Превод на помощни данни и помощни бележки

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази статия включва превод на помощни данни (metadata) и помощни бележки (metatags), както и цели изрази, свързани с тях. Английските думи и изрази са отделени от българските с таблулация. Списъкът не е довършен, но можете да помогнете с попълването му. Моля, разделяйте понятията в раздели, за да улесните разделното обновяване.

'Стойности, налични в Gnome Commander:
id= ОУ 'опознавателен указател= указател, служещ за опознаване на предмета. Може да бъде номер, дума и т.н.
Layer III Слой III
Layer II Слой II
Layer I Слой I
Reserved Запазен
Stereo Стерео
Joint stereo Съвместно стерео
Dual channel Двулентов
Single channel Еднолентов
None Няма
10-15ms 10-15 мс
CCIT J17
Album Artist Изпълнител на албума
Artist of the album. Изпълнител на албума.
Album Gain
Gain adjustment of album.
Album Peak Gain
Peak gain adjustment of album.
Album Track Count Брой парчета в сбирката
Total number of tracks on the album. Общ брой парчета в сбирката (албума).
Album Сбирка
Name of the album. Име на сбирката (албума).
Artist Изпълнител
Artist of the track. Изпълнител на парчето.
Bitrate Плътност
Bitrate in kbps. Плътност в КБ/с
Channels Канали
Number of channels in the audio (2 = stereo).
Codec Version Издание на кодека
Codec version. Издание на кодека.
Codec Кодек
Codec encoding description. Описание на разкодирането на кодека.
Comment Забележка
Comments on the track. Забележки за парчето.
Cover album thumbnail path Път на снимчиците на обложката
File path to thumbnail image of the cover album.
Disc Number Диск номер
Specifies which disc the track is on. Указва на кой диск е парчето.
Duration Продължителност
Duration of track in seconds. Продължителност на парчетата в секунди.
Genre Жанр
Type of music classification for the track as defined in ID3 spec.
Is new Е нов
Set to \"1\" if track is new to the user (default \"0\"). Установи на \"1\", ако парчето е ново за потребителя (подразбрано \"0\").
Last Play Последно възпроизвеждане
When track was last played. Кога е било възпроизвеждано парчето.
Lyrics Стихове
Lyrics of the track. Стихове на парчето
MB album artist ID МБ номер на изпълнителя на албума
MusicBrainz album artist ID in UUID format. Опознавателен номер на изпълнителя на албума, според MusicBrainz в UUID подредба.
MB Album ID МБ номер на албума
MusicBrainz album ID in UUID format. Опознавателен номер на албума, според MusicBrainz в UUID подредба.
MB Artist ID МБ номер на изпълнителя
MusicBrainz artist ID in UUID format. Номер на изпълнителя според MusicBrazinz в UUID подредба.
MB Track ID МБ номер на парчето
MusicBrainz track ID in UUID format. Опознавателен номер на парчето, според MusicBrainz в UUID подредба.
Performer Изпълнител
Name of the performer/conductor of the music. Име на изпълнителя/ директора на музикалното произведение.
Play Count Брояч на възпроизвеждането
Number of times the track has been played. Колко пъти е просвирвано парчето
Release Date Дата на издаване
Date track was released. Дата на издаване на парчето
Sample Rate Плътност
Sample rate in Hz. Плътност на извадките в Хц.
Title Заглавие
Title of the track. Заглавие на парчето.
Track Gain Праг на парчето
Gain adjustment of the track.
Track Number Поредност на парчето
Position of track on the album. Място на парчето в албума
Track Peak Gain
Peak gain adjustment of track.
Author Автор
Name of the author. Име на автора.
Comments Забележки
User definable free text. Свободен потребителски текст.
Created Създадено
Datetime document was originally. ПървОПачални време и дата на документа.
Keywords Ключови думи
String of keywords. Низ на ключовите думи.
Page Count Брой страници
Number of pages in document. Брой страници в документа
Subject Предмет
Document subject. Тема на документа.
Title of the document. Заглавието на документа.
Word Count Брой думи
Total number of chars in document. Брой знаци в документа
Aperture Разтвор
The lens aperture. The unit is the APEX value. Разтвора (апертурата) не лещите. МЕ е в APEX стойност.
Name of the camera owner, photographer or image creator. The detailed format is not specified, but it is recommended that the information be written for ease of Interoperability. When the field is left blank, it is treated as unknown. Име на собственика на снимачката, фотографа или създателя на изображението. Форматът не се описва подробно, но се препоръчва информацията да бъде записана, за улесняване на преносимостта. Когато полето е оставено празно, то се счита за неизвестно.
Battery Level Ниво на батерията
Bits per Sample Бита/извадка
The number of bits per image component. Each component of the image is 8 bits, so the value for this tag is 8. In JPEG compressed data a JPEG marker is used instead of this tag.
Brightness Яркост
The value of brightness. The unit is the APEX value. Ordinarily it is given in the range of -99.99 to 99.99. Стойността на яркостта. Мерната единица е APEX стойността. Обикновено се задава в граници от -99,99 до 99,99.
CFA Pattern
The color filter array (CFA) geometric pattern of the image sensor when a one-chip color area sensor is used. It does not apply to all sensing methods.
CFA Repeat Pattern Dim
Color Space Цветопространство
The color space information tag is always recorded as the color space specifier. Normally sRGB (=1) is used to define the color space based on the PC monitor conditions and environment. If a color space other than sRGB is used, Uncalibrated (=FFFF.H) is set. Image data recorded as Uncalibrated can be treated as sRGB when it is converted to FlashPix.
Components Configuration Очертаване на съставките Fuzzy translation

Information specific to compressed data. The channels of each component are arranged in order from the 1st component to the 4th. For uncompressed data the data arrangement is given in the tag. However, since can only express the order of Y, Cb and Cr, this tag is provided for cases when compressed data uses components other than Y, Cb, and Cr and to enable support of other sequences.
Compressed Bits per Pixel Уплътнени бита за точка
Information specific to compressed data. The compression mode used for a compressed image is indicated in unit bits per pixel.
Compression Уплътняване
The compression scheme used for the image data. When a primary image is JPEG compressed, this designation is not necessary and is omitted. When thumbnails use JPEG compression, this tag value is set to 6.
Contrast КОПтраст
The direction of contrast processing applied by the camera when the image was shot. Настройката на обработката на кОПтраста, приложена от снимачката, при заснемане на изображението.
Copyright Разпространителски права
Copyright information. The tag is used to indicate both the photographer and editor copyrights. It is the copyright notice of the person or organization claiming rights to the image. The Interoperability copyright statement including date and rights should be written in this field; e.g., \"Copyright, John Smith, 19xx. All rights reserved.\". The field records both the photographer and editor copyrights, with each recorded in a separate part of the statement. When there is a clear distinction between the photographer and editor copyrights, these are to be written in the order of photographer followed by editor copyright, separated by NULL (in this case, since the statement also ends with a NULL, there are two NULL codes) (see example 1). When only the photographer is given, it is terminated by one NULL code. When only the editor copyright is given, the photographer copyright part consists of one space followed by a terminating NULL code, then the editor copyright is given. When the field is left blank, it is treated as unknown.
Custom Rendered Натъкмено измазване
The use of special processing on image data, such as rendering geared to output. When special processing is performed, the reader is expected to disable or minimize any further processing.
Date and Time Дата и време
The date and time of image creation. Датата и времето на създаване на изображението.
Date and Time (digitized) Дата и време (цифровани)
The date and time when the image was stored as digital data. Датата и времето са били съхранени като цифрови данни.
Date and Time (original) Дата и време (изходни)
The date and time when the original image data was generated. For a digital still camera the date and time the picture was taken are recorded. Датата и времето, когато е било създадено изображението. За цифрови фотоапарати се записват датата и времето на заснемане.
Device Setting Description Описание на настройките на устройството
Information on the picture-taking conditions of a particular camera model. The tag is used only to indicate the picture-taking conditions in the reader. Сведения за условията, при които е била направена снимката и модела на снимачката. Етикетът се използва само, за да показва условията на снимане в четеца.
Digital Zoom Ratio Стойност на цифровото приближение
The digital zoom ratio when the image was shot. If the numerator of the recorded value is 0, this indicates that digital zoom was not used. Стойността на цифровото проближение, при което е направена снимката. Ако записаната стойност е 0, то не е било използвано цифрово приближение.
Document Name Име на документа
Exif IFD Pointer ОФИ IFD указател
A pointer to the Exif IFD. Interoperability, Exif IFD has the same structure as that of the IFD specified in TIFF.
Exif Version ОФИ версия
The version of Exif standard supported. Nonexistence of this field is taken to mean nonconformance to the standard. Издание на поддържания ОФИ (Exif) стандарт. Липсата на това поле се счита за несъответствие със стандарта.
Exposure Bias
The exposure bias. The units is the APEX value. Ordinarily it is given in the range of -99.99 to 99.99.
Exposure Index Показател на осветяването
The exposure index selected on the camera or input device at the time the image is captured.
Exposure Mode Режим на осветяване
This tag indicates the exposure mode set when the image was shot. In auto-bracketing mode, the camera shoots a series of frames of the same scene at different exposure settings. Етикетът показва режима на осветяване при заснемане на изображението. В самосъбирателен режим, снимачаката заснема поредици от кадри от една и съща сцена, при различни настройки на осветяването.
Exposure Program Осветяваща програма
The class of the program used by the camera to set exposure when the picture is taken.
Exposure Time Време на осветяване
Exposure time, given in seconds. Време на осветяване, дадено в секунди.
File Source Файлов източник
Indicates the image source. If a DSC recorded the image, this tag value of this tag always be set to 3, indicating that the image was recorded on a DSC.
Fill Order Ред на попълване
Flash Светкавица
This tag is recorded when an image is taken using a strobe light (flash). Тази бележка е вписана при заснемане със светкавица.
Flash Energy Енергия на светкавицата
Indicates the strobe energy at the time the image is captured, as measured in Beam Candle Power Seconds (BCPS).
FlashPixVersion
The FlashPix format version supported by a FPXR file.
F Number
The F number.
Focal Length Фокусно разстояние
The actual focal length of the lens, in mm. Conversion is not made to the focal length of a 35 mm film camera. Действителната стойност на фокусното разстояние на лещите, указано в мм. Не е направено преобразуване към фокусното разстояние на 35 мм лентова снимачка. Fuzzy translation

Focal Length In 35mm Film Фокусно разстояния за 35мм лента
This tag indicates the equivalent focal length assuming a 35mm film camera, in mm. A value of 0 means the focal length is unknown. Note that this tag differs from the tag.
Focal Plane Resolution Unit Мерна единица за разрешението на фокусната равнина Fuzzy translation

Indicates the unit for measuring and . This value is the same as the . Показва мерната единица и . Стойността е същата като . Fuzzy translation

Focal Plane x-Resolution Водоравна разделителна способност на фокусната равнина
Indicates the number of pixels in the image width (X) direction per on the camera focal plane. Показва броя точки за ширината на изображението (X) за във фокусната равнина на снимачката. Fuzzy translation

Focal Plane y-Resolution Отвесна разделителна на фокусната равнина
Indicates the number of pixels in the image height (V) direction per on the camera focal plane. Показва броя точки за височината на изображението (X) за във фокусната равнина на снимачката. Fuzzy translation

Gain Control Управление на добива
This tag indicates the degree of overall image gain adjustment.
Gamma Гама
Indicates the value of coefficient gamma.
Altitude Височина
Indicates the altitude based on the reference in . The reference unit is meters.
Altitude Reference Отправна височина
Indicates the altitude used as the reference altitude. If the reference is sea level and the altitude is above sea level, 0 is given. If the altitude is below sea level, a value of 1 is given and the altitude is indicated as an absolute value in the tag. The reference unit is meters. Показва височината, която е използвана като отправна. Ако отправната е морското ниво и височината е над него, се задава 0. Ако височината е под морското ниво, се задава височина 1 и височината се задава като абсолютна в етикета. Мерната единица е метри.
GPS Info IFDPointer
A pointer to the GPS Info IFD. The Interoperability structure of the GPS Info IFD, like that of Exif IFD, has no image data.
Latitude Ширина
Indicates the latitude. The latitude is expressed as three RATIONAL values giving the degrees, minutes, and seconds, respectively. When degrees, minutes and seconds are expressed, the format is dd/1,mm/1,ss/1. When degrees and minutes are used and, for example, fractions of minutes are given up to two decimal places, the format is dd/1,mmmm/100,0/1.
North or South Latitude Северна или южна ширина
Indicates whether the latitude is north or south latitude. The ASCII value 'N' indicates north latitude, and 'S' is south latitude.
Longitude Дължина
Indicates the longitude. The longitude is expressed as three RATIONAL values giving the degrees, minutes, and seconds, respectively. When degrees, minutes and seconds are expressed, the format is ddd/1,mm/1,ss/1. When degrees and minutes are used and, for example, fractions of minutes are given up to two decimal places, the format is ddd/1,mmmm/100,0/1.
East or West Longitude Източна или западна дължина
Indicates whether the longitude is east or west longitude. ASCII 'E' indicates east longitude, and 'W' is west longitude.
GPS tag version
Indicates the version of . This tag is mandatory when tag is present.
Image Description Описание на изображението
A character string giving the title of the image. Two-bytes character codes cannot be used. When a 2-bytes code is necessary, the Exif Private tag is to be used.
Image Length Дължина на изображението
The number of rows of image data. In JPEG compressed data a JPEG marker is used instead of this tag.
Image Resources Block
Image Unique ID
This tag indicates an identifier assigned uniquely to each image. It is recorded as an ASCII string equivalent to hexadecimal notation and 128-bit fixed length.
Image Width Ширина на изображението
The number of columns of image data, equal to the number of pixels per row. In JPEG compressed data a JPEG marker is used instead of this tag.
Inter Color Profile
Interoperability IFD Pointer
Interoperability IFD is composed of tags which stores the information to ensure the Interoperability and pointed by the following tag located in Exif IFD. The Interoperability structure of Interoperability IFD is the same as TIFF defined IFD structure but does not contain the image data characteristically compared with normal TIFF IFD.
Interoperability Index
Indicates the identification of the Interoperability rule. Use \"R98\" for stating ExifR98 Rules. Four bytes used including the termination code (NULL).
Interoperability Version
IPTC/NAA
ISO Speed Ratings Посочени скорости по ISO
Indicates the ISO Speed and ISO Latitude of the camera or input device as specified in ISO 12232. Показва скоростите по ISO и дължината по ISO на снимачката или входното устройство, както е указано в ISO 12232.
JPEG Interchange Format Обменен формат JPEG
The offset to the start byte (SOI) of JPEG compressed thumbnail data. This is not used for primary image JPEG data.
JPEG Interchange Format Length
The number of bytes of JPEG compressed thumbnail data. This is not used for primary image JPEG data. JPEG thumbnails are not divided but are recorded as a continuous JPEG bitstream from SOI to EOI. Appn and COM markers should not be recorded. Compressed thumbnails must be recorded in no more than 64 Kbytes, including all other data to be recorded in APP1.
JPEG Proc
Light Source Източник на светлина
The kind of light source. Видът на източника на светлина.
Manufacturer Производител
The manufacturer of the recording equipment. This is the manufacturer of the DSC, scanner, video digitizer or other equipment that generated the image. When the field is left blank, it is treated as unknown.
Maker Note Бележка на създателя
A tag for manufacturers of Exif writers to record any desired information. The contents are up to the manufacturer.
Max Aperture Value Най- голяма стойност на разтвора
The smallest F number of the lens. The unit is the APEX value. Ordinarily it is given in the range of 00.00 to 99.99, but it is not limited to this range.
Metering Mode Измервателен режим
The metering mode. Измервателния режим.
Model Модел
The model name or model number of the equipment. This is the model name or number of the DSC, scanner, video digitizer or other equipment that generated the image. When the field is left blank, it is treated as unknown. Името или номера на модела. Това е името или модела на цифровата снимачка, листоснимача (сканера), цифроващото видео- устройство или изобщо устройството, което е създало изображението. Когато полето е оставено празно, моделът се смята за неизвестен.
Indicates the color filter array (CFA) geometric pattern of the image sensor when a one-chip color area sensor is used. It does not apply to all sensing methods.
New Subfile Type Вид на новия подфайл
A general indication of the kind of data contained in this subfile.
OECF
Indicates the Opto-Electoric Conversion Function (OECF) specified in ISO 14524. is the relationship between the camera optical input and the image values.
Orientation Насоченост
The image orientation viewed in terms of rows and columns. Насочеността на изображението, от гледна точка на редове и стълбове.
Photometric Interpretation Фотометрично допълване (интерполиране)
The pixel composition. In JPEG compressed data a JPEG marker is used instead of this tag. Състав на точката. В уплътнени JPEG данни, вместо този етикет се използва JPEG белег.
Pixel X Dimension Водоравен размер на точката (пиксела)
Information specific to compressed data. When a compressed file is recorded, the valid width of the meaningful image must be recorded in this tag, whether or not there is padding data or a restart marker. This tag should not exist in an uncompressed file.
Pixel Y Dimension Отвесен размер на точката (пиксела)
Information specific to compressed data. When a compressed file is recorded, the valid height of the meaningful image must be recorded in this tag, whether or not there is padding data or a restart marker. This tag should not exist in an uncompressed file. Since data padding is unnecessary in the vertical direction, the number of lines recorded in this valid image height tag will in fact be the same as that recorded in the SOF.
Planar Configuration Равннинно разположение
Indicates whether pixel components are recorded in a chunky or planar format. In JPEG compressed files a JPEG marker is used instead of this tag. If this field does not exist, the TIFF default of 1 (chunky) is assumed.
Primary Chromaticities Първични цветности
The chromaticity of the three primary colors of the image. Normally this tag is not necessary, since colorspace is specified in tag. Цветността на трите основни цвята в изображението. Обикновено този етикет е ненужен, тъй като цветопространството е указано в етикета.
Reference Black/White Отправни черно/ бяло
The reference black point value and reference white point value. No defaults are given in TIFF, but the values below are given as defaults here. The color space is declared in a color space information tag, with the default being the value that gives the optimal image characteristics Interoperability these conditions.
Related Image File Format
Related Image Length Дъжина на свързания образ
Related Image Width Ширина на свързания образ
Related Sound File Свързан звуков файл
This tag is used to record the name of an audio file related to the image data. The only relational information recorded here is the Exif audio file name and extension (an ASCII string consisting of 8 characters + '.' + 3 characters). The path is not recorded. When using this tag, audio files must be recorded in conformance to the Exif audio format. Writers are also allowed to store the data such as Audio within APP2 as FlashPix extension stream data. Audio files must be recorded in conformance to the Exif audio format. If multiple files are mapped to one file, the above format is used to record just one audio file name. If there are multiple audio files, the first recorded file is given. When there are three Exif audio files \"SND00001.WAV\", \"SND00002.WAV\" and \"SND00003.WAV\", the Exif image file name for each of them, \"DSC00001.JPG\", is indicated. By combining multiple relational information, a variety of playback possibilities can be supported. The method of using relational information is left to the implementation on the playback side. Since this information is an ASCII character string, it is terminated by NULL. When this tag is used to map audio files, the relation of the audio file to image data must also be indicated on the audio file end.
Resolution Unit Мерна единица на разделителна способност
The unit for measuring and . The same unit is used for both and . If the image resolution is unknown, 2 (inches) is designated. Мерната единица за и . Същата МЕ се използва както за , така и за . Ако разделителната способност на изображението е неизвеста, се посочват 5 сантиметра (2\").
Rows per Strip Реда на ивица
The number of rows per strip. This is the number of rows in the image of one strip when an image is divided into strips. With JPEG compressed data this designation is not needed and is omitted.
Samples per Pixel Извадки за точка (пиксел)
The number of components per pixel. Since this standard applies to RGB and YCbCr images, the value set for this tag is 3. In JPEG compressed data a JPEG marker is used instead of this tag.
Saturation Насищане
This tag indicates the direction of saturation processing applied by the camera when the image was shot.
Scene Capture Type
This tag indicates the type of scene that was shot. It can also be used to record the mode in which the image was shot. Note that this differs from tag.
Scene Type Вид сцена
Indicates the type of scene. If a DSC recorded the image, this tag value must always be set to 1, indicating that the image was directly photographed.
Sensing Method Осезателен способ
Indicates the image sensor type on the camera or input device.
Sharpness Отчетливост
This tag indicates the direction of sharpness processing applied by the camera when the image was shot.
Shutter speed Скорост на затвора
Shutter speed. The unit is the APEX (Additive System of Photographic Exposure) setting. Скорост на затвора. Единицата е според ДСФО (добавъчна система за фотоосветяване (APEX)) настройката.
Software Софтуер
This tag records the name and version of the software or firmware of the camera or image input device used to generate the image. When the field is left blank, it is treated as unknown.
Spatial Frequency Response Пространствен честотен отклик
This tag records the camera or input device spatial frequency table and SFR values in the direction of image width, image height, and diagonal direction, as specified in ISO 12233.
Spectral Sensitivity Спектрална чувствителност
Indicates the spectral sensitivity of each channel of the camera used.
Strip Byte Count
The total number of bytes in each strip. With JPEG compressed data this designation is not needed and is omitted.
Strip Offsets
For each strip, the byte offset of that strip. It is recommended that this be selected so the number of strip bytes does not exceed 64 Kbytes. With JPEG compressed data this designation is not needed and is omitted.
Sub IFD Offsets
Defined by Adobe Corporation to enable TIFF Trees within a TIFF file.
Subject Area
This tag indicates the location and area of the main subject in the overall scene.
Subject Distance Разстояние до предмета
The distance to the subject, given in meters. Разстояние до предмета, указано в метри.
Subject Distance Range
This tag indicates the distance to the subject.
Subject Location Разположение на предмета
Indicates the location of the main subject in the scene. The value of this tag represents the pixel at the center of the main subject relative to the left edge, prior to rotation processing as per the tag. The first value indicates the X column number and second indicates the Y row number.
Subsec Time
A tag used to record fractions of seconds for the tag.
Subsec Time Digitized
A tag used to record fractions of seconds for the tag.
Subsec Time Original
A tag used to record fractions of seconds for the tag.
TIFF/EP Standard ID
Transfer Function Действие пренос
A transfer function for the image, described in tabular style. Normally this tag is not necessary, since color space is specified in tag.
Transfer Range
User Comment Потребителска забележка
A tag for Exif users to write keywords or comments on the image besides those in , and without the character code limitations of the tag. The character code used in the tag is identified based on an ID code in a fixed 8-byte area at the start of the tag data area. The unused portion of the area is padded with NULL (\"00.h\"). ID codes are assigned by means of registration. The value of CountN is determinated based on the 8 bytes in the character code area and the number of bytes in the user comment part. Since the TYPE is not ASCII, NULL termination is not necessary. The ID code for the area may be a Defined code such as JIS or ASCII, or may be Undefined. The Undefined name is UndefinedText, and the ID code is filled with 8 bytes of all \"NULL\" (\"00.H\"). An Exif reader that reads the tag must have a function for determining the ID code. This function is not required in Exif readers that do not use the tag. When a area is set aside, it is recommended that the ID code be ASCII and that the following user comment part be filled with blank characters [20.H].
White Balance
The white balance mode set when the image was shot.
White Point
The chromaticity of the white point of the image. Normally this tag is not necessary, since color space is specified in tag.
XML Packet
XMP Metadata.
x Resolution водоравно разрешение
The number of pixels per in the direction. When the image resolution is unknown, 72 [dpi] is designated.
YCbCr Coefficients
The matrix coefficients for transformation from RGB to YCbCr image data. No default is given in TIFF; but here \"Color Space Guidelines\" is used as the default. The color space is declared in a color space information tag, with the default being the value that gives the optimal image characteristics Interoperability this condition.
YCbCr Positioning
The position of chrominance components in relation to the luminance component. This field is designated only for JPEG compressed data or uncompressed YCbCr data. The TIFF default is 1 (centered); but when Y:Cb:Cr = 4:2:2 it is recommended that 2 (co-sited) be used to record data, in order to improve the image quality when viewed on TV systems. When this field does not exist, the reader shall assume the TIFF default. In the case of Y:Cb:Cr = 4:2:0, the TIFF default (centered) is recommended. If the reader does not have the capability of supporting both kinds of , it shall follow the TIFF default regardless of the value in this field. It is preferable that readers be able to support both centered and co-sited positioning.
YCbCr Sub-Sampling
The sampling ratio of chrominance components in relation to the luminance component. In JPEG compressed data a JPEG marker is used instead of this tag.
y Resolution отвесно разрешение
The number of pixels per in the direction. The same value as is designated.
Accessed Използван
Last access datetime. Времеуказател на последния достъп.
Content Съдържание
File's contents filtered as plain text. Съдържание на файла, показано в словесен вид.
Description Описание
Editable free text/notes. Променим свободен текст/ бележки.
MIME type of the file or if a directory it should contain value \"Folder\"
Icon Path Път на значката
Editable file URI for a custom icon for the file.
Editable array of keywords. Променим масив от ключови думи.
Large Thumbnail Path Път на голямата снимчица
Editable file URI for a larger thumbnail of the file suitable for previews.
Link Връзка
URI of link target.
Modified Променен
Last modified datetime. Времеуказател на последната промяна.
File name excluding path but including the file extension. Файловото име без пътя, но с разширението.
Path Път
Full file path of file excluding the filename. Пълен файлов път на файла, без самото име на файла.
Permission string in unix format eg \"-rw-r--r--\". Низ за правата в юникс подредба, например \"-rw-r--r--\".
Publisher Издател
Editable DC type for the name of the publisher of the file (EG dc:publisher field in RSS feed).
Rank Редица
Editable file rank for grading favourites. Value should be in the range 1..10.
Size Размер
Size of the file in bytes or if a directory number of items it contains. Размер на в байтове (за файл) или брой на съсържаните предмети (за папка).
Small Thumbnail Path
Editable file URI for a small thumbnail of the file suitable for use in icon views.
Album Sort Order Ред на подреждане на албума.
String which should be used instead of the album name for sorting purposes.
Audio Encryption Звуково кодиране
Frame indicates if the audio stream is encrypted, and by whom. Кадърът указва дали звуковият поток е кодиран и от кого.
Audio Seek Point
Fractional offset within the audio data, providing a starting point from which to find an appropriate point to start decoding.
Band Лента
Additional information about the performers in the recording. Допълнителни данни за изпълнителя на записа.
BPM У/М
BPM (beats per minute). У/М (удара в минута)
Buffer Size Размер на запаса (буфера)
Recommended buffer size. Препоръчителен размер на буфера.
CD ID Номер на КД
Music CD identifier. Опознавател на музикалния КД.
Channel mode Режим на каналите
Channel mode. Режим на каналите.
Commercial Реклама
Commercial frame. Рекламна рамка. Fuzzy translation

Composer Композитор
Composer. Композитор
Conductor Диригент
Conductor. Диригент.
Content Group Съдържание на дружината (групата)
Content group description. Описание на дружината на съдържанието
Content Type Вид на съдържанието
Copyright message. Съобшение за разпространителските права
Encryption Registration
Encryption method registration.
Date. Дата
Duration [MM:SS] Продължителност [ММ:СС]
Duration of track as MM:SS. Продължителност на парчето в ММ:СС.
Emphasis Ударение
Emphasis. Ударение.
Encoded By Кодирано от
Person or organisation that encoded the audio file. This field may contain a copyright message, if the audio file also is copyrighted by the encoder.
Encoder Settings Настройки на кодера
Software. Софтуер.
Encoding Time Време на кодиране.
Encoding time. Време на кодиране.
Equalization Изравняване
Equalization. Изравняване.
Equalization 2 Изравняване 2
Equalisation curve predifine within the audio file. Предварително определена изравняваща крива в звуковия файл.
Event Timing Овременяване на събитието
Event timing codes. Овременяващи кодове.
File Owner Собственик на файла
File owner. Собственик на файла.
File Type Вид файл
File type. Вид файл.
Frames Кадри
Number of frames. Брой кадри.
General Object Общ предмет
General encapsulated object.
Grouping Registration
Group identification registration.
Initial Key ПървОПачален ключ
Initial key. ПървОПачален ключ.
Involved People Участници
Involved people list. Списък на участниците
InvolvedPeople2 Участници2
ISRC
ISRC (international standard recording code).
Language Език
Language. Език.
Lead Artist Водещ художник/ артист
Lead performer(s). Водещ(и) изпълнител(и).
Linked Info Свързани данни
Linked information. Свързани данни.
Lyricist Стихописец
Lyricist. Стихописец.
Media Type Вид носител
Media type. Вид носител
Mix Artist
Interpreted, remixed, or otherwise modified by.
Mood Настроение
Mood. Настроение.
Layer Слой
MPEG layer. MPEG слой.
MPEG Lookup
MPEG location lookup table.
MPEG Version MPEG издание
MPEG version. MPEG издание
Musician Credit List Списък с благодарности от музиканта
Musician credits list. Списък с благодарности от музиканта
Net Radio Owner Собственик на мрежовото радио
Internet radio station owner. Собственик на мрежовата радиоточка.
Net Radiostation Мрежова радиоточка
Internet radio station name. Име на мрежовата радиоточка
Original Album Първичен албум
Original album. Първичен албум.
Original Artist Първи изпълнител
Original artist. Първи изпълнител
Original File Name ПървОПачално файлово име
Original filename. С файловото име
Original Lyricist Първи стихописец
Original lyricist. Първи стихописец.
Original Release Time Време на издаване
Original release time. Време на издаване
Original Year Година
Original release year. Година на първо издаване.
Ownership Собственост
Ownership frame.
Part of a Set Част от сбирка
Part of a set the audio came from. Част от сбирката, от която е дошъл звукът.
Performer Sort Order Ред на подреждане на изпълнителите
Performer sort order. Ред на подреждане на изпълнителите
Picture Изображение
Attached picture. Придадена снимка.
Play Counter Брояч
Number of times a file has been played. Колко пъти е просвирвано парчето
Playlist Delay Забавяне на списъка за възпроизвеждане
Playlist delay. Запавяне във възпсписъка
Popularimeter Зротелско одобрение
Rating of the audio file.
Position Sync Място на съгласуване
Position synchronisation frame.
Private Личен
Private frame. Личен кадър.
Produced Notice Производствена забележка
Produced notice. Производствена забележка.
Publisher. Издател.
Recording Dates Дати на запис
Recording dates. Дати на запис.
Recording Time Време на запис
Recording time. Време на запис
Release Time Време на издаване
Release time. Дата на издаване
Reverb Отекване
Reverb. Отекване.
Set Subtitle Задай надписи
Subtitle of the part of a set this track belongs to.
Signature Подпис
Signature frame. Подписващ кадър
Size of the audio file in bytes, excluding the ID3 tag.
Song length Продължителност на песента
Length of the song in milliseconds. Дължина на песента в милисекунди.
Subtitle Надпис
Subtitle. Надпис
Syncedlyrics Съгласувани стихове
Synchronized lyric. Времево съгласувани стихове.
Synchronized Tempo Съгласувано темпо.
Synchronized tempo codes.
Tagging Time Време на обозначаване
Tagging time. Време на обозначаване.
Terms Of Use Условия за употреба
Terms of use. Условия за употреба.
Time Време
Time. Време.
Titlesortorder Ред на подреждане на заглавията
Title sort order. Редът на подреждане
Track number Парче номер
Unique File ID Единен файлов ОП
Unique file identifier. Единен опознавател на файла.
Unsynchronized Lyrics Несъгласувани стихове.
Unsynchronized lyric. Времево несъгласувани стихове.
User Text Потребителска забележка
User defined text information. Потребителски словесни сведения.
Volume Adjustment Настройка на силата
Relative volume adjustment. Относителна настройка на силата.
Volume Adjustment 2 Настройка на силата 2
WWW Artist Изпълнителят в мрежата
Official artist. Мрежовата страница на изпълнителя.
WWW Audio File Звуковият файл в мрежата.
Official audio file webpage. Мрежова страница на звука.
WWW Audio Source Звукоизточника в мрежата
Official audio source webpage. Мрежовате страница на звукоизточника.
WWW Commercial Info Търговски сведения в мрежата.
URL pointing at a webpage containing commercial information. Връзка към мрежова страница, съдържаща търговски сведения.
WWW Copyright Разпространителски права за WWW
URL pointing at a webpage that holds copyright. Връзка към мрежовата страница на държателя на разпространителските права.
WWW Payment Плащане чрез мрежата
URL pointing at a webpage that will handle the process of paying for this file. Връзка към мрежова страница, която ще обработи плащането за този файл.
WWW Publisher WWW издател
URL pointing at the official webpage for the publisher. Връзка към мрежовата страница на издателя.
WWW Radio Page Радиото в мрежата
Official internet radio station homepage. Мрежовата страница на радиото.
WWW User WWW потребител
User defined URL link.
Year Година
Year. Година.
Name of an album the image belongs to. Име на албума, към който приналежи изображението.
Camera Make Производител на снимачката
Make of camera used to take the image. Производител на снимачката, с която е снимано.
Camera Model Модел снимачка
Model of camera used to take the image. Модел на снимачката, с която е снимано.
Embedded copyright message. Набито праворазпространителско съобщение.
Creator Създател
Datetime image was originally created. Дата и време на създаване на изображението.
Description of the image. Описание на изображението
The program used by the camera to set exposure when the picture is taken. EG Manual, Normal, Aperture priority etc. Приложението, използвано от снимачката може да може да настрои осветяването при правене на снимката. Например \"Ръчно\", \"Обичайно\", \"Старшинство на разтвора\" и т.н.
Exposure time used to capture the photo in seconds. Време на осветяване при заснемане на снимката. Измерва се в секунди.
Set to \"1\" if flash was fired. Стойността е \"1\", ако е сработила светкавицата.
F number
Diameter of the aperture relative to the effective focal length of the lens. Диаметър на разтвора, отнесен към равнодействащото фокусно разстояние на лещите.
Focal length of lens in mm. Фокусно разстояние на лещите в мм.
Height Височина
Height in pixels. Височина в точки (пиксели)
ISO Speed Скорост по ISO
ISO speed used to acquire the document contents. For example, 100, 200, 400, etc. Скорост по ISO, използвана за получаване на съдържанието на книжата. Например: 100, 200, 400, т.н.
Metering mode used to acquire the image (IE Unknown, Average, CenterWeightedAverage, Spot, MultiSpot, Pattern, Partial).
Represents the orientation of the image wrt camera (IE \"top,left\" or \"bottom,right\").
Software used to produce/enhance the image. Приложение, използвано за създаване/ подобряване на изображението.
Title of image. Заглавие на изображението.
White balance setting of the camera when the picture was taken (auto or manual).
Width Ширина
Width in pixels. Ширина в точки.
Action Advised Препоръчително действие
The type of action that this object provides to a previous object. '01' Object Kill, '02' Object Replace, '03' Object Append, '04' Object Reference.
ARM Identifier
Identifies the Abstract Relationship Method (ARM).
ARM Version
Identifies the version of the Abstract Relationship Method (ARM).
Audio Duration Продължителност на звука
The running time of the audio data in the form HHMMSS.
Audio Outcue
The content at the end of the audio data.
Audio Sampling Rate Цифрова плътност на звукозаписа
The sampling rate in Hz of the audio data. Плътност на данните на звука в Хц.
Audio Sampling Resolution Разрешение на звукозаписа
The number of bits in each audio sample. Брой битове във всяка звукова извадка.
Audio Type Вид звук
The number of channels and type of audio (music, text, etc.) in the object. Брой ленти и вид на звука (музика, текст и т.н.) в предмета.
By-line По ред
Name of the creator of the object, e.g. writer, photographer or graphic artist (multiple values allowed). Име на създателя на предмета, например писател, фотограф или художник (позволени са множество стойности).
By-line Title
Title of the creator or creators of the object.
Caption, Abstract
A textual description of the data
Category Разряд
Identifies the subject of the object in the opinion of the provider (Deprecated).
Coded Character Set
Control functions used for the announcement, invocation or designation of coded character sets.
City Град
City of object origin.
Confirmed Data Size
Total size of the object data.
Contact Данни за свръзка
The person or organization which can provide further background information on the object (multiple values allowed).
Content Location Code
Indicates the code of a country/geographical location referenced by the content of the object (multiple values allowed).
Content Location Name
A full, publishable name of a country/geographical location referenced by the content of the object (multiple values allowed).
Copyright Notice Забележка за праворазпространението
Any necessary copyright notice. Всякакви необходими праворазпространителни бележки.
Country Code Обозначение на страната
The code of the country/primary location where the object was created. Код на страната/ изходното място, където е бил създаден предметът.
Country Name Име на страната
The name of the country/primary location where the object was created. Името на страната/ изходното място, където е бил създаден предметът.
Credit Благодарности
Identifies the provider of the object, not necessarily the owner/creator.
Date Created Дата на създаване
The date the intellectual content of the object was created rather than the date of the creation of the physical representation.
Date Sent Дата на изпращане
The day the service sent the material.
Destination Цел
Routing information.
Digital Creation Date
The date the digital representation of the object was created.
Digital Creation Time
The time the digital representation of the object was created.
Editorial Update
Indicates the type of update this object provides to a previous object. The link to the previous object is made using the ARM. '01' indicates an additional language.
Edit Status Състояние на промяна
Status of the object, according to the practice of the provider.
Envelope Number Номер на плика
A number unique for the date in 1:70 and the service ID in 1:30.
Envelope Priority
Specifies the envelope handling priority and not the editorial urgency. '1' for most urgent, '5' for normal, and '8' for least urgent. '9' is user-defined.
Expiration Date Дата на изтичане
Designates the latest date the provider intends the object to be used.
Expiration Time Дата на изтичане
Designates the latest time the provider intends the object to be used.
File Format Файлов формат
File format of the data described by this metadata.
File Version Издание на файла
Version of the file format.
Fixture Identifier
Identifies objects that recur often and predictably, enabling users to immediately find or recall such an object.
Headline Заглавен ред
A publishable entry providing a synopsis of the contents of the object.
Image Orientation Насоченост на изображението
The layout of the image area: 'P' for portrait, 'L' for landscape, and 'S' for square.
Image Type Вид на изображението
Indicates the data format of the image object.
Used to indicate specific information retrieval words (multiple values allowed).
Language Identifier Езиков указател
The major national language of the object, according to the 2-letter codes of ISO 639:1988.
Maximum Object Size
The largest possible size of the object if the size is not known.
Max Subfile Size
The maximum size for a subfile dataset (8:10) containing a portion of the object data.
Model Version
Version of IIM part 1.
Object Attribute Reference
Defines the nature of the object independent of the subject (multiple values allowed).
Object Cycle
Where 'a' is morning, 'p' is evening, 'b' is both.
Object Name
A shorthand reference for the object.
Object Size Announced
The total size of the object data if it is known.
Object Type Reference
Distinguishes between different types of objects within the IIM.
Originating Program
The type of program used to originate the object.
Original Transmission Reference
A code representing the location of original transmission.
Preview Data
The object preview data
Preview File Format
Binary value indicating the file format of the object preview data in dataset 2:202.
Preview File Format Version
The version of the preview file format specified in 2:200.
Product ID ОП на произведението
Allows a provider to identify subsets of its overall service.
Program Version Издание на програмата
The version of the originating program.
Province, State Област, щат
The Province/State where the object originates.
Rasterized Caption
Contains rasterized object description and is used where characters that have not been coded are required for the caption.
Record Version
Identifies the version of the IIM, Part 2
Reference Date Отправна дата
The date of a prior envelope to which the current object refers.
Reference Number Номер за позоваване
The Envelope Number of a prior envelope to which the current object refers.
Reference Service
The Service Identifier of a prior envelope to which the current object refers.
Designates the earliest date the provider intends the object to be used.
Designates the earliest time the provider intends the object to be used.
Service Identifier Указател на услугата
Identifies the provider and product. Указва производителя и произведението.
Size Mode Вид размер
Set to 0 if the size of the object is known and 1 if not known.
Source Източник
The original owner of the intellectual content of the object.
Special Instructions Нарочни указания
Other editorial instructions concerning the use of the object.
Subfile Подфайл
The object data itself. Subfiles must be sequential so that the subfiles may be reassembled.
Subject Reference Предметно позоваване
A structured definition of the subject matter. It must contain an IPR, an 8 digit Subject Reference Number and an optional Subject Name, Subject Matter Name, and Subject Detail Name each separated by a colon (:).
Sub-location Подмясто
The location within a city from which the object originates. Мястото в града, от което произхожда предметът.
Supplemental Category Допълнителен разряд
Further refines the subject of the object (Deprecated).
Time Created Време на създаване
The time the intellectual content of the object was created rather than the date of the creation of the physical representation (multiple values allowed).
Time Sent Време на изпращане
The time the service sent the material.
Unique Name of Object Еднозначно име на предмета
An eternal, globally unique identification for the object, independent of provider and for any media form.
Urgency Спешност
Specifies the editorial urgency of content and not necessarily the envelope handling priority. '1' is most urgent, '5' normal, and '8' least urgent.
Writer/Editor Писател/ Обработчик
The name of the person involved in the writing, editing or correcting the object or caption/abstract (multiple values allowed) Името на човека, участващ в писането, обработката или поправянето на предмета или поясненията/ обзора (разрешени са множество стойности)
Audio Звук
Doc Док
Image Изображение