Българско-шведски разговорник/Граматика/Глаголи

От Уикикниги

Глаголите имат 4 различни склонения. Съществуват и неправилни глаголи (както в Английския и Немския език). Следната таблица показва всяко едно склонение. Окончанията за удебелени.

инфинитивн (основна форма) сегашно време минало (имперфект) минало (супин)
I jobba jobbar jobbade jobbat
IIa ringa ringer ringde ringt
IIb köpa köper köpte köpt
III bo bor bodde bott
IV bli blir blev blivit
epäs. sälja säljer sålde sålt


PREESENS - СЕГАШНО ВРЕМЕ[редактиране]

Образува се с -r или -er окончание.

Изразява действия извършвани в настоящето или повтарящи се действия. Използва се за изразяване на действия и в бъдещето. :

Vi sparar för en större bostad.	Спестяваме за по-голямо жилище. 
Jag besöker mormor nästan varje dag.	Ходя при баба си всеки втори ден. 
Han reser i morgon.	Той ще пътува утре. 

IMPERFEKTI Минало свъшено време[редактиране]

Образува се с -de, -te , -dde или без окончание ако глаголът завършва на гласна буква. måla, målade lära, lärde leka, lekte sy, sydde brinna, brann

Förra veckan regnade det varje dag.	Миналата седмица валя всеки ден. 
När jag var barn bodde vi hela sommaren på landet.	Когато бях дете живяхме всяко лято на село.

PERFEKT - Минало несвършено време[редактиране]

Образува се със спомагателния глагол har + супинната форма на глагола.


Vi har gjort det.


PLUSKVAMPERFEKT[редактиране]

hade + супин на главния глагол

Изразява действие което е започнало преди действието изразено с имперфектната форма на глагола.

Barnen hade redan somnat när jag kom hem vid 8-tiden.	Децата си бяха заспали, като се прибрах в 8 часа. 

FUTUURI Бъдеще врееме[редактиране]

В Шведския език няма определена форма за бъдеще време. Използват се спомагателни глаголи като: komma att ska(ll) tänka

Също така се използва сегашно време с временни причастия.

Antalet mobiltelefoner kommer att öka.	Броят на мобилните телефони ще расте.
Jag skall arbeta i Uppsala i sommar.	Ще отдида да работя в Упсала лятото.
När tänker du sluta?	Кога мислиш (ще)да престанеш?
Jag gör det i morgon.	Утре ще го направя.