Строителна статика: Непрекъсната греда

От Уикикниги

Непрекъсната греда представлява греда на два и повече отвора. Тя е статически неопределима конструкция и за решаването й се използват някои от класичесските методи (силов метод или деформационен метод) Приложение на силовия метод за решаване на непрекъсната греда: 1. Определя се степента на неопределеност на гредата 2. Премахват се излишните втъзки (примерно 2 излишни връзки) и на тяхно място се поставят единични сили (X1=1 и X2=1), и така се получава основната система, която е статически определима 3. изчертават се моментовите диаграми от еденичните сили (M1 и M2) 4. Изчертава се моментовата диаграма в основната система от външното натоварване Mf' 5. съставят се каноничните уравнения: ........ това е система уравнения За целта трябва да се намерят стойностите на коефициентите пред неизвестните (d11,d12,d21,d22) и двободните членове (D1,D2) 6. намиране на (d11,d12,d21,d22) става чрез умножение на диаграми d11=M1.M1, d12=d21=M1.M2, d22=M2.M2 7. намиране на (D1,D2)става също чрез умножение на диаграми D1=M1.Mf', D2=M2.Mf' 8. След решаването на каноничните уравнения се получават стойности за X1 ,X2. 9. Изчертават се диаграмите M1.X1 , M2.X2 10. Изчертава се моментовата диаграма на реалната греда Mf=M1.X1+M2.X2+Mf'