо ще криеш бъдните ми бедствия?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Не ми се свиди този дар, повярвай ми.
 • Ио
 • Но ти си в колебание. Защо така?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Не се решавам да сломя сърцето ти.
 • Ио
 • Не ме щади, това за мен е сладостно.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 630 Ще кажа, щом желаеш ти. Изслушай ме.
 • ХОР
 • Почакай. Достави ни удоволствие -
 • за болестта, за участта й гибелна
 • да чуем да ни каже тя, с устата си.
 • След туй кажи какво я чака в бъдеще.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 635 Ио, ти трябва да изпълниш тяхната
 • молба, че и сестри са те на татко ти.
 • Да плачеш и скърбиш над свои бедствия
 • там, дето биха слушали съчувствено,
 • със сълзи на очи, е утешително.
 • Ио
 • 640 Та бих ли пренебрегнала молбата ви!
 • За всичко, за което ме запитахте,
 • ще чуете. Боли дори от думите
 • за божията буря, за порухата
 • на моя образ и на красотата ми.
 • 645 Явяваха се в моите девически
 • покои нощем образи и с нежен глас
 • ми шепнеха: "Защо ти е моминството,
 • девойко преблажена? Та пред тебе е
 • велик жених! Запален от любовна страст.
 • 650 пламти за тебе Зевс, той жажда твоите
 • прегръдки. Не отблъсквай ти леглото му,
 • дете, иди при Лерна, в избуялите
 • ливади, посред бащините пасища,
 • па разведри с любов очите Зевсови."
 • 655 И виждах всяка нощ такива призраци,
 • злочеста аз, додето се реших накрай
 • на татко да разкрия своите сънища.
 • Към Делфи и Додона той посланици
 • проводи, за да разбере какви дела
 • 660 и думи са угодни на безсмъртните.
 • А връщаха се те и ни донасяха
 • загадъчни и тъмни предсказания.
 • Накрай Инах получи ясен отговор
 • и в него бе изрично заповядано
 • 665 да ме прогони от дома, от родната
 • земя, за да достигна чак накрай света.
 • Ако не искал, огнената мълния
 • на Зевса щяла да погуби целия
 • наш род. Повярва той в това пророчество
 • 670 и ме прогони. Нито той желаеше
 • това, ни аз. А него принуждаваше
 • така да стори Зевсовата заповед.
 • И мигом измени се и разсъдъкът,
 • и външността ми, виждате - рогата съм.
 • 675 Подгонена от алчен стършел, с бесен бяг
 • се спуснах към керхнейското течение
 • и извора на Лерна. А страхотният
 • мой пастир Аргос разярен ме следваше
 • и гледаше с безброй очи следите ми.
 • 680 Наскоро неочаквана и бърза смърт
 • живота му отне, но аз, подгонена
 • от божи бич, блуждая непрекъснато.
 • Това е всичко. Ако знаеш бъдните
 • страдания, кажи ги. Но не ме теши
 • 685 с лъжливи думи поради съчувствие.
 • Най-срамни са неискрените приказки.
 • ХОР
 • О, стига, стига, престани!
 • О, никога до днес не съм очаквала,
 • че тъй ужасна вест слуха ми ще смути,
 • 690 че страховити и непоносими
 • мъки и горести с двоен
 • бич душата ми ще вледенят.
 • Уви, уви! Орис, орис!
 • 695 Тръпна пред съдбата на Ио!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Ти плачеш отсега, с тъга изпълнена.
 • Почакай, нека чуеш и за другото.
 • Ио
 • Разправяй, казвай! Сладко е за болните
 • да знаят ясно бъдните страдания.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 700 Това, което искахте, получихте.
 • Желаехте да чуете от нейните
 • уста за собствените й страдания.
 • Сега узнайте още колко бедствия
 • от Хера има да търпи девойката.
 • 705 Ти, дъще на Инах, помни словата ми
 • и чуй къде ще свършат твоите пътища
 • Оттук ще свърнеш най-напред към изгрева,
 • ще тръгнеш по неизорани краища.
 • При скитите ще стигнеш, при чергарите
 • 710 със плетените хижи връз колите им
 • и с бързолетните стрели в колчаните.
 • Далеч от тях! Мини покрай скалистия
 • и шумен бряг, па напусни земята им.
 • Наляво имат жилища ковачите
 • 715 халиби. Зорко се пази, отбягвай ги!
 • Свирепи са и не обичат гостите.
 • Ще стигнеш Буйната река. И с право е
 • наречена така - тя няма бродове.
 • Качи се на Кавказ, на най-високата
 • 720 сред планините, дето, от самия връх,
 • водите й беснеят, от призвездните
 • чукари се спусни на юг и в пътя си
 • ще стигнеш при станът на амазонките
 • враждебни на мъжете. Ще живеят те
 • 725 край Термодонт, във Темискира някога -
 • там, дето Салмидес разтваря челюсти -
 • враг на моряци, мащеха за кораби.
 • Приятелски ще те насочат в пътя те.
 • До Истъм Кимерийски и до тесните
 • 730 врата на Понта ще достигнеш. Дързостно
 • мини през теснините на Меотия.
 • Ще се мълви навеки между смъртните
 • за твойто преминаване. А протокът
 • ще се нарича Босфор, сиреч Крави брод.
 • 735 И от Европа ще преминеш в Азия.
 • Не е ли безсърдечен повелителят
 • на боговете? Той залюби смъртната
 • девойка и я тласна във блуждания!
 • Жесток жених, ужасен брак си случила,
 • 740 девойко! Туй, което чу, не е дори
 • началото на твоите страдания.
 • Ио
 • Горко ми, ах, горко ми!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Пак стон и вопли. А какво би сторила,
 • ако узнаеш другите нещастия?
 • ХОР
 • 745 Нима ще предречеш и други бедствия?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Да, взбунено море от ужас гибелен.
 • Ио
 • Каква облага е сега животът ми?
 • Защо, защо не скоча от суровата
 • скала? Смъртта ще ме спаси от всичките
 • 750 неволи. Да умреш веднъж, е по-добре,
 • отколкото да изнемогваш всеки ден.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Не би понесла моите страдания,
 • на мене и смъртта не ми е дадена -
 • а тя е прекращение на болките.
 • 755 И няма да настане край на злото ми,
 • додето Зевс не падне от престола си.
 • Ио
 • Но как, нима и Зевс ще падне някога?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • И, вярвам, ще се радваш на бедите му.
 • Ио
 • Как не, нали от него са теглата ми?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 780 Тогава знай, че всичко туй е истина.
 • Ио
 • Кажи ми кой ще го лиши от скиптъра.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Самият той с безумните си планове.
 • Ио
 • Кажи ми как, ако това не ти вреди.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Ще. встъпи в брак, но ще се кае някога.
 • Ио
 • 765 С богиня или смъртна? Ще ми кажеш ли?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Недей ме пита. Туй не е за казване.
 • Ио
 • Съпругата ли ще отнеме трона му?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Като роди - син, по-могъщ от татко му.
 • Ио
 • А може ли да отклони съдбата си?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 770 Не - докато не ми свалят оковите.
 • Ио
 • Щом Зевс не иска, кой ще е спасителят?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Един от твоя род - според вещаното.
 • Ио
 • Как? Мой ли син ще те спаси от мъките?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Да, третият след десет поколения.
 • Ио
 • 775 Загадъчно, неясно предсказание!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Тогава не разпитвай за съдбата си.
 • Ио
 • Недей, не ми отнемай обещаното!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • От двете тайни ще ти подаря една.
 • Ио
 • Желая да си избера. Кои са те?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 780 Добре. Кажи - за моя избавител ли
 • да ти вестя или за твоите бедствия?
 • ХОР
 • Бъди любезен, изпълни и нейното,
 • и моето желание. Послушай ни.
 • Открий на нея бъдните й пътища,
 • 785 на мене - избавителя си. Моля те.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Не ще се противя, щом тъй желаете.
 • Ще кажа всичко, за което питате.
 • Най-първо ще разкрия твоите пътища,
 • Ио, а ти ги запиши в сърцето си.
 • 790 Когато минеш границата, протока,
 • тръгни към изток, дето свети слънцето.
 • Сред морски рев ще стигнеш до горгонските
 • полета на Кистена, дето старите
 • моми-форкиди имат обиталище.
 • 795 На лебеди приличат, еднооки са
 • и еднозъби. Ни лъчите слънчеви,
 • ни месечина нощем ги е виждала.
 • До тях са трите им сестри - крилатите
 • горгони, змиекосите чудовища.
 • 800 Погледне ли ги смъртен, вледенява се.
 • Помни това като предупреждение.
 • Но чуй сега за друго страшно зрелище.
 • Избягвай Зевсовите неми кучета -
 • грифоните извитоклюни, конните
 • 805 и еднооки войни - аримаспите,
 • заселени край златните Плутонови
 • води. Не приближавай. Ще достигнеш ти
 • далеч, сред черни люде, обитаващи
 • край слънчевите извори, където е
 • 810 реката Етиоп. По бреговете й
 • пълзи, додето стигнеш водопадите -
 • и ето там, от библоските върхове,
 • струи на Нил свещеното течение.
 • И той ще те напъти към триъгълна
 • земя, към Нилотида. Там с децата си,
 • 815 Ио, ще основеш далечно селище.
 • И ако тези думи са загадъчни,
 • запитай пак и разбери със сигурност.
 • Аз имам време, колкото и сам не ща.
 • ХОР
 • Ако остава още, ако нещо е
 • 820 пропуснато за скръбното й скитане,
 • кажи. Ако си казал всичко, молим те,
 • спомни си за това, което искахме.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Ио разбра кога ще свърши пътя й.
 • А за да знае, че не ме е слушала
 • 825 напразно, чуйте прежните й бедствия.
 • Така доказвам, че говоря истинно.
 • (Към Ио)
 • Ще изоставя повечето работи,
 • ще почна от последното ти лутане.
 • Когато бе достигнала в молоските
 • 830 поля, в Додона островърха, дето е
 • на Зевса Теспротийски ясновидският
 • престол, настана чудо - поклониха се
 • дърветата и ясно, недвусмислено
 • ти беше поздравена като бъдеща
 • 835 жена на Зевс - ако това за тебе е
 • приятно. И тогава ти, ужилена,
 • се втурна към брега и стигна залива
 • на Рея, откъдето идеш, клетнице.
 • И този морски кът ще бъде някога
 • 840 Йонийски залив назован - помни добре, -
 • за да се знае твоят път сред смъртните.
 • Това е моят знак, че виждам повече,
 • отколкото е дадено на другите.
 • (Към Хора.)
 • Сега ще кажа вам и ней другото,
 • 845 за да подхвана словото прекъснато.
 • (Към Ио)
 • Накрай Египет има град - град Канобос,
 • при нилските ръкави, посред наноса.
 • И там ще ти възвърне Зевс разсъдъка
 • и с кротка длан ще те погали ласкаво.
 • 850 Епафа черен ще родиш - на ласката
 • на Зевс наречен. Той ще жъне всичките
 • поля, които Нил пои с водите си.
 • А неговото пето поколение
 • от петдесет сестри ще дойде, гонено,
 • 855 във Аргос, за да не допусне кръвен брак
 • със братовчеди. А пък те, обхванати
 • от страст, като соколи подир гълъби,
 • щу хукнат да ловят лова си гибелен.
 • Но бог не ще им предаде девойките.
 • 860 Ще ги приеме мъртви пеласгийската
 • земя, от дръзка смърт в нощта притихнали.
 • Че всяка ще лиши от зрак съпруга си,
 • пронизвайки с двуостър меч гърдите му.
 • Дано Киприда тъй срази вразите ми!
 • 865 Едничка ще плени страстта. Другаря си
 • не ще убие тя, ще трепне нейното
 • сърце и ще поиска в малодушие
 • да я винят, но не и в злодеяние.
 • От нея в Аргос ще започне царски род.
 • 870 Но за да кажа всичко, трябва дълга реч.
 • От този род ще произлезе смелият
 • юнак с прославен лък. И той от злото ми
 • ще ме спаси - тъй майка ми, титанката
 • Темида, бе ми някога предсказала.
 • Кога и как - да кажа туй, потребно е
 • премного време, пък и безполезно е.
 • Ио
 • О, горко ми, горко!
 • Пак пронизваща болка и ужас в кръвта
 • ме изгарят, а стършелът пак ме боде
 • 880 като с огнено жило!
 • Ужасено, сърцето ми блъска във мен
 • и блуждаят в безумие моите очи.
 • Обладана от дивия дъх на беса,
 • аз се нося без път, с онемели уста,
 • и напразно се блъскат в пороя беди
 • 885 несвързани моите мисли.
 • (Избягва.)
 • ТРЕТИ СТАЗИМ
 • ХОР
 • Строфа
 • Вярно е, вярно: мъдрец е бил
 • онзи, който пръв
 • с дух е прозрял и пръв с език
 • правата реч е изрекъл: "Знай,
 • 890 че да свържеш брак
 • с равен на тебе, е най-добре.
 • Да, помни:
 • не мечтай да вземеш горда с много богатст-
 • во жена,
 • нито пък високомерна със благородни деди,
 • щом самият ти очакваш хляба от своите
 • ръце."
 • Антистрофа
 • 895 о, дано нивга не бъда аз
 • дружка по легло -
 • мойри-орисници, чуйте вий! -
 • дружка, съпруга на царя Зевс!
 • Никога дано
 • ласка на бог не позная аз!
 • Тръпна днес,
 • като гледам как безумна бяга от ласка Ио,
 • как злочестата девойка в толкова много
 • беди,
 • 900 смазана от Хера, броди в своя безкраен път.
 • Епод
 • Самата аз не се боя от равен брак.
 • Не искам любовта на бог
 • да хвърля върху мен могъщи погледи.
 • Че необорна в бран е тя и безизходен -
 • изходът.
 • Що би станало със мене?
 • 905 Как от волята на Зевс
 • бих могла да избягам?
 • ЕКЗОД
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Макар че Зевс е дързък и безмилостен,
 • ще се смири. Женитбата, замислена
 • от него, ще го свъргне от престола му,
 • 910 ще го срази. И ще се сбъдне бащино
 • проклятие, което Кронос някога
 • изрече, като падаше от трона си.
 • Сред боговете бих могъл единствен аз
 • да му разкрия изход от неволята.
 • 915 Аз зная пътя. А пък той - да властвува
 • спокойно, седнал върху своите гръмове,
 • разтърсвайки в ръце пламтяща мълния.
 • Това не ще помогне - и ще падне той
 • с позорно и неудържимо падане.
 • 920 Че той самият готви срещу себе си
 • един непобедим гигант, страшилище.
 • Той плам ще има, по-могъщ от мълния,
 • и грохот, по-суров от гръмотевица.
 • Ще скърши той разтърсващия бездните
 • 925 тризъбец - Посейдоновото копие.
 • Ударен от злочестина, ще види Зевс,
 • че цар и роб са две различни работи.
 • ХОР
 • Предричаш туй, което искаш, видно е.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • И то ще стане. При това -желая го.
 • ХОР
 • 930 И Зевс ще бъде победен? Да вярвам ли?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • И злото му ще надминава моето.
 • ХОР
 • И как не тръпнеш, като богохулствуваш?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Защо да тръпна? Смърт не ми е съдена.
 • ХОР
 • Той може да те мъчи още повече.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 935 О, нека! Аз очаквам всяко бедствие.
 • ХОР
 • Прекланят се пред Немезида мъдрите.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Моли, пълзи, подмазвай се на властника.
 • За мен е по-нищожен той от нищото.
 • През краткото, си време нека властвува
 • 940 на воля. Няма да царува дълго той.
 • Ала съзирам Зевсовия пратеник,
 • послушния слуга на повелителя.
 • О, той пристига с някакво известие!
 • (Влиза Хермес.)
 • ХЕРМЕС
 • От тебе, от хитреца, от предателя
 • 945 на боговете, който еднодневките
 • дарува, от грабителя на огъня,
 • баща ни иска да узнай за оня брак,
 • за който гордо казваш, че от трона му
 • ще го свали. Без никакво извъртане
 • 950 отговори, за да не трябва втори път
 • да те спохождам, Прометее! Виждаш ти,
 • че към такива царят е безмилостен.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Речта му е тържествена, изпълнена
 • с надменност - да, слуга на боговете е!
 • 955 Едва се възцарихте и си мислите,
 • че сте в безскръбна крепост! Не видях ли аз
 • как други двама самодръжци паднаха!
 • Ще видя скоро как с позор и третият,
 • сегашният, пропада. Мислиш - страх ме е
 • 960 от тия нови богове, боя им се!
 • Далеч съм от това. А ти - върви си ти
 • по пътя, който си изминал! Отговор
 • ти няма да получиш на Въпроса си!
 • ХЕРМЕС
 • С такова упорито своеволие
 • 965 ти сам се потопи в море от бедствия.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • За твоята робия - запомни добре -
 • не бих отстъпил моите страдания.
 • ХЕРМЕС
 • Да, по-добре да бъдеш роб на зъбера,
 • отколкото на Зевса верен пратеник.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 970 С обида се отвръща на обидата.
 • ХЕРМЕС
 • Като че ли приятни ти са мъките.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Приятни! Да, в такваз приятност искал бих
 • да видя враговете си - и тебе с тях!
 • ХЕРМЕС
 • И аз ли съм виновен за теглата ти?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 975 Накратко: мразя всички богове,
 • които за доброто - зло ми върнаха.
 • ХЕРМЕС
 • Разбирам, ти си болен от безумие!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • О, да, защото мразя враговете си!
 • ХЕРМЕС
 • Непоносим би бил ти без веригите!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Уви!
 • ХЕРМЕС
 • 960 Такава дума не познава Зевс.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • О, всичко ще научи той със времето!
 • ХЕРМЕС
 • Но теб на разум то не е научило.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Да, иначе не бих приказвал с ратаи.
 • ХЕРМЕС
 • И тъй, на Зевса ти не даваш отговор?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 985 О, трябва да му бъда и признателен!
 • ХЕРМЕС
 • Но с мен като с дете се подиграваш ти!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Нима не си по-глупав от дете дори,
 • като очакваш да ти кажа нещичко?
 • Не, с никакви мъчения и хитрости
 • 990 Зевс няма да се добере до тайната,
 • додето не свали от мен оковите.
 • Пък нека праща пламналата мълния
 • и с бели вихри, и с подземни гръмове
 • разтърсва и безпокои вселената.
 • 995 Не ще ме преклони и няма никога
 • да чуе кой ще му отнеме царството!
 • ХЕРМЕС
 • Как мислиш ти, с това ще се избавиш ли?
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Отдавна е премислено - решено е.
 • ХЕРМЕС
 • Глупецо, размисли, ела на себе си
 • 1000 най-после пред сегашните страдания!
 • ПРОМЕТЕЙ
 • Не ми додявай, глух като вълна съм аз!
 • Недей помисля нивга, че треперейки
 • от страх пред Зевс, ще стана аз жена по дух
 • и че ще моля него, най-омразния,
 • 1005 като жена, с ръце напред протегнати,
 • да ми свали оковите! Не, никога!
 • ХЕРМЕС
 • Напразни ще са думите ми, ясно е!
 • Не те смекчи, не те смири молбата ми.
 • Като жребец едва запрегнат, хапейки
 • 1010 юздите, ти се мяташ под ярема си.
 • Но твоят бяс е немощно хитруване!
 • Защото гордостта на неразумния
 • сама е по-безсилна и от нищото.
 • Ако не ме послушаш, помисли каква
 • 1015 ужасна буря и море от бедствия
 • ще те слети. Най-първо с гръм и мълния
 • баща ми ще разбие островърхата
 • скала, ще скрие твоя труп и бездните
 • ще те поемат в каменисти скутове.
 • 1020 Ще минат векове и пак под слънцето
 • ще дойдеш ти. Но стръвното крилато псе
 • на Зевс, орелът кървав, едри късове
 • ще ръфа от снагата ти. Неканен гост
 • при тебе ще долита той и всеки ден
 • 1025 ще къса твоя почернял наяден дроб.
 • Не чакай да настане край на мъките,
 • додето някой бог не вземе злото ти
 • и не поиска сам да слезе в тъмният
 • Аид и в сумрачната паст на Тартара.
 • 1030 Та размисли - това не е приумица
 • и самохвалство, а - самата истина.
 • Лъжовно не мълвят устата Зевсови.
 • Удържа всяка дума той. Добре мисли
 • и ръзсъди - не смятай, че упорството
 • 1035 е по-добро от трезвото решение.
 • ХОР
 • Да, Хермес, мислим ний, говори смислени
 • неща. Той каза да оставиш своето
 • упорство, да размислиш трезво, правилно.
 • Послушай. Срам са грешките за мъдрия.
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 1040 Предварително знаех защо е дошъл
 • и какво ще вести. Няма никакъв срам
 • във това, че врагът от врага си търпи.
 • Е, добре! Нека падне връз мене сега
 • пламък с двоен език! Нека цялата шир
 • 1045 заечи от гърма и от дивия вой
 • на безумните вихри! И лих ураган
 • да разтърси от корен, издъно твърдта!
 • Нека яростно бурните морски води
 • заливат звездите и техния път
 • 1050 по небесния свод! Нека в Тартара глух
 • навсегда бъде хвърлена моята плът
 • в кръговрата ужасен на черна съдба -
 • о, той нивга не ще ме погуби!
 • ХЕРМЕС
 • Да, наистина, слушайте! Мисъл и реч
 • 1055 на една поразена от лудост глава!
 • И какво не показва, че той е без ум?
 • Обузда ли беса си, макар и за миг?
 • Ала вие - съчувствено гледате вий
 • патилата му! Бягайте бързо оттук,
 • 1060 оттеглете се мигом от тези места,
 • да не би на гърма страховитият рев
 • да отнеме навеки ума ви!
 • ХОР
 • Говори ми за друго, съветвай ме тъй,
 • че да чуя съвета ти. Твоята реч
 • 1065 е наистина непоносима за мен.
 • Ти ме караш да върша позорни дела?
 • Не, не, с него ще срещна аз всички беди!
 • Че дълбоко презирам измяната аз
 • и не зная порок,
 • 1070 който толкова много да мразя!
 • ХЕРМЕС
 • Но помнете какво ви говоря сега,
 • да не би, връхлитани от страшна беда,
 • да кълнете съдбата и казвате как,
 • неочаквано уж, е стоварил злини
 • 1075 над главите ви Зевс! Не, за всичко това
 • сте виновни сами! Вие знаехте, да,
 • и не мигом, и не неочаквано днес
 • в безизходната мрежа на гибелно зло
 • се заплитате с вашата глупост!
 • (Излиза.)
 • ПРОМЕТЕЙ
 • 1080 Ето вече не думи, а страшни дела!
 • Разлюля се твърдта
 • и боботи дълбоко гръмовният ек,
 • из простора блестят лъкатушни стрели
 • на светкавици огнени! Вихър изви
 • 1085 тъмни облаци прах! А един срещу друг
 • ветровете се спущат със яростен дъх -
 • обявена е страшната битка сред тях!
 • Ето, смесва се етерът с морската шир!
 • Тази буря е пратена, виждам от Зевс,
 • 1090 за да вдъхне в сърцето ми трепет и страх!
 • Моя свято почитана маико-Земя!
 • Ти, ефире, дарителю на светлина!
 • Вижте как незаслужено страдам!
 • (Потъва заедно със скалата.)
 • БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА
 • КЪМ АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
 • 1.Богданов, Б., История на гръцката култура, НИ, 1989 г.
 • с.122.
 • 2.Шаму, франсоа, Гръцката цивилизация, БХ, 1979 г. с.97 и
 • 100.
 • З.Богданов, Б., История на старогръцката култура, с,130-
 • 134.
 • 4.Аристотел, За поетическото изкуство, НИ, 1975 г. гл.4,6.
 • 5.Богданов, Б., От Омир до Еврипид, НП, 1971, с.93.
 • б.Шаму, франсоа, Гръцката цивилизация, с.275-276.
 • 7.Богданов, Б., Старогръцката литература. /Историчес-
 • ки особености и жанрово многообразие/, НП, 1992 г.
 • с. 69,71.
 • 8.Богданов, Б., История на старогръцката култура, с.166
 • 9.Сб.Традиция. Литература. Действителност. /Пробле-
 • ми на старогръцката литература в световното литера-
 • турознание/, НИ, 1984 г. в ст.
 • Историческият момент на гръцката трагедия: някои со-
 • циални и психологически предпоставки, автора Ж. Вернан,
 • с.242.
 • 10.Вълчев, В., Ст. в енциклопедичния справочник "А н т и ч-
 • на литература, С.Издателство "Д-р Петър
 • Берон", 1988 г.
 • 11.Вълчев, Веско., Ст. в енциклопедичния справочник "Антична
 • литература, с.72.
 • 12.Богданов, Б., От Омир до Еврипид, с.96,98.
 • 13.Аристотел, За поетическото изкуство, гл.4.
 • 14.Античная литература. Учебник для студентов педаго-
 • гических институтов, Москва, 1980, с.110-111.
 • 15.Шелинг, философия на изкуството, НИ, 1980 г. с.389.
 • 16.Хегел, Естетика, С. 1967 г. т.Н с.737,715,427/8.
 • 17.Шелинг, философия на изкуството, с.391-392.
 • 18,Богданов, Б., От Омир до Еврипид, с.97.
 • 19.Нартекс - вид дърво, служещо като огниво. Хезиод, Теогония.
 • Дела и дни. ОмироВи химни, С. НК, 1988 г. Откъсът е от
 • "Теогония", стих 507-566.
 • 20.Антична митология. Справочник, съст. Г.БатаклиеВ, С.ДИ
 • "Д-р Петър Берон", 1985 г. с. 134-135.
 • 21.Превод на проф. Ал.Ничев.
 • 22.Хегел, Естетика, I т. с.626,630-631.
 • 23.Ярхо, В., Драматургия Зсхила и некоторме древнезреческой
 • трагедии, Москва, 1978 г. с.142-144.
 • 24.Богданов, Б., От Омир до Еврипид, с.100,97.
 • 25.Проф.Ничев, Ал., Есхил и неговата драма, предговор към
 • Есхил, Трагедии, С. НК, 1982 г. с.29.
 • 26.Проф. Ничев, Ал., Есхил и неговата драма,... с.29.
 • 27.Античная литература,... с.128.
 • 28.Шелинг, философия на изкуството,... с.390.
 • 29.Ярхо, В., Драматургия Зсхила и..., с.145.
 • ЗО.Богданов, Б., От Омир до Еврипид,... с.105,107,109.
 • 31.Проф. Ничев, Ал., Есхил и неговата драма,... с.31.
 • 32.Богданов, Б.,От Омир до ЕВрипид,... с.101-105.
 • ЗЗ.Проф. НичеВ, Ал., Есхил и неговата драма, с.32-34.
 • 34.Шелинг, философия на изкуството,... с.389.
 • 35,БогданоВ, Б., История на старогръцката култура,.,.с.57-58.
 • Зб.Ярхо, В., Драматургия Зсхила и..., с.146-147.
 • 37,БогданоВ, Б., От Омир до Еврипид,... с.107-108,109-110.
 • БЕЛЕЖКИ
 • 2. Според представите на древните гърци Скития се прости-
 • рала на север и изток от Черно море чак до водите на бог Океан.
 • 19. Темида - богиня на правосъдието, която Есхил отъждест-
 • вява със Земята (срв. ст.209: Темида-Гея).
 • 45, Уви, проклет да бъде занаятът ми! - Хефест бил бог на
 • ковашкото изкуство.
 • 85. За боговете, ти си Промислителят - името Прометей озна-
 • чава "онзи, който предвижда", "прозорливият".
 • 88. Ефир (етер) - според древните е връхният слой на въздуха;
 • в него живеели боговете.
 • 137. Тетис - съпруга на бог Океан, майка на океанидите.
 • 138. Океан - бог на водите, които опасвали земния кръг. Океан
 • е титан, какъвто е и Прометей. Затова той говори за роднинска
 • връзка с него (срв. ст.289).
 • 153. Тартар - пространство под ада, в което били запратени
 • титаните.
 • 165. С думите стария род на Уран тук се означават Кронос и
 • титаните, които го поддържали.
 • 185. Синът на Кронос - Зевс; срв. Зевс-Кронид'.
 • 204. Титаните били дванайсет деца на Уран (Небе) и Гея (Зе-
 • мя). Те свалили от престола баща си и завладели света, над
 • който зацарувал Кронос. По-късно Кроносовият син Зевс, подпо-
 • могнат от Прометей и Темида (срв. ст. 217-221), свалил от власт
 • баща си и го затворил в Тартара.
 • 301. Железородната земя - Скития се славела с железните си
 • находища.
 • 348. Титанът Атлас, брат- на Прометей, стоял на западния
 • край на земята и крепял небесния свод върху раменете си.
 • 353. Тифон - стоглав исполин, син на Земята, олицетворение
 • на вулканичните сили на земните недра.
 • 367-368. С огнени реки Есхил загатва за изригването на вулкана
 • Етна през 478 г. пр. н. е.
 • 386. Смисълът на тези Прометееви думи е, че не Океан, а той,
 • Прометей, някога ще бъде смятан за луд поради прекомерна доб-
 • рота.
 • 415-416. Колхида - област на източния край на ЕВксинския Понт
 • (Черно море), на юг от Кавказ. Жителки на Колхида са амазонките,
 • митологическо племе на войнствени жени.
 • 419. Меотийско море - Азовско море.
 • 420-421. С арийци Есхил означава един от народите, които
 • населявали Персия. Арийците са АрееВ цвят, т. е. отбрани воини
 • на Арей, бог на войната.
 • 497. Прометей има пред вид гадателското изкуство.
 • 516. Мойри - богини на човешката съдба, орисници. Еринии -
 • богини-отмъстителки (срв. лат. Рипае).
 • 560. Хезиона - една от океанидите, за която се оженил Про-
 • метей.
 • 589-592. В Ио, дъщеря на Инах, се влюбил Зевс. Ревнивата Зев-
 • сова съпруга Хера превърнала Ио в юница и пратила по нея жес-
 • токия стоок великан Аргос. По заповед на Зевс Аргос бил убит
 • от Хермес. Тогава Хера отнела разсъдъка на Ио и пратила по нея
 • един стършел, който я преследвал до мига, когато тя отново
 • добила човешкия си образ.
 • 652. Лерна извор в Арголида (Южна Гърция).
 • 658. В Делфи имало древно прорицалище на Аполон. В Додона
 • се намирало най-старото прорицалище на Зевс, където гадаели
 • по шумоленето на един свещен дъб.
 • 714-715. Ковачите халиби - малоазийски народ, славен със сръч-
 • ността си в металообработването.
 • 717. Буйната река е вероятно поетическа измислица.
 • 725-726. Географските понятия на Есхил тук са твърде обър-
 • кани. Термодонт е митологическа река, а Темискира - митологи-
 • чески град в Задкавказието. Салмидес е брегова ивица и град в
 • Тракия (дн. Мидия).
 • 729. Истъм е определен като Кимерийски за разлика от Тра-
 • кийския Истъм. Първият е Керченският проток, а вторият -
 • известният Босфор, който свързва Черно море с Мраморно море.
 • 730. Понт - Евксински Понт, Черно море.
 • 731. С теснините на Меотия (т. е. на Азовско море) Есхил
 • означава Керченския проток.
 • 794. форкиди (или граи) - три страховити дъщери на морския
 • старец форкис.
 • 804. Грифони - фантастични зверове, полуптици-полукучета,
 • пазители на земното злато, заради което водели боеве с аримас-
 • пите.
 • 806-807. Златните Плутонови Води - реката Плутон, изглежда,
 • е поетическа измислица.
 • 810. С името Етиоп се означава вероятно горното течение на
 • Нил.
 • 814. Нилотида - земята при устието на Нил. Нарича се триъ-
 • гълна земя, защото там Нил образува делта.
 • 831. Зевс е наречен Теспротийски по името на областта Тес-
 • протия, където имал светилище.
 • 838. Под залив на Рея Есхил разбира Йонийско море.
 • 840. Йонийски залив - гръцката митология обикновено извежда
 • това название от името на Ио, но вероятно то има връзка с
 • йонийски поселища по бреговете на Йонийско море.
 • 850. Епаф - по народна етимология това име се извежда от
 • глагола - докосвам.
 • 853-856. Тук става дума за данаидите и египтиадите, мита за
 • които Есхил разработил в трилогия. От тази трилогия е запа-
 • зена само първата част - "Молителките".
 • 860-861. Пеласгийската земя - старинно наименование на Гърция.
 • 864. Киприда ("родената на остров Кипър") - Афродита, боги-
 • ня на любовта.
 • 865-869. Думата е за Хипермнестра, която не убила своя съп-
 • руг Линкей.
 • 871-872. Юнакът, за когото става дума тук, е Херакъл (лат.
 • Hercules).
 • 925. Посейдон - бог на морските води.