Българско-английски разговорник/Запознаване

От Уикикниги

Фрази и изрази[редактиране]

Знаме на България
Знаме на България
Знаме на Русия
Знаме на Русия
Как се казвате? What's your name? Уа̀тс йо: нейм?
Позволете ми да ви се представя. May I introduce myself? Mей ай интроду̀:с майсѐлф?
Казвам се ... My name's ... Май неймз ...
Как е ... ви?
името
презимето
фамилията
What's your ...?
name
middle name
surname
Уа̀тс йо: ...?
нейм
мѝдъл нейм
съ̀:нейм
Името (презимето, фамилията) ми е ... My name (middle name, surname) is ... Май нейм (мѝдъл нейм, съ̀:нейм) из ...
Позволете ми да ви представя на ...
господин ...
госпожа ...
May I introduce you to ...?
Mr. ...
Mrs. ...
Мей ай интроду̀:с ю: ту ...?
мѝстъ ...
мѝсиз ...
Бих искал(а) да ви представя ...
моя съпруг
моята съпруга
моя приятел
моята приятелка
моя съдружник
I would like you to meet ...
my husband
my wife
my friend
my girlfriend
my partner
Ай у:д ла̀йк ю: ту мѝ:т ...
май хà̱збънд
май уа̀йф
май френд
май гъ̀:лфренд
май па̀:тнъ
Приятно ми е! How do you do? Ха̀у ду: ю: ду:?
Приятно ми е да се запознаем. Nice to meet you. Найс ту ми:т ю:
Удоволствието е изцяло мое. The pleasure is all mine. дъ плѐжъ из о:л ма̀йн
Познаваме ли се? Have we met before? Хæв уѝ: мет бифо̀:?
Познавате ли господин (госпожа) ...? Do you know Mr.(Mrs.) ...
Have you met Mr.(Mrs.) ...
Ду: ю: но̀у мѝстъ (мѝсиз) ...?
Хæв ю: мет мѝстъ (мѝсиз) ...?
От къде сте? Where do you come from?
Where are you from?
Уѐъ ду: ю: кa̱м фром ...?
От България съм(сме). I(we) come from Bulgaria.
I'm(we are) from Bulgaria.
Ай(уѝ:) кa̱м фром бa̱лгѐъриъ
Говорите ли английски? Do you speak English? Ду: ю спи:к ѝнглиш?
Някой говори ли български? Does anyone here speak Bulgarian? Дa̱з æ̀ниуa̱н хѝ: спи:к бa̱лгѐъриън?
Извинете лошия ми английски. Excuse my poor English. Икскю̀:з май пу̀ъ ѝнглиш
Разбирам ви напълно (идеално). I understand you (perfectly). Ай a̱ндърстæ̀нд ю: (пъ̀:фектли)
Говоря малко английски. I only speak a little English. Ай о̀унли спи:к ъ лѝтъл ѝнглиш
Не говоря. I don't speak. Ай до̀унт спи:к
Сега уча английски I'm learning English now. Айм лъ̀:нинг ѝнглиш на̀у
Не ви разбирам. I don't understand you. Ай до̀унт a̱ндърстæ̀нд ю:
Говорете по-бавно, моля! Would you speak more slowly, please? Уу̀д ю: спи:к мо: сло̀ули, пли:з?
На почивка ли сте в Англия? Are you on holiday in England? А: ю: он хо̀лидей ин ѝнглънд?
На почивка съм. I'm on holiday. Айм он хо̀лидей
Турист съм. I'm a tourist. Айм ъ ту̀ърист
Тук съм по работа. I'm here on business. Айм хѝ: он бѝзнæс
Работя тук. I work here. Ай уъ̀:к хѝ:
На гости съм при приятели. I'm staying with friends. Айм стѐйнг уѝд френдз
(За) колко време сте тук? How long are you here for? Ха̀у лонг а: ю: хѝ: фо:?
Тук съм (за) ...
няколко дни
няколко седмици
два месеца
I'm staying / I'm here ...
for a couple of days
for a few weeks
for two months
Айм стѐйнг / Айм хѝ: ...
фо: ъ кà̱пъл ъв дейз
фо: ъ фю: уѝ:кс
фо: ту: мa̱нтс
Харесва ли ви Великобритания? How do you like Great Britain? Ха̀у ду: ю: лайк грейт брѝтън?
Да, много ми харесва. I like it very much. Ай ла̀йк ит вѐри мa̱ч
Бих искал(а) да ви поканя ...
вкъщи
на вечеря
в хотела (в който съм отседнал(а))
утре вечер
тази вечер
I'd like to invite you ...
to my place
to dinner
to the hotel (I'm staying)
tomorrow evening
tonight
Айд ла̀йк ту инва̀йт ю: ...
ту май плейс
ту дѝнъ
ту дъ хоутѐл (айм стѐинг)
тъмо̀роу ѝ:внинг
тъна̀йт
Беше ми приятно! It's been a pleasure! Итс би:н ъ плѐжъ!
Бихте ли ми дали адреса си, моля? Would you give me your address, please? Уу̀д ю: гив ми: йо: ъдрѐс, пли:з?
Бихте ли ми написали адреса си, моля? Would you write (down) your address, please? Уу̀д ю: райт (да̀ун) йо: ъдрѐс, пли:з?
Адресът ми е ... My address is ... Май ъдрѐс из ...
Телефонът ми е ... My (tele)phone number is ... Май (тѐли)фо̀ун нà̱мбъ из ...
Заповядайте визитката ми. Here's my business card. Хѝ:з май бѝзнæс ка:д
Беше ми приятно да се запознаем. It was nice meeting you. Ит уa̱с на̀йс ту ми:т ю:
Кога ще се видим отново? When will I see you again? Уѐн уѝл ай си: ю: ъгѐйн?
Ще се радвам да се видим пак. I'd be happy(glad) to see you again. Айд би хæ̀пи (глæд) ту си: ю: ъгѐйн
Надявам се да се видим скоро. Hope to see you soon. Хо̀уп ту си: ю: су:н

Бележки[редактиране]

  • Трънколова, Даниела. Българско-английски разговорник. В. Търново, Грамма, 2005. ISBN 954-8805-19-7. с. 71–76. (на български)