Направо към съдържанието

Неорганична химия

От Уикикниги

Шаблон:InorganicChemTOC

Корица/
Предишна
Първа част
 1. Въведение
Първа глава
 1. Предмет на химията
 2. Вещество. Видове вещества. Химични процеси
 3. Химичен метод
 4. Значение на химията
Втора глава
 1. Атомно-молекулна теория
 2. Кратък исторически преглед
 3. Химична атомистика. Атомно-молекулна реалност
 4. Химични означения.Наименуване на неорганични съединения
Трета глава
 1. Строеж на атома
 2. Теоритичини и експериментални данни за деленето на атома
 3. Атомни модели
 4. Съвременни представи за електроните в атома
 5. Атомно ядро
 6. Ядрени реакции
Четвърта глава
 1. Периодичен закон и периодична система на Д. И. Менделеев
 2. Класификация на елементите преди Менделеев
 3. Периодичен закон
 4. Периодична система на Менделеев
 5. Периодичност в някои други отнасяния на елементите и следствия
 6. Несъвършенства и развитие на периодичният закон
 7. Електронна структура на атома
 8. Периодичният закон спрямо квантово-механичните представи
 9. Научна стойност на перодичаната ситема
Пета глава
 1. Химична връзка и строеж на молекулите
 2. Историческо развитие на понятието „химична връзка“
 3. Съвременно схващане за химичната връзка
 4. Съвременно схващане за валентност
 5. Ковалентна (поларна и неполярна) връзка
 6. Йонна връзка
 7. Координационна връзка
Шеста глава
 1. Междумолекулно свързване и междумолекулни съединения
 2. Ван-дер-Валсови сили
 3. Водородна връзка
 4. Комплексни съединеия
 5. Адсорбция
Седма глава
 1. Агрегатно състояние на веществата
 2. Твърди тела
 3. Течности
 4. Газове
Осма глава
 1. Химична кинетика и химично равновесие
 2. Скорост на химичните реакции
 3. Катализатори и катализа
 4. Химично равновесие
Девета глава
 1. Термохимия
 2. Химична енергия и превръщането ѝ
 3. Термохимични уравнения
 4. Термохимични закони
Десета глава
 1. Диспресни системи. Разтвори
 2. Истински разтвори на неелектромлити
 3. Общи свойства на разтворите
 4. Колоиди. Колоидно състояние. Колоидни разтвори
Единайста глава
 1. Водни разтвори на електролити. Теория на електролитната десоцияция
 2. Отнасяне на електролитите в разтвор
 3. Механизъм на електролиза и електропроводимост
 4. Степен на електролитна дисоцияция и измерването ѝ
 5. Дисоциационна константа и закон за разреждането
 6. Йонни реакции и йонии уравниния
 7. /Киселини основи и соли от йонна гледна точка. Теория на Арениус. Теория на Бьонстед-Лоури. Теория на Люис
 8. Произведение на разтворимост
 9. Електролитна дисоцияция на водата
 10. Йонно-обменни процеси
 11. Обменни процеси
 12. Окислително-редукционни процеси
Втора част
Дванайста глава
 1. Химични елементи
 2. Определение и разпространение
 3. Класификация
Тринайста глава
Химични елементи от главните групи
 1. Обща характеристика
Четиринайста глава
 1. 1-а група
 2. Обща характеристика
Водород
Алкални метали
 1. Обща характеристика
 2. Литий
 3. Натрий
 4. Калий
 5. Рубидий
 6. Цезий
 7. Франций
Петнайста глава
 1. 2-а група
 2. Обща характеристика
 3. Берилий
 4. Магнезий
Алкалоземнини метали
 1. Обща характеристика
 2. Калций
 3. Стронций
 4. Барий
Радий
Шеснайста глава
 1. 13-а група
 2. Обща характеристика
 3. Бор
 4. Алуминий
 5. Галий
 6. Индий
 7. Талий
 8. Нихоний
Седемнайста глава
 1. 14-а група
 2. Обща характеристика
 3. Въглерод
 4. Силиций
 5. Германий
 6. Калай
 7. Олово
 8. Фльоровий
Осемнайста глава
 1. 15-а група
 2. Обща характеристика
 3. Азот
 4. Фосфор
 5. Арсен
 6. Антимон
 7. Бисмут
 8. Московий
Двайста глава
 1. 16-а група
 2. Обща характеристика
 3. Кислород
 4. Сяра
 5. Селен
 6. Телур
 7. Полоний
 8. Ливърморий
Двайсет и първа глава
 1. 17-а група
 2. Обща характеристика
 3. Флуор
 4. Хлор
 5. Бром
 6. Йод
 7. Астат
 8. Тенесин
Двайсет и втора глава
 1. 18-а група. Благородни газове
 2. Обща характеристика
 3. Хелий
 4. Неон
 5. Аргон
 6. Крептон
 7. Ксенон
 8. Радон
 9. Оганесон