Антична литература

От Уикикниги

Старогръцка култура[редактиране]

 1. Античност - периодизация на античната култура. Епоха. Основни характеристики на културата по периоди. Понятията античност, литература, култура. Въпроси за рецепцията на античността в следващите културни епохи до ХХ век
 2. Основни периоди. Обща характеристика - историческа и културна.
 3. Гръцка митология. Етапи, видове, митове. Особености на първичния и вторичния мит. Основни гръцки божества. Цикли митове. Характеристика на героическата митология.
 4. Омиров период. Поява и развитие на епоса. Омир. Омиров въпрос. "Илиада" - структурно-композиционни особености, характеристика на хронотопа и на епическия герой.
 5. Старогръцка архаика. Поява и развитие на лириката. Дялове на старогръцката лирика. Жанрова характеристика. Език и стил на лириката. Представители.
  1. Декламативна лирика
   1. Елегия
   2. Ямб
 6. Атически период. Историческа характеристика. Особености на атинската култура от времето на класиката. Поява на театъра.
 7. Старогръцка трагедия. Поява и основни етапи в развитието на трагедията. Представители. Структурно-композиционна характеристика на трагедията. Проблематика.
 8. Есхил. Живот и творчество. "Прикованият Прометей", "Орестия".
 9. Софокъл. Живот и творчество. "Антигона", "Едип цар", "Електра".
 10. Еврипид. Живот и творчество. "Медея", "Електра".
 11. Поява и развитие на старогръцката комедия. Аристофан. Особености на старата атическа комедия. "Облаци", "Жените в народното събрание".
 12. Епоха на елинизма. Периодизация, особености на културата, основни културни центрове на елинистичната епоха. Жанрова система, основни представители.

Римска култура[редактиране]

13. Поява и развитие на Римската държава. Периодизация. Обща характеристика на римската литература. Съпоставителна характеристика между старогръцката и римската литератури.

14. Жанрова система на римската литература. Развитие на театъра, историографията, реториката и поезията. Представители и творби.

15. Литературата от времето на Октавиан Август. Вергилий, Хораций, Овидий. Основни произведения.


Културата на западноевропейското средновековие[редактиране]

1. Своеобразие на средновековната култура и специфика на изучаването й. Идеологически характеристики на Средновековието. Периодизация, характеристика на основните периоди. Фактори за изграждането на средновековната култура - християнство, фолклор, митология. Жанрова система на средновековната литература. Основна характеристика.

2. Ранносредновековна литература

 • Литературни паметници на келти, германи и скандинавци: ранносредновековен народно-героичен епос: "Песен за Хилдебранд", "Беоулф". Цикълът за крал Артур.
 • Германоскандинавска митология. "Стара Еда", "Млада Еда". Исландски саги. Поезия на скалдовете.

3. Литература на зрялото средновековие

 • Късносредновековен епос - "Песен за Ролан", "Песен за моя Сид", "Песен за Нибелунгите". Специфика на средновековния епос.
 • Църковна литература. Жанрова система
 • Рицарска литература. Провансалска лирика и рицарски романи. Романи за Кръглата Маса и крал Артур.
 • Градска литература. Жанрове. Съдържателно-стилова характеристика.
 • Театърът през Средновековието. Основни жанрове, генезис и развитие.