Финско - Български разговорник/Работа - Työ

От Уикикниги
Направо към навигацията Направо към търсенето

Предисловие - Аlkusanat[редактиране]

Финландия изпитва недостиг на квалифицирана работна ръка. Дори и нискокфиалифицирани професии предлагат възможност за намиране на работа поради големия брой на излизащите в пенсия в следващите десет години.

Работа -- Työ[редактиране]

Työvoimatoimisto Агенция на заетостта във Финландия


työ --- работа , труд
työvoima --- работна сила , ръка
Työvoimatoimisto --- Агенция по заетостта
Avoimet tyopaikat --- Свободни работни места
Kunta -- 0бщина
Maakunta -- област
ilmoittaa, ilmoitettu -- обявяван , публикован; публикувано
Tyon tyyppi / Kaikki / Palkkatyo / Provisiopalkatut Yrittaja
Тип на работата / всички / работа на заплата / работа на процент / за предприемачи
Tarkennus / уточнение
Ulkomaat / Чужбина
Työsuojeluvirasto --- "Главна инспекция по труда"
työlainsäädäntö --- -трудово законодателство
loma --- ваканция
olla vapaana --- във ваканция съм 
työsuhde --- трудово правоотношение
työnantaja --- работодател 
työnvuokraaja --- наемател на работен труд

Valitut ammattialat / избрани браншове

Попълване на формуляри по интернет[редактиране]


Sukunimi --- фамилия
Etunimet --- име и презиме --- 
Osoite --- адрес
Postinumero --- пощенски код, например 04210
Postitoimipaikka --- град, село --- например Kirkkonummi
Sahkopostiosoite --- e-mail --- 
Puhelin --- телефон
matkapuhelin --- преносим телефон
Syntymaaika pp kk vvvv --- дата на раждане ден, месец, година
Koulutus ---- oбразование
Nykyinen tyonantaja --- настоящият работодател
Tyotehtava --- съдържание на работата 
Kielitaito --- владеене на езици
Ajokorttiluokka --- вид на шофьорска книжка
Auto kaytossa --- кола в употреба
Soveltuvat tyovuorot --- удобни дежурства
kaikki / paiva / ilta / yo / viikonloppu --- всички/ ден/ вечер/ нощ/ събота и неделя
Toiveeni tyosuhteen luonteesta:
Желанията ми за вида на работата 
Vakituinen --- постоянна  
Maaraaikainen --- срочна (за определен срок от)
Osa-aika --- временна работа 
Kausi- tai kesatyo --- сезонна или лятна работа 
Etatyo --- работа у дома

Työhaastattelussa --- На интервю[редактиране]

Hei , nimeni on Ivan Petrov, hauska tutustua! --- Здравейте, казвам се Иван Петров, приятно ми е да се запознаем!
Olen 34 vuotta vanha. --- На 34 години съм. 
Olipa (helppo) vaikea löytää tänne --- Лесно/ Трудно ми беше да стигна дотук. 
Onneksi pääsin kuitenkin ajoissa! --- Добре, че пак успях да дойда навреме!
Olisin halukas saaman koulutukseni vastaavaa työtä. --- Бих искал да си намеря работа, подходяща за образованието ми. 
En puhu kovin hyvin Suomea ... vielä. --- Оше не говоря много добре фински.
Harjoittelen kovasti kuitenkin koko ajan ja uskon pärjääväni työtilanteissa ... --- Упражнявам се все пак постоянно и мисля, че ще мога да се оправя в реални ситуации на работа ...
Olen valmistunut Sofian teknillisestä oppilaitoksesta .... vuonna 1957 (tuhat yhdeksän sataa viisikymmentä seitsemän). ---- Завършил съм софийски техникум ... през 1957 г.

Palkkaturvahakemus --- Молба за изплащане на неизплатена заплата[редактиране]

Henkilötunnus --- единен гражданси номер
Arvo tai ammatti --- длъжност или професия
Kotikunta --- община на местоживеене
Pankki ja tilinumero --- име на банката и номер на банковата сметка
Tiedot työnantajasta --- данни на работодателя
Työnantaja --- работодател
Työnantajan toiminimi --- име на фирмата (вид едноличен търговец) на работодателя
Toimiala --- отрасъл на фирмата
Selvitys työnantajanmaksukyvyttömyydestä ---- Разяснение за неплатежоспособността на работодателя
työnantaja asetettu konkurssiin --- работодателят е обявен във фалит
muu syy --- друга причина
Selvitys hakijan tehtävästä --- описание на задълженията по работа на ищеца
Selvitys hakijan työtehtävistä edellä mainitun työantajan palveluksessa: 
Описание на задълженията по работа на ищеца на работното място на горепосочения работодател
Ennakkopidätys --- Данъчна част от брутната заплата (Частта, която работодателят удържа от брутната заплата)
saatava --- дължими пари, дългове
varsinainen palkka --- същинска заплата (нетна заплата)
vuosilomapalkka --- пари за платена отпуска на месец
lomakorvaus --- ваканционни пари
irtisanoa --- уволнявам
Irtisanomisaika --- времето от предизвестието за уволнение според трудовия договор (по закон във Финландия минимум 1 месец ако работникът е преминал изпитателния срок)
irtisanomiajan palkka --- заплатата от времето на уведомление
eritellä --- сортирам, разделям, подразделям, категоризирам
odotusajan palkka --- заплата за времето на изчакване
Ennakkopidätyksen alaiset työsuhteesta johtuvat satavat (esim. varsinainen palkka, vuosilomapalkka , lomakorvaus, lomaraha, irtisanomisajan palkka, odotusajan palkka,) Saatavat on eriteltävä palkanmaksukausittain / lomanmääräytymisvuosittain. 

Дължимите пари от работодателя, които е трябвало да бъдат удържани от брутната заплата на работника (например нетна заплата, пари за платена отпуска на месец, ваканционни пари, заплатата от времето на предизвестие за уволнение в зависимост от договора). Дължимите пари трябва да се подразделят месечно (според датите на изплащане на заплатата, като пример от 15.02 до 15.03 годишно според образуването на ваканцията)
Saatavan laatu --- Вид или състояние на дължимите пари, дълговете на работодателя
Aika, jolloin suorituksen perusteena oleva työ on tehty. tai jona saatavan peruste on syntynyt -- 
Срок, за който са изплатени досега пари за свършената работата или за който възниква основанието за изискване на неизплатени дългове.
Saatavan eräpäivä --- Ден на изплащане на дълговете
Saatavan määrä €--- Общо дължими в евро
Laskentaperuste (esim. tunti- tai kuukausipalkan määrä ) € --- Начин на изчисляване (напр. почасова заплата или месечна заплата (сумата на цялата заплата в евро)
Oletteko saanut yllä luetelluistа saatavista plakkaennakkoa?
Получавали ли сте аванс от горепосочените дългове
olen saanut ___ € --- получил съм ___ евро

Työsuhteesta johtuvat saatavat , joista ei ole toimitettava ennakonpidätystä (esim. matka- ja päivärahat , korvaus omien työkalujen käytöstä = . Saatavat on eriteltävä palkanmaksukausittain. 

Дългове, породени от работното отношение, за които не са плащани удръжки (например командировъчни , обезщетения за употребата на собствени инструменти). Дълговете трябва да бъдат изброени за месец. 

Laskentaperuste - (esim. km x € tai päivät x € )
Основание за изчисляване (напр. км по .... евро или дни по .... евро)
Työsuhdetta koskevat tiedot --- данни за трудовото отношение
toistaiseksi voimassa oleva työsopimus --- постоянен трудов договор
määräaikainen työsopimus ---- срочен трудов договор
työsuhteen alkamispäivä --- начален ден на трудовото отношение
työsuhteen irtisanomis- tai purkamispäivä --- ден на предизвестието за уволнение или прекратяване на договора
irtisanomisen toimitti --- предизвестието за уволнение извърши 
työnantaja tai työnantajan edustaja --- Работодателят или негов представител
työnantajan konkurssihallinto --- представител на синдикат, извършващ фалит
hakija --- ищец
muu selvitys työsuhteen päättymistilanteesta: --- други разяснения за ситуацията на прекратяване на договора
työsuhde jatkuu --- трудовото правоотношение продължава 
Oletteko ollut lomautettuna työsuhten kestäessä -- били ли сте принудително временно съкратени по време на трудовото правоотношение
olen lomautusjakso/jaksot --- бил съм срок(ове) на времените съкрашения
Oletteko ollut lomautettuna työsuhteen päättyessä --- били ли сте принудително временно съкратени по време на завършването на трудовото правоотношение
olen lomautusilmoituksen antopäivä --- бил съм, ден на получаване на предизвестието за уволнение
lomautuksen alkaispäivä --- ден, от който се смята съкращението
Paljonko työantajanne on maksanut teille vuoden kuluessa ennen tämän hakemuksen jättämistä? -- Колко ви е изплатил работодателят тази година преди дата на представяне на тази молба (иск)?
työsuhteen johtuvia saatavia --- общо дължими пари възникнали от трудовото правоотношение
Työsuhteesta sovellettava työehtosopimus: Вид на трудовия договор (според синдикалното споразумение)
Hakijan mahdolliset aikaisemmat työsuhteet työnantajaan, josta tässä hakemuksessa on kysymys:
Други трудови правоотношения със същия работодател (споменат по-горе в този документ)
Oletteko saanut aikaisemmin palkkaturvaa? --- Получавали ли сте преди обезщетения за заплата по този документ?
työnantaja, johon kohdistuvia saatavia tuolloin maksettiin palkkaturvana --- име на работодателя 
Haen tämän hakemuksen perusteella palkkaturvaa yhteensä .. € --- Общо по смисъла на този документ изисквам .... евро
saataville ei vaadita korkoa ---- не изисквам лихва по дълговете
saataville vaaditaan korkoa ...... päivämäärä lukien --- изисквам лихва, започвайки от .... дата 
saataville vaaditaan korkoa eräpäivästä lukien ---- лихвата се изисква от дължимата дата 
liitteet (työsopimus, työtodistus, irtisanomiilmoitus, lomautusilmitus, palkkalaskelma, palkkatodistus, tiliote)
приложения към иска (трудов договор, удоствоверение за трудов опит, уведомление за уволнение, уведомление за съкращение, разчет на заплатата, сметка от банката (разчет)
lisätietoja --- допълнителни данни 
Hakemuksen vastaanottajan - käsittelijän merkintöjä --- Бележки на разглеждащия молбата 

Примери за автоматични отговори след попълване на формуляр[редактиране]

Kiitos hakemuksestasi ! --- Благодарим ти за молбата
Olemme vastaanottaneet työhakemuksesi. -- Получихме молбата ти.
Teemme päätöksiä lähiaikoina työpaikan suhteen, ja kutsumme sinutkin mahdollisesti haastatteluun. 
Ще вземем решения в близко време и вероятно ще ти се обадим за интервю
Tämä on automaattinen viesti -- Това е автоматично съобщение
Автоматично потвърждение на дежурството --- Atomaattinen vuorovahvistus: 
Älä vastaa tähän viestiin sillä se on tietokoneen luoma --- не отговаряй на това съобщение, то е генерирано от компютър
Terveisin, --- Поздрави

По телефона --- Puhelimessa[редактиране]

Указания за оформяне на документи за постоянна работа във Финландия --- Ohjeet vakituisen työn paperisotaa varten[редактиране]

Работа - Думи и изрази - Työsanasto[редактиране]