Кратък българско-английски речник на финансово-счетоводните понятия

От Уикикниги

За по-бързо търсене в речника използвайте търсачката на Вашия браузър, която може да извикате със съчетанието Ctrl+F! Когато се появи празно поле за попълване, въведете думата, чиито значения искате да намерите. Натиснете Enter.

A[редактиране]

 • Acquiring
 1. (фин., банк.) Усвояване - действие по приемане и прочитане на физическа или виртуална карта за разплащане при точка за покупко-продажба (ТПП, Point of Sale).
 • Annual Percentage Rate, APR
 1. (фин.) Годишен процент на разходите, ГПР
 • Application fee
 1. (фин., банк.) Такса „кандидатстване“

B[редактиране]

 • bank statement
 1. банково извлечение
 • to book
 1. осчетоводявам
 • book date
 1. дата на осчетоводяване

C[редактиране]

 • concerning
 1. относно
 • cost
 1. (pl.) Разноски | What would be the costs of doing this?Какви биха били разноските да направим това?
 • cost of goods sold
 1. Себестойност на продажбите (себестойността на цялата произведена продукция, която след това е продадена).
 • cost of production
 1. Производствени разходи

D[редактиране]

 • deferred interest
 1. Лихва, чието плащане е отложено в бъдещето и затова тя е капитализирана (прибавена към главницата). Синоним на отрицателна амортизация по заеми (negative amortization).
 • disbursement
 1. Изплащане
 • disbursement fee
 1. (фин., банк.)Такса „отпускане на кредита“

E[редактиране]

 • to expend
 1. разходвам

F[редактиране]

 • fixed asset
 1. Дълготраен актив, който може да бъде материален (tangible) и нематериален (intangible).

I[редактиране]

 • intangible asset
 1. Нематериален актив.
 • in terms of
 1. във връзка със, по отношение на
 • I know who he/she is.
 1. Знам кой/коя е той/тя (когато искате да покажете, че знаете определена личност, но не я познавате).
Грешно е да се каже I know him/her, което ще се преведе като Познавам го/я. Примерен разговор: Do you know who Friedrich Hayek is? Yes, I know who he is. С това ще засвидетелствате, че сте чували за въпросната личност.

L[редактиране]

 • ledger
 1. Главна счетоводна книга.

O[редактиране]

 • loan originator
 1. (фин., счет.) Кредитополучател (той подбужда процедурата по отдаването на заем нему).
 • overhead costs = overhead expenses
 1. (фин., счет.) Режийни разходи

P[редактиране]

 • point-of-sale terminal
 1. (фин., банк.) Устройство за точка за покупко-продажба (ТПП).
 • principal amount
 1. (фин., банк.) Размер на главницата.
 • principal member
 1. (фин., банк.) Възлов член. Употребява се за финансови учреждения, които имат правото да издават карти на VISA и MasterCard например.
 • proceeds
 1. (фин., банк.) Постъпления.
 • processing fee
 1. (фин., банк.) Удръжка „обработка“.

R[редактиране]

 • to run a statement
 1. (комп.) задавам твърдение
 2. (фин., счет.) зареждам отчет от финансова или счетоводна компютърна програма
 • reversal
 1. сторно, сторниране (отменяне на грешно въведена счетоводна трансакция)
 • rebate
 1. (търг., фин., счет.) Рабат, отстъпка от цената при покупко-продажба на стока.

S[редактиране]

 • sourcing
 1. източник
 2. снабдяване

T[редактиране]

 • tangible asset
 1. Материален актив.
 • treasury
 1. Трезор, сейф
 2. Хазна, държавно съкровище (място, където се съхраняват държавните ценности)
 • transfer
 1. Паричен превод (между потребител и доставчик напр.)
 2. Прехвърляне на средства между държавни ведомства, или между държава и граждани. (по-общо от 1.)

W[редактиране]

 • with respect to
 1. по отношение на
 2. (мат.) спрямо. Намирам частната производна на функцията спрямо x.